Privatisering, marked og konkurranse

Barnevern: Kommunene ønsker bli mer selvhjulpne

Barnevern: Kommune ønsker bli mer selvhjulpnehttps://www.regjeringen.no/contentassets/f1b031c9730443ea9797ea40aefd63ef/va-rapport-2016-16-bruken-av-private-aktorer-i-barnevernet.pdfhttps://www.regjeringen.no/contentassets/f1b031c9730443ea9797ea40aefd63ef/va-rapport-2016-16-bruken-av-private-aktorer-i-barnevernet.pdf

På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet har Vista Analyse kartlagt bruken av private aktører i barnevernet, og vurdert konsekvensene av dagens praksis og behovet for endringer på dette området. Her understrekes det blant annet:

"Når så mange av de kommunale barnevernlederne ønsker å bli mer selvhjulpne, skyldes det at de selv er bevisste på de mulige ulempene ved å bruke private aktører. De trekker særlig frem følgende:

- Hensynet til rettsikkerheten for barna og deres familier. Barnevernet får mindre kontroll med kvaliteten på tjenester som settes ut. I tillegg er det en fare for at leverandøren setter inn mer omfattende tjenester enn det barna og familiene har behov for. I bunn ligger at leverandøren står overfor to hensyn som ofte vil være motstridende: De skal tjene penger og levere tjenesten i tråd med god myndighetsutøvelse.

- Habilitetsproblemer. Mange av leverandørene tilbyr kjeder av tjenester og tiltak, alene eller i samarbeid med andre. Det er også flere eksempler på personer som er ansatt i Bufetat eller BUP samtidig som de selger tjenester til kommunene. Forekomstene av inhabilitet sår ytterligere tvil om leverandørenes motivasjon.

- Høye kostnader, både direkte og indirekte. Tjenestene er i seg selv dyre, særlig når det tilkommer reisekostnader. I tillegg må barnevernet bruke større ressurser på kontroll enn dersom de hadde utført dem selv, og på selve anskaffelsesprosessen."

Mange kloke innspill her.

Kommentarer   

+1 #1 Bjørn Bjøro 04-05-2016 06:25
Etter at jeg jobbet 10 år i barnevern og senere på fritiden har gitt råd og veiledning i enkelte saker, har jeg sett hvordan private interesser påvirker.

Et eksempel er en sak hvor en velfungerende jente uriktig var akuttatt fra barnehagen og det uten noen forsøk på hjelpetiltak eller oppklaring, og plassert i fosterhjem og omsorgsovertake lse var vedtatt av fylkesnemnda. I en særdeles grundig og omfattende dom i tingretten ble barnevernet, kommuneadvokate n og fylkesnemnda slaktet. Feil juss, inkompetanse, og overgrep fra det offentlige ble dokumentert, og jenta ble omgående beordret sendt tilbake til sine foreldre, hvor hun har det meget bra. Det ble i tillegg i dommen dokumentert at kommuneadvokate n hadde forsøkt å holde viktige dokumenter og opplysninger unna rettens kunnskap.

Hun var en drømmejente for fosterforeldren e, velfungerende og uproblematisk. Det var en stor internasjonal aktør som drev fosterhjemmet, og drivkreftene for å beholde inntekt og velfungerende jente var så store at det ble vitnet i retten for at hun burde være der. Altså helt åpenbart mot all faglighet. Men økonomisk og følelsesmessig motivert fra de som ønsket at hun ble der.

Flinke foreldre, en dyktig advokat og min veiledning og saksanalyse overfor foreldrene gjorde at jenta kom tilbake etter at barnevernet og kommuneadvokate n ble regelrett slaktet i den rettskraftige dommen. Jeg understreker for ordens skyld at jeg aldri påvirket foreldrene til å endre adferd, og at de aldri hadde gjort noe galt overfor sin kjære datter, og at de hele tiden hadde støttet hennes gode utvikling.

Det var altså en komplett inkompotanse fra barnevernet, kommuneadvokate n og fylkesnemnda som hadde medført det offentliges skadepåføring på en velfungerende jente med gode og velfungerende foreldre.

Heldigvis har jenta klart seg veldig bra etter at hun kom hjem til huset til sine kjære foreldre. Utviklingen er særdeles god sosialt, og hun gjør det meget bra på skolen. For meg gir det en god mening når mitt tidsforbruk og telefonutgiften e mine har medvirket til et lykkelig utfall, og at imkompetanse og udyktighet er satt på plass.
0 #2 Unni Løkken 04-05-2016 22:10
Vekk med velferdsprofitø rene! Les Linn Hernings bok om samme tema!

Legg til kommentar