Privatisering, marked og konkurranse

Oslomodellen. Har den funka? Nå skal den justeres

Oslomodellen. Har den funka?

Det er tre år siden Oslomodellen ble vedtatt, for å hindre kriminelle og useriøse bedrifter i å vinne fram.  Oslomodellen, som Oslo kommune har utviklet i samarbeid med arbeidslivet, er blitt et kjent begrep og inneholder strenge seriøsitetskrav til tilbydere i anbudskonkurranser.

Oslo kommune handler årlig for rundt 26 milliarder kroner. Som innkjøper kan kommunene bruke sin innkjøpsmakt til å stille krav for et seriøst arbeidsliv, bekjempe sosial dumping og svart økonomi.

De viktigste kravene i Oslomodellen:

- Oslomodellen stiller krav om minst 10 prosent lærlinger og 50 prosent fagarbeidere, faste ansettelsesforhold, minimum tariffestet lønns- og arbeidsforhold for de ansatte og lønn mellom oppdrag.

- Det stilles krav om HMS-kort fra første dag, at norsk skal være språk hos alle nøkkelpersoner i et prosjekt og at det ikke skal skje noen form for kontantbetalinger.

- Det stilles krav om utvidede skatteattester fra leverandørene og fullt innsyn i alle leverandørers indre anliggende. Les flere under "les mer."

Har dette funka? Er det noe som bør justeres? Dette er til utredning, og det skal vedtas en ny byrådssak. Jeg legger ut innkjøpsetatens, Utviklings- og kompetanseetaten, sine helt konkrete innspill til finansbyrådens forslag til byrådssak.

Hva er arbeidslivets erfaringer? Innspill er velkommen.

 

Her er de viktigste kravene som Oslo kommune skal stille ved kontraktsinngåelser:

Krav til språk. For å sikre HMS. Kommunikasjonen mellom nøkkelpersoner på prosjekt skal foregå på norsk, og minst en person i hvert arbeidslag skal forstå og gjøre seg forstått på norsk eller engelsk.

Krav til bruk av lærlinger. Minimum 10 prosent av arbeidstimene som utføres på fagområder med behov for lærlingplasser, skal utføres av lærlinger. Her går Oslo lenger enn andre tilsvarende modeller.

Krav om å bruke faste ansatte. Skal man få kontrakt med Oslo kommune skal arbeidet i hovedsak utføres av fast ansatte hos leverandørene og ikke innleide.

Krav til lønn mellom oppdrag. Innleide arbeidere som jobber på kontrakter for Oslo skal ha garantert tarifflønn mellom oppdrag i kontraktsperioden. Bruk av innleie/bemanningsbyråer skal skriftlig forhåndsgodkjennes av oppdragsgiver.

Krav om faglærte håndverkere. Minst 50 prosent av de ansatte på prosjekter skal være faglærte.

Krav til antall ledd underleverandører. En hovedleverandør kan maks ha ett ledd under seg. Enkeltmannsforetak og innleid arbeidskraft regnes som et ledd i leverandørkjeden.

Krav til lønn og arbeidsforhold. Kontrakt med Oslo kommune krever at arbeidsgiver minst gir like god lønn som allmenngjorte satser der dette finnes eller landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransjen.

Forbud mot kontantbetaling. All utbetaling via bank. Dette skal gjøre hvitvasking og skatteunndragelse vanskeligere. Tilsvarende skal alle kjøp knyttet til kontrakten skje elektronisk og ikke med kontanter.

Krav om HMS-kort. Arbeidere skal ha dette i orden fra første dag på oppdrag, og det skal framgå av kortet hvem som er arbeidsgiver.

Krav om forsikring. Leverandører må dokumente at arbeiderne er dekket av ulykkesforsikring.