Privatisering, marked og konkurranse

Marked og konkurranse gir ikke bedre velferd

Masteroppgaven i statsvitenskap til Karl Hagen Bjurstrøm er den første fullstendige gjennomgang av markedsretting i pleie- og omsorgstjenester, og konklusjonen er entydig.

«Kommuner som har reformert seg i tråd med New Public Management og innført markedsreformer har ikke oppnådd høyere gjennomsnittlig innbyggertilfredshet enn kommuner som ikke har reformert seg. Det spiller ingen rolle for innbyggernes tilfredshet hvorvidt kommunen har valgt en markedsbasert produksjon av pleie– og omsorgstjenester eller ikke. Innbyggernes tilfredshet kan i stor grad forklares ut i fra individuelle kjennetegn, mens kommunens innbyggertall ser ut til å være den faktoren som forklarer variasjon i innbyggertilfredshet mellom kommuner. Resultatene har også vist seg å være svært robuste.»

Eller sagt på en annen måte: Det er ikke saklig dekning for den stadige gjentatte påstand om at anbud og konkurranse gir kvalitativt bedre tjenester. Det er i alle fall innbyggernes klare dom, og de skulle vel vite hva de snakker om?

Les hele masteroppgaven «Organisering, spiller det noen rolle?» på linken nedenfor.

Kommentarer   

+1 #1 Nina Bergitte Bentzen 09-01-2016 07:30
På tide å få en bredere evaluering av NPM! Den lovte mindre byråkrati men akk,........hva kan man vel gjøre så lenge det er "oss" som betaler......
+4 #2 Trond Erik Torgersen 09-01-2016 09:05
Det er igjen typisk. Det som vil ta knekken på vår måte å leve på er sånne systemer som NPM, laget i et sterilt dødt miljø av autister på tall.
At stat og kommune går foran i bla sosial dumping er helt uakseptabelt.
Oslo lufthavn bygges ut av underbetalte østblokkarbeide re uten noen rettigheter, posten Norge bruker flyselskap som åpenlyst dumpet betingelsene til sine ansatte, bring bruker sjåfører uten noen rettigheter, renovasjonsarbe idere i enkelte kommuner er fra litauen på mystiske vilkår. Kommunen / avfallsselskape t eier bilene, og sjåførene er leid inn fra litauen. Helsesektoren er også versting hva gjelder å hoppe bukk over vilkår og rettigheter.
Hvis vi ikke stopper dette vil de sosiale forsjellene øke. Innvandringen vil også bidra i feil retning hvis en del av disse blir svart billig arbeidskraft. Hvis de blir organisert arbeidskraft på riktige vilkår vil de være en ressurs. Med sosiale forskjeller kommer mere uro og ustabilitet, og alt går ad Dundas. Vi må kjempe for å opprettholde ballansen i arbeidslivet, og motvirke at reformer som bare har til hensikt å spare gjennom å knuse arbeidstakerret tigheter blir stoppet. Vi må bygge samfunn som er bra for alle, ikke bare profittører.
#3 Linda Susanne Krüger 09-01-2016 16:49
Jeg påberoper meg på ingen måte samme kvalitet på min masteroppgave som denne karen kanskje har, men tillater meg likevel å linke. Jeg intervjuet og skrev om kvalitet i sykehjemssektor en, slik ansatte definerte kvalitet, satt opp imot aktivitetsbaser t finansiering i Stavanger kommune. Interessante svar, både om selve systemet og om implementeringe n. Systemet er for øvrig et system som fortsatt brukes her til tross for massiv kritikk fra mange hold. Det innebærer stadige omorganiseringe r, effektivitetskr av og nedskjæringer. Er et klassisk eksempel på at NPM ikke egner seg i denne type organisasjoner. brage.bibsys.no/.../184564
#4 Arve Edvardsen 13-01-2016 19:39
Faktum er at brukerne selv er mer fornøyd med tjenester utført av private enn av kommunale tjenesteytere. Dette må være et paradoks for sosialistene. I vår bydel velger stadig flere private alternativer. (som for ordens skyld ikke innebærer ekstra kostnader)
#5 Ivar J 13-01-2016 21:16
Arve: Du beskriver som et faktum - som det ser ut som de er veldig glad for - at i din bydel er innbyggerne mer fornøyd med private enn kommunale tjenester.

For meg framstår det kanskje som et vel så stort paradoks at du som bydelsutvalgsle der da ikke tar det som en utfordring, bretter opp armene og sier: Sånn kan vi ikke ha det. Jeg/bydelsutval get må sette inn massive tiltak for å styrke de kommunale tjenestene.

I stedet ser det ut som du er lykkelig for hver innbygger som velger bort kommunen som tjenesteleveran dør.
#6 Steinar Mathiesen 26-01-2016 14:33
Det var vel ikke akkurat noen stor overraskelse, det er ikke slik at å konkuranseutset te ting automatisk gir en positiv effekt.

Ei heller all denne målingen som liksom skal gi ledere bedre oversikt.
Resultatet av all målingen er at en vektlegger ting som er lett å måle, og ikke det som er viktig men ikke lett å måle. Likner faktisk en god del på kommunistisk planøkonomi, der en også drev å målte ting, og satte rekorder over en lav sko. Selv om resultatet var nokså dårlig, så var målet nådd.

Vi får da overbetalte ledere gjerne med stor stab som har masse tall, og tror de vet hva som skjer. Og frustrerte ansatte som måler og rapporterer, isteden for å gjøre det de selv og vi som betaler trodde at de var ansatt for.

Selv om det noen ganger kan lønne seg å sette ting ut så er det ikke derved sagt at det alltid gjør det. Kunsten er å vite forskjellen, og la flinke folk gjøre jobben sin.

You have no rights to post comments