Privatisering, marked og konkurranse

Leverandør-svarteliste i hemmelighet

Leverandør-svarteliste i hemmelighet

Prisverdig med svarteliste, men det er tvilsomt at den ikke er offentlig.

Oslo kommune har prisverdig etablert en svarteliste (eller obs-liste) i forhold til sin anbuds- og innkjøpspolitikk. Listen baserer seg på innmeldinger fra kommunale virksomheter som har hatt uønskede erfaringer med leverandører. Erfaringene kan for eksempel være mistanke om brudd på lønns- og arbeidsvilkår, manglende mva-betalinger, mistanke om fiktiv fakturering og eller annet som gjør at eventuell avtaleinngåelse med disse firmaene bør gjøres med aktsomhet.

Noen av tipsene til obs-listen omhandler forhold som er så graverende at Konserninnkjøp oppfordrer virksomheten til å politianmelde. Andre ganger greier det seg med en oppfordring til alle kommunens virksomheter om å være på vakt. – Flere tjenestesteder i kommunen er i det siste kontaktet av katalogselskaper som gir villedende informasjon. Gjennomgående ber vi virksomhetene være varsomme med selskaper som selger slike oppføringer, ettersom produktet regnes som bortimot verdiløst, sier avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Konserninnkjøp i Oslo kommune.

En av de mer alvorlige oppføringene er knyttet til byggingen av Teglverket skole på Hasle. Da det viste seg at en av underleverandørene til entreprenøren hadde levert falsk skatteattest, ble de umiddelbart bortvist fra byggeplassen, politianmeldt av byggherren og oppført i obs-listen. -  Slike saker er alltid triste, men det positive for vårt vedkommende er at lovbruddet ble avdekket som følge av samarbeidet mellom kemnerkontoret, Skatteetaten og kommunen. Slikt samarbeid er nettopp mye av suksessfaktoren for en kraftfull innsats mot arbeidslivskriminalitet, sier Wedde.

Jeg mener denne svartelisten bør være fullt offentlig, slik at kunnskap kan komme flere tilgode. Gjennom offentlighet kan informasjonen bli bedre kvalitetssikret, og ikke minst: bidra til at flere kommer med nyttige tips. Lista inneholder informasjon om firmaer hvor det er avslørt juks, er under politietterforskning eller fått straffedom. Jeg merker meg at Kommuneadvokaten mener kommunen kun kan offentliggjøre lista internt, men ikke offentlig på internett. Jeg synes det er underlig juss, og tar saken til bystyret.

Kommentarer   

0 #1 Roar Gulløien 04-04-2015 04:28
Det skulle helst vært offentlig, men da vil vell kanskje faren være at suspekte foretak bare skifter navn og kommer seg inn bakveien.
0 #2 Ivar J 04-04-2015 04:30
Roar: vi snakker jo her bl.a. om firmaer som er blitt dømt for svindel i rettsapparatet eller som er under politietterfors kning med bakgrunn i politianmeldels e
0 #3 Arild Bergstrøm 04-04-2015 06:47
I utgpktet er eg samd, men hugs at lista for ein stor del er basert på innrapportert mistanke. Kva med øk ansvar dersom ei oppføring er feil, og lista ligg open tilgjengeleg?
0 #4 Ivar J 04-04-2015 06:52
Arild: Man hva slags rettssikkerhets perspektiv blir det? Man skal utelukke leverandører ut fra en hemmelig mistanke, som ikke skal bli kjent for den det gjelder? Og en liste som er tilgjengelig for 50.000 ansatte i Oslo kommune har vel allikevel en relativt bred spredning?
0 #5 Elisabeth Bøe 04-04-2015 08:03
Enig, denne informasjonen bør selvfølgelig deles med andre.
0 #6 Elisabeth Bøe 04-04-2015 08:14
Jeg tror dessuten det er en økende bevissthet rundt spørsmål knyttet til etikk og ansvar i innkjøp og anbudsrunder. Men vanskelig for mindre aktører å ha full oversikt over de ulike aktørene, derfor er åpenhet viktig rundt useriøse tilbydere. I UK tar det offentlige i økende grad ansvar for informasjon og bevissthet rundt "principles and good practice for ethical procurement". Ethical procurement betyr også bevissthet rundt å ikke velge leverandører som ikke har rent mel i posen. Dette er jeg sikker på er informasjon veldig mange ville ha satt pris på å vite.
0 #7 Jan Arve Karve Hulsund 04-04-2015 10:50
Ei hemmelig liste over useriøse leverandører, det er vel helt i henhold til Oslo kommunes politikk det
0 #8 Bjørn Bjøro 06-04-2015 06:48
Det framstår som listen ikke bare er en svarteliste, men også er en OBS-liste med oppfordring til etater å undersøke mer. I utgangspunktet bør en allerede så spredt liste bare inneholde kvalitetssikred e opplysninger, og det er Utviklings- og kompetanseetate n som bør være nærmest til å gjøre det. Dette bør gjøres også av hensyn til rettssikkerhete n til leverandørene.

Forøvrig er jeg enig i at det mest ideelle er at en kvalitetssikret OBS-liste/svart eliste bør være offentlig. Dette også fordi leverandørene da vet hva som står, og kan komme med eventuelle begrunnede innsigelser.

Ivar, det hadde vært nyttig å vite mer om Kommuneadvokate ns rettslige vurderinger vedrørende knyttet til "intern" liste tilgjengelig for de ansatte i Oslo kommune, i forhold til en offentlig liste. Kommeadvokatens rettslige belysning bør vel ikke være hemmelig, og det ville være fint om du kunne få offentliggjort denne her på bloggen.

Legg til kommentar