Privatisering, marked og konkurranse

Byrådet: Konkurranseutsetting, - kun blant private

Byrådet: Konkurranseutsetting, - kun blant private

Bystyrets borgerlige flertall går direkte: konkurranseutsetting skal bety å overføre driftsoppgaver til private.

I 2008 var det dette det daværende borgerlige flertalls syn: ”For byrådet er formålet med økt bruk av konkurranse at det skal medføre bedre og billigere tjenester og økt fokusering på de kvalitative resultater for brukerne. Det er ikke et mål i seg selv at eksterne leverandører skal overta kommunal tjenesteproduksjon. Det skal derfor alltid vurderes om interne enheter skal delta i konkurransen om leveranse til Oslo kommune. Dette for å påse at markedskonkurransen sikres og fremmes, samt at kommunen utnytter og opprettholder egenkompetansen".

I behandlingen av bystyremeldingen uttalte finanskomiteens flertall dengang at de ”forutsetter at internt bud som hovedregel innhentes når kommunen har drevet virksomheten."

I 2014 mener det sittende byråd: "Markedsituasjonen på de områder som anses aktuelle for konkurranseutsetting har hatt en betydelig utvikling siden intembudordningen ble etablert. Antall markedsaktører har økt vesentlig - og det er en langt mer velfungerende konkurransesituasjon. Samtidig har kommunen fram til i dag opprettholdt egen tjenesteproduksjon i et omfang som innebærer at egenkompetansen innen aktuelle tjenesteområder er i god behold, og det er ingen reellfare for at denne vil forvitre. Dette bidrar også til at nødvendig bestillerkompetanse opprettholdes. Dermed opprettholdes også evnen til å ta tilbake til kommunen konkurranseutsatt virksomhet dersom det skulle være nødvendig eller ønskelig.På bakgrunn av kommunens erfaringer med bruk av intembud - og at forutsetningene som i sin tid lå til grunn for etableringen av intembud ikke lenger er tilstede, mener byrådet at hovedregelen om at det skal fremsettes intembud ved konkurranseutsetting av kommunal tjenesteproduksjon, bør avvikles. Av de samme grunnene er det heller ikke grunnlag for å opprettholde ordningen med at det alltid skal vurderes å fremsette intembud."

Å sikre at kommunen utnytter og opprettholder egenkompetansen har ikke lenger noen verdi for borgerligheta. Steg for steg demonteres felleskapsorganiseringen og spleiselaget. Saken skal behandles i bystyret på nyåret.