Privatisering, marked og konkurranse

Brukermedvirkning, sa byrådet. Men bydeler mener dette er i strid med anbudslovgivning

Brukermedvirkning. sa byrådet. Men bydeler mener dette er i strid med anbudslovgivning

Byrådet instruerte, etter et initiativ fra SV, bydelene om brukermedvirkning. Men bydelene vegrer seg

I påvent av å få på plass avvikling av anbud på bo- og omsorgstilbud for særlig funksjonshemmede og brukere med sammensatte behov, og innføring av at brukerne selv og/eller deres selv skal kan bestemme hvem som skal levere tjenesten, initierte jeg på vegne at SV at byrådet ga en klar instruks til bydelene:

"Fram til man får brukervalg på plass for disse tjenestene, skal bydelene i størst mulig grad sikre brukermedvirkning også i den del av anskaffelsesprosessen der bydelen evaluerer og rangerer kvalifiserte leverandører og innkomne tilbud."

Men nå merker jeg meg at Velferdsetaten og bydelene Bjerke og Søndre Nordstrand mener at slik brukermedvirkning blant annet er i strid med gjeldende anbuds- og konkurranselovgivning. Jeg er uenig i denne lovforståelse, men dette ville jo i seg selv være et argument for snarest mulig å avvikle all anbud- og konkurranse på helse- og omsorgstjenester.

Les mer i dokumentene nedenfor. Oppfordrer dem som får problemer med innsyn i en sin sak om å ta kontakt med meg.

Kommentarer   

+1 #1 Siw Cathrine Børke Brauter 06-05-2015 08:57
Skremmende at de som har tjenestene har så lite å si. Det gir et dårlig utgangspunkt for kvalitetssikrin g, da det er ulikt fra person til person hva de trenger.
0 #2 Magne Bolme 06-05-2015 23:13
Her går vi rett til kjernen på en meget betent problemstilling som i alle
fall jeg som førerhundbruker nikker gjenkjennende til. Slik anbudssystemet
er utformet i dag er det et system for leverandørene og NAV, der deres
interesser ivaretas. Da kan brukermedvirkni ng ofte komme i andre rekke. Og i
verste fall blir det et problem, og våre brukerinteresse r "må" settes til
side...
+1 #3 Geir Alsvik 07-05-2015 07:25
Oslo har overlatt alt for mye makt til private tjenestetilbyde re. Noe som på sikt vil dra ned kvaliteten på offentlige tjenester.

Legg til kommentar