Privatisering, marked og konkurranse

Bullshit-jobbene

Bullshit-jobbene

"Når tillit erstattes av kontroll, øker faren for at ansatte blir mer opptatt av å ikke gjøre feil. Fokus kan endre seg fra hva som er klinisk nyttig til hva som er riktige prosedyrekodinger. Tiden som skulle gått til pasientbehandling blir brukt til å sjekke og sikre at koder blir satt på riktig plass til riktig tid. Og ja, da synes det nesten som om det er mindre problematisk å skulle miste en pasient i selvmord bare prosedyrene er fulgt. Det er bedre å ha ryggen fri enn frie luftveier," skriver psykologspesialist Kari Lossius blant annet hos NRK Ytring.

Og hun fortsetter: "New Public Management er lite egnet i komplekse helse- og omsorgsinstitusjoner. Vi må øke makten og innflytelsen til de «nyttige stillingene». Helse og sosialarbeidere må være synlig i alle ledd, helt opp til toppen. Ledere skal være tilretteleggere for at ansatte skal kunne gjøre jobben sin på best mulig måte. Gode ledere sjekker ikke om sine ansatte har krysset i riktig kolonne, de motiverer fagfolk til å stå løpet ut. Vi har vel aldri sett det så tydelig som nå under koronapandemien. Det var ikke kommunikasjonsrådgiverne eller HR- konsulenter som reddet oss denne våren."

Les hele artikkelen. Hva tenker du?

Kommentarer   

#1 Berit Rekve 03-06-2020 06:06
Eg tenkjer at ho har mykje rett i kritikken av NPM. Og så synest eg ho kunne ha halde seg for god til den uthenginga av andre yrkesgrupper. Det viser vel kanskje at ho ikkje har peiling på kva dei gjer og at til dømes kommunikasjonsr ådgjevarar er så mangt. Ho kan jo spørja dei som arbeider i Folkehelseinsti tuttet eller Helsedirektorat et om dagen. Ho har fått svar her: nrk.no/.../...
#2 Johanne Storlien 03-06-2020 06:51
Og så vil jeg si at klart det er mindre belastende å miste en pasient til selvmord om man vet man har gjort hvs man kan. En kan bruke for mye tid på dokumentasjon, men dokumentasjon kan også øke kunnskap og bevissthet om å gjøre en god jobb.
#3 Ingegerd Munthe 04-06-2020 06:47
Hierarkiet i helsevesenet burde ligne på en pyramide. Mange hjelpepleiere, sykepleiere, leger og andre helsefaglige yrker i de første 2/3 av den og så resten till administrasjon. I stedet er er er det omvend. For få I faktisk, praktisk virksomhet og alt for mange i administrasjone n. Det er som ikke-produseren de administrator mulighetene til gode lønninger ligger ikke i selve omsorgsarbeidet . Likevel er det omsorgsarbeid som hele
virksomheten er tuftet på.
#4 Siri Mangelrød 14-06-2020 19:05
Må si jeg er enig i at å miste en klient ved selvmord er verre hvis man ikke har fulgt prosedyrer. Å følge prosedyrer er sentralt i mange yrker. Følger man ikke dem har man heller ikke utført arbeidet sitt forsvarlig.

At det skjer selvmord er imidlertid tragisk uansett. Derfor mener jeg at vi har ett ansvar for å forbedre tiltak og samhandling i f.eks i barnevernet. barnevernsfagli g hjelp ytes i stor grad fra skjønn og metoder er ofte udokumenterte, som igjen kan gi økt stress og manglende kontroll for mottakeren. Skal vi redusere antall selvmord må vi se på hvordan vi jobber og hvilke rettigheter klienter har.

You have no rights to post comments