Privatisering, marked og konkurranse

Oslo-barnehagene: Private, lovstridige, sugerør ned i kommunekassa

Private, lovstridige, sugerør ned i kommunekassa

I barnehageloven heter det at «Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode. Barnehagen kan ha et rimelig årsresultat.»  Loven sier blant at dette innebærer et vilkår om at «barnehagen kan ikke ha vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager."

Bydel Bjerke konkluderte i tilsynsrapport av 31. oktober 2018 med at Økernly barnehage i 2014 hadde hatt vesentlig lavere personalkostnad per heltidsplass enn det som er vanlig for kommunens egne tilsvarende barnehager, jf. barnehageloven § 14 a første ledd bokstav c. Pâ den bakgrunn ble det fattet vedtak om tilbakebetaling av kr 800.000 etter bamehageloven § 16 tredje ledd, jf. § 16 a andre og tredje ledd.

Private Barnehagers Landsforbund klaget på vegne av barnehagen til Fylkesmannen, som avviste klagen og ga Oslo kommune medhold.

I et annet vedtak har Fylkesmannen i Oslo og Akershus også avslått en klage fra Waldemars barnehage, som må betale tilbake 700.000 kroner fra tilskuddsåret 2014.

Sakens argumenterer er fra begge sider for en stor del de samme som i tilfellet Økernly barnehage. Barnehagen eies i dag av Læringsverkstedet.