Privatisering, marked og konkurranse

Oslo bystyre prioriterer ideelle aktører, foran kommersielle

Oslo bystyre prioriterer ideelle aktører, foran kommersielle

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke jubler: Supersterkt vedtak.

Onsdag vedtok Oslo bystyre en tydelig og ambisiøs målsetting for ideelt innslag i kommunen. Erik Lunde (KrF), Khamshajiny Gunaratnam (Ap), Eivind Trædal (MDG), Ivar Johansen (SV) og Bjørnar Moxnes (R) var forslagsstillere på følgende vedtak:

1. Bystyret ber byrådet legge frem en strategi for å styrke de ideelle aktørenes posisjon i Oslos velferdstjenester. Det skal vektlegges at ideelle aktører har en særlig egenverdi.

2. Bystyret ber byrådet innføre et mål om at om lag 25 prosent av institusjonsplassene i helse- og omsorgssektoren skal være organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2025, så sant dette ikke får vesentlige negative konsekvenser for kommunens eget tjenestetilbud.

3. Bystyret ber byrådet bruke handlingsrommet så langt det er mulig for å gi ideelle aktører en forrang foran kommersielle når eksisterende kontrakter med private driftere løper ut og/eller nye kontrakter skal inngås om drift av tjenester i helse- og omsorgssektoren.

Les mitt innlegg i debatten under "les mer."

 

Oslo bystyre 16. nov. 2016

Ivar Johansen, SV

Sak Privat forslag fra Erik Lunde (KRF) av 14.09.2016 - Innføre et mål om at 25 prosent av den samlede helse-, sosial- og omsorgssektoren i Oslo skal være organisert og drevet som ideell virksomhet innen 2025

Ordfører

Dette er et klokt initiativ. Noen av oss har gjennom mange år sloss for at de ideelle organisasjoner skal få driftsbetingelser som gjør at det i større grad kan drifte offentlige helse- og omsorgstjenester. Vi sloss for at Bymisjonen fortsatt skulle drive Paulus sykehjem, der Kr.F. ønsket kommersielle aktører. Vi sloss mot et anbuds- og konkurranseregime der ideelle organisasjoner relativt konsekvent tapte anbudene.

Med dette forslaget ligger en klok selverkjennelse av at Kr.F. med eldrebyråd og 18 år i den borgerlige folden ikke er fornøyd med det de fikk til. Kr.F. er positivt utålmodig. Erik Lunde skriver i sitt forslag:

«De siste årene har ideelle aktører tapt terreng på flere velferdsområder. Det er flere årsaker til dette. Stat og kommune hegner gjerne om tilbud som drives i egen regi, mens de ideelle ofte taper konkurranser der kostnader er det viktigste kriteriet.» 

Det er riktig at selv når det borgerlige byrådet utlyste en anbudskonkurranse for Rødtvedt sykehjem forbeholdt de ideelle organisasjoner presset kommunen prisene så langt at ingen ideelle organisasjoner kunne forsvare å drifte på de vilkår. På samme måte som Kirkens Bymisjon i sin tid trakk seg ut av brukervalgsordningen for hjemmetjenestene fordi kommunen presset prisene så  langt at Bymisjonen faglig sett ikke kunne forsvare å drifte på slike vilkår.

Det rødgrønne byrådet prioriterer ved aktiv handling de ideelle organisasjoner ved å utlyse et barnevernsanbud som forbeholdes de ideelle organisasjoner. Sju kommersielle barnevernstilbydere, med NHO Service i ryggen, gikk til sak mot kommunen, men tapte.

Aktiv handling er også når etablering av nye barnehager skal forbeholdes kommunen selv eller de ideelle organisasjoner. Kr.F.s helse- og omsorgsbyråd i Bergen, Rebekka Ljosland, sier det så riktig: «Byrådet ønsker ikke at penger som er satt av til gode velferdstilbud for innbyggerne, skal gå til kommersielle selskaper. Pengene i eldreomsorgen bør brukes på økt kvalitet på de aktuelle sykehjemmene eller ved at eventuelle overskudd styrker sykehjemsdriften i Bergen.»

Ap, MDG, SV, Rødt og Kr.F har samlet seg om et felles forslag. Det er bra!

Det er et forslag fra Høyre og Fr.P jeg vil kommentere, forslaget om å inngå langvarige kontrakter. Langsiktighet og forutsigbarhet er svært viktig i helse- og omsorgstjenestene. Dette har helseforetakene løst på en svært god måte for rusomsorgen: Tidsubegrensede kontrakter. Kontraktene løper til en av partiene sier dem opp. Det sparer alle parter for kostnadskrevende anbudsrunder hvert 4 eller 6 år, og det gir forutsigbarhet. Oslo må også i større grad gå i den retningen.

Til slutt bare en et lite varsku: Vi ønsker ideelle organisasjoner som en del av mangfoldet. År for år blir de ideelle organisasjoner, gjennom drifts- og anbudskrav, mer og mer like kommunens egne virksomheter. Når Sykehjemsetaten skriver anbudsspesifikasjoner skjeler de nok i alt for stor grad til hvordan etaten selv drifter egne sykehjem. Vi kommunaliserer gradvis ideell sektor, og visker ut dens genuine kvaliteter. Det er ikke særlig lurt.

Kommentarer   

#1 Wenche Thommessen Engh 18-11-2016 05:56
Flott innsats! Jeg heier på Bymisjonen!❤️
+1 #2 Unni Fonneland 18-11-2016 12:44
Hurra for alt som kan kaste ut private, profittbaserte selskaper fra drift i helse/sosial/ba rnehage-sektore n!
#3 Tanja Bjarkøy 20-11-2016 08:26
Dette var bra! Dette har vi venta på og jeg tror at slike vedtak som dette er en forutsetning for å få flertall ved ved neste valg. Og det vil vi jo! Vi vil ha mer varm og inkluderende politikk i Oslo!
#4 signe wiik 21-11-2016 02:34
Jeg ser snart ikke forskjell på ideelle og kommersielle aktører, de ideelle nærmer seg , eller er allerede over grensene som burde gå mellom disse. Sist jeg var innom Frelsesarmeen, håpet på hjelp til ved, var det eneste tilbudet de ga meg " Vi kan følge deg til NAV ".De kunne ikke fortsette praksis med å hjelpe folk som KANSKJE kunne gå på sosialkontoret. Uførereformen tar knekken på mange.
Skulle ønske du tok opp det Ivar, alle som har mistet 2-3000 kr pr mnd pga at de bruker brutto, som er rett over 3G -grensen.Og Husbankens bostøtte som så mange har mistet, av samme grunn. Litt på siden av saken,men....

You have no rights to post comments