Privatisering, marked og konkurranse

Oslo kommune kaster ut Orange Helse

Oslo kommune kaster ut Orange Helse

Oslo kommune, ved Helseetaten, har sagt opp avtalen med Orange Helse. Oppsigelsestiden er 6 mnd. Det betyr at avtalen opphører 11.10.2016.

Orange Helse AS er en tvilsom velferdsprofitør i bydelenes brukervalgsordning for hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Fordi jeg har hatt grunn til å tro at firmaet blant annet driver med sosial dumping og brudd på arbeidsmiljøloven stilte jeg kritiske spørsmål til daværende Kr.F-byråd Aud Kvalbein. Byråden frikjente firmaet, og gikk god for at alt er i sin skjønneste orden. Men byråden ga offentligheten/bystyret begrenset innsyn i anbudsdokumentene, så her var det tydeligvis ikke alt som ville tåle offentlighetens lys.

Jeg tok saken opp med ny byråd Inga Marte Thorkildsen straks etter at hun tiltrådde, og jeg er glad for at byråden har tatt saken særs alvorlig. Hensynet til brukerne av Oslos helse- og omsorgstjenester gjør at vi selvsagt ikke kan ha slike leverandører.

Helseetatens anførsler mot Orange Helse er blant annet:

- Gjentatte brudd på lover, forskrifter og instrukser

- Gjentatte brudd på forhold som går ut over brukernes helse og trivsel

- Gjentatte brudd på manglende evne/vilje til å etterkomme Oslo kommunes pålegg om å oppfylle kontrakten

Byrådet bør nå initiere en tilsvarende gjennomgang av de øvrige leverandørene i brukervalgordningen.

Kommentarer   

0 #11 Liv Strøm 28-04-2016 15:48
Hjemmeomsorg -fast stab eller vikar fra utleiefirma. Vi har noe som heter bolig med 24 timers service som i dag går under benevnelsen omsorgsbolig . I den forbindelse har jeg vært vitne til hvordan den faste staben arbeider og hvordan vikarer fra bemanningsbyrå håndterer bruker og brukerens behov. Den faste staben utførte dårligere arbeid ,hadde mindre tid og klarte ikke å gjennomføre helt vanlige hygieneregler. Bruker som er blind måtte vente i lang tid for å komme på toalettet.Resul tat gjentatte urinveisinfeksj oner. Blinde brukere har man liten erfaring med. Etter gjentatte klager fra pårørende om rikets tilstand ,ble det søkt hjelp fra vikarbyrå . Både for bruker og pårørende ble hverdagen som natt og dag ! Etter et halvt år ble det skiftet vikarbyrå fra Dedicare til Centric.Utførel se av jobben er dalende ,muligens skyldes dette flere forhold. Det har seg nemlig slik at Centric ansatte blir pålagt å jobbe for andre brukere av den faste staben i omsorgsboligen , mens den faste staben ikke har noe å gjøre med bruker underlagt Centric. Centric ansatte skal primært ta seg av bruker ,men ikke omvendt ! Skulle derfor likt å vite om oppfyllelse av kontrakten gjelder en bestemt bruker som antydet og så utnyttes vikarene til andre brukere ?

Legg til kommentar