Privatisering, marked og konkurranse

Oslo kommune kaster ut Orange Helse

Oslo kommune kaster ut Orange Helse

Oslo kommune, ved Helseetaten, har sagt opp avtalen med Orange Helse. Oppsigelsestiden er 6 mnd. Det betyr at avtalen opphører 11.10.2016.

Orange Helse AS er en tvilsom velferdsprofitør i bydelenes brukervalgsordning for hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Fordi jeg har hatt grunn til å tro at firmaet blant annet driver med sosial dumping og brudd på arbeidsmiljøloven stilte jeg kritiske spørsmål til daværende Kr.F-byråd Aud Kvalbein. Byråden frikjente firmaet, og gikk god for at alt er i sin skjønneste orden. Men byråden ga offentligheten/bystyret begrenset innsyn i anbudsdokumentene, så her var det tydeligvis ikke alt som ville tåle offentlighetens lys.

Jeg tok saken opp med ny byråd Inga Marte Thorkildsen straks etter at hun tiltrådde, og jeg er glad for at byråden har tatt saken særs alvorlig. Hensynet til brukerne av Oslos helse- og omsorgstjenester gjør at vi selvsagt ikke kan ha slike leverandører.

Helseetatens anførsler mot Orange Helse er blant annet:

- Gjentatte brudd på lover, forskrifter og instrukser

- Gjentatte brudd på forhold som går ut over brukernes helse og trivsel

- Gjentatte brudd på manglende evne/vilje til å etterkomme Oslo kommunes pålegg om å oppfylle kontrakten

Byrådet bør nå initiere en tilsvarende gjennomgang av de øvrige leverandørene i brukervalgordningen.

Kommentarer   

+4 #1 Unni Fonneland 12-04-2016 15:22
Så BRA! Fei dem ut! Private selskapers økonomiske interesser har ingenting å helse- og omsorgstjeneste r å gjøre.
+1 #2 Barbro M. Eide 12-04-2016 16:47
Flinke Ivar!!
En skikkelig oppmuntring i en heller skremmende virkelighet hjelper mer enn jeg trodde var mulig!
Så det går altså fremdeles an å "være ordentlig"... og VINNE.
#3 Heming Olaussen 12-04-2016 18:32
God sak. Bra at du gir cred til den som tok ansvaret og ordna opp, sjøl om det sjølsagt er bra at du har tatt opp saka tidligere.
+2 #4 Per Magnus Øgård 12-04-2016 19:00
Ser disse bilene kjøre rundt i Bergen også, så i Vestlandets hovedstad har også politikerne en jobb å gjøre her.
+1 #5 Helge Lorentzen 12-04-2016 19:01
Og historien gir jo også et godt innblikk i vurderingene til forrige byråd i den samme saken
+1 #6 Egil Lejon 12-04-2016 19:10
Men det er framleis ein haug av kommunar som har desse kontraktene med Orange Helse. På bloggen sin har Ivar Johansen nemnd spørsmåla han stilde til Kr.F-byråd Aud Kvalbein. " Byråden frikjente firmaet, og gikk god for at alt er i sin skjønneste orden". For meg som har arbeidd med denne saken i to år, og kjenner innhaldet i dei løynde kontraktane som austeuropeiske sjukepleiarar har underteikna med Orange Helse, så er eg på ingen måte overraska over at Aud Kvalbein har late seg lura av dei "velformulerte kontraktane" slik dei er formulert på norsk. Men skal ein skikkeleg til bunns i dette - og det er langt meir alvorleg enn det som går fram av grunngjevinga for å bryta kontrakten .Men det kan ein berre forstå om ein kjenner dei eigentlege kontraktene som ikkje eksisterer i norsk språkform - berre i litauisk, latvisk, slovakisk og madjarsk. Kjenner Oslopolitikaran e innhaldet i desse?

Ei sak til: Vil Ivar Johansen offentleggjera kontakten med Orange Helse som dei no bryt? Og eit godt råd: Fagforbundet i Bergen er dei i Noreg som sit på all informasjonen!
#7 Arve Edvardsen 13-04-2016 17:48
Bra at det ryddes opp i misligheter, enten det er i offrntlig eller privat regi. I vår bydel er brukerne godt fornøyd med de private utøverne både innenfor sykehjemsdrift og i hjemmebaserte tjenester. Utfordringen er faktisk at kommunal utfører ikke klarer å konkurrere med de private og må " subsidieres" med et 2 - sifret antall millioner kr.
#8 Ivar J 13-04-2016 19:21
Arve: Kanskje det har å gjøre med at man får det man er villig til å betale for? De to sykehjemmene man anbudsutsatte i 2015 er vesentlig dyrere i drift enn de kommunale sykehjemmene. Dette fordi man vektet kvalitet høyere. Så det kan jo diskuteres hvem som subsidierer hvem og hva?
#9 Nina Martinsen 27-04-2016 08:09
Vet om flere brukere/kunder av orange som er kjempefornøyd. Forstår ikke denne kritikken. Er det en drakamp på høyere nivå, mellom byråd Kvalbein og SV dette??
De ansatte jeg har pratet med der er jo også fornøyde med jobben.
Så kan noen vennligst opplyse meg på godt norsk hva de har gjort galt i denne saken. Gjerne på et enkelt ikke politisk språk.
#10 Nina Martinsen 27-04-2016 08:14
Om et firma som vinner anbudet, blir dyrere enn antatt, bør de jo miste anbudet da. Forstår ikke retorikken her :-(
#11 Liv Strøm 28-04-2016 15:48
Hjemmeomsorg -fast stab eller vikar fra utleiefirma. Vi har noe som heter bolig med 24 timers service som i dag går under benevnelsen omsorgsbolig . I den forbindelse har jeg vært vitne til hvordan den faste staben arbeider og hvordan vikarer fra bemanningsbyrå håndterer bruker og brukerens behov. Den faste staben utførte dårligere arbeid ,hadde mindre tid og klarte ikke å gjennomføre helt vanlige hygieneregler. Bruker som er blind måtte vente i lang tid for å komme på toalettet.Resul tat gjentatte urinveisinfeksj oner. Blinde brukere har man liten erfaring med. Etter gjentatte klager fra pårørende om rikets tilstand ,ble det søkt hjelp fra vikarbyrå . Både for bruker og pårørende ble hverdagen som natt og dag ! Etter et halvt år ble det skiftet vikarbyrå fra Dedicare til Centric.Utførel se av jobben er dalende ,muligens skyldes dette flere forhold. Det har seg nemlig slik at Centric ansatte blir pålagt å jobbe for andre brukere av den faste staben i omsorgsboligen , mens den faste staben ikke har noe å gjøre med bruker underlagt Centric. Centric ansatte skal primært ta seg av bruker ,men ikke omvendt ! Skulle derfor likt å vite om oppfyllelse av kontrakten gjelder en bestemt bruker som antydet og så utnyttes vikarene til andre brukere ?

You have no rights to post comments