Privatisering, marked og konkurranse

Mer privatisering av avfall er ikke løsningen

"Privat avfallsmonopol er ikke ønskelig for noen. De mest skarpskodde økonomer er enige. På lengre sikt vil det bli dyrere, og det blir få eller ingen incentiver til innovasjon og verdiskapning så lenge det er penger å tjene på status quo. KS Bedrift mener vi må løfte blikket og se på hvilke konsekvenser økt privatisering og bortfall av kommunale tilbud har. Erfaringer fra andre land viser til negative følger for innbyggerne, og Norge har i dag en mye bedre modell å vise til. La oss beholde det som fungerer best for samfunnet.Kommunene må selv bestemme hvordan, og om de vil utnytte lokalt oppståtte avfallsressurser selv, eller sette tjenesten ut på anbud. Valgfrihet er viktig for å sikre best mulig lokale løsninger.

Kommunene har gjort en fremragende jobb for å tilpasse seg et mer rigid regelverk for avfall ved å investere i mer ressurseffektive måter å utnytte avfallet. Og de fortsetter stadig å forbedre seg. Verdiskapingen i kommunale avfallsselskaper viser altså at den ligger høyere sammenlignet med annen fastlandsbasert næringsliv. Da faller gjentatte påstander om dårlig drift på stengrunn. En påstand blir ikke sann bare fordi den gjentas ofte.  Samspillet mellom private og kommunale aktører kan alltids bli bedre – la oss dra i samme retning for igjen å bli verdensmestere i avfallhåndtering. Løsningen er ikke privat monopol og økt avfallseksport - vi må sikre mer ressurseffektiv utnyttelse av avfallet nasjonalt," skriver Kristine von Hanno fra KS Bedrift blant annet.

Les hele artikkelen nedenfor.

 

Enkelte argumenterer for at kommunene ikke er i stand til å velge de beste løsningene for håndtering av avfall. Fakta viser noe helt annet.

Kommunene har plikt til å håndtere alt husholdningsavfall, og i 2015 utgjorde dette 22 prosent av avfallet i Norge. Resten har private aktører ansvar for. De senere årene har det vært omfattende innstramminger i de offentlige aktørenes rammebetingelser.

En rapport utarbeidet av Menon Business Economics i 2015, viser at kommunalt eide avfallsselskaper utmerker seg med 30 prosent høyere verdiskaping enn resten av fastlandsindustrien. Allikevel påstår enkelte at kommunale avfallsselskaper ikke er i stand til å velge de beste løsningene lokalt. Argumentene deres er ofte basert på kortsiktige løsninger til lavest mulig pris. Lokal verdiskaping, innovasjon og måloppnåelse innen miljø og klima er faktorer som utelates.

Da må man stille seg spørsmålet om hva som er viktigst; de billigste løsningene eller løsninger som bidrar til å oppfylle lokale og nasjonale mål for miljø- og samfunnsutvikling, herunder forpliktelser innen klima og miljø? Ved å svare på dette, finner vi forskjellen på aktører som er opptatt av helheten og de som først og fremst er opptatt av høy fortjeneste og troen på at konkurranse i markedet er i stand til å løse alt.

Samfunnsutvikling og samfunnsansvar

Menon har analysert de kommunale avfallsbedriftenes samfunnsnytte og ringvirkninger. De viser at kommunale avfallsselskaper utmerker seg med høy grad av innovasjon, verdiskapning regionalt og måloppnåelse for gjenvinning.

Kommunal avfallshåndtering kobles mot samfunnsutviklingen for å redusere lokale luftutslipp, støy, luktproblemer, rotteplager og brannfare. Det er mange eksempler på kommunale avfallsselskaper som har bidratt til mer miljø- og ressurseffektiv avfallsbehandling og økt sysselsetting av personer som har stått utenfor arbeidslivet – i tillegg jobber de aktivt med holdningsendring hos innbyggerne.

Kommunene står ansvarlige overfor hver enkelt innbygger, hver dag og hele året. Dessuten har de et ansvar for den lokale miljø- og klimapolitikken. Kommunene har et langt bredere samfunnsansvar enn private aktører har til sine aksjonærer.

Økt privatisering er ikke løsningen

Privat avfallsmonopol er ikke ønskelig for noen. De mest skarpskodde økonomer er enige. På lengre sikt vil det bli dyrere, og det blir få eller ingen incentiver til innovasjon og verdiskapning så lenge det er penger å tjene på status quo.

KS Bedrift mener vi må løfte blikket og se på hvilke konsekvenser økt privatisering og bortfall av kommunale tilbud har. Erfaringer fra andre land viser til negative følger for innbyggerne, og Norge har i dag en mye bedre modell å vise til. La oss beholde det som fungerer best for samfunnet.

Ansvar og valgfrihet må gå hånd i hånd

Kommunene må selv bestemme hvordan, og om de vil utnytte lokalt oppståtte avfallsressurser selv, eller sette tjenesten ut på anbud. Valgfrihet er viktig for å sikre best mulig lokale løsninger.

Kommunene har gjort en fremragende jobb for å tilpasse seg et mer rigid regelverk for avfall ved å investere i mer ressurseffektive måter å utnytte avfallet. Og de fortsetter stadig å forbedre seg. Verdiskapingen i kommunale avfallsselskaper viser altså at den ligger høyere sammenlignet med annen fastlandsbasert næringsliv. Da faller gjentatte påstander om dårlig drift på stengrunn. En påstand blir ikke sann bare fordi den gjentas ofte.

Samspillet mellom private og kommunale aktører kan alltids bli bedre – la oss dra i samme retning for igjen å bli verdensmestere i avfallhåndtering. Løsningen er ikke privat monopol og økt avfallseksport - vi må sikre mer ressurseffektiv utnyttelse av avfallet nasjonalt.