Privatisering, marked og konkurranse

Oslo kommune: Behov for opprydding på bruk av velferdsprofitører

Oslo kommune: Behov for opprydding med velferdsprofitører

Velferdsetaten imponerer meg stadig. Nå har de kartlagt det som omtales som "bydelenes enkeltkontrakter." Det vil si kjøp av tjenester fra private leverandører på helse- og omsorgstjenester,  avlastningstilbud (gruppeavlastning, boligavlastning) m.v  I stor grad velferdsprofitører.

Etaten gir denne oppsummering:

- 251 kontrakter, 70 leverandører fra enkeltpersonforetak til store konsern med en årlig kontraktsverdi på ca. 440 millioner kroner

- Majoriteten omhandler heldøgntjenester til personer med psykiske lidelser eller personer med utviklingshemming. 

- 89 tidsubegrensede kontrakter (løpende) som er inngått mellom 2000 og 2010.

- 52 kontrakter er uten klausul om kontroll av lønns- og arbeidsvilkår.

- 55 utløpte kontrakter hvor bruker fremdeles er i tiltaket.

- 140 enkeltkontrakter på tjenesteområder der Velferdsetaten pr i dag har rammeavtaler.

- Mange kontrakter stiller ikke krav til tjenestens innhold eller kvalitet.

- Usikkerhet om det er gjennomført konkurranse. 

Velferdsetaten er også svært kritisk til økonomien: "Vår nylige gjennomgang av leverandørenes økonomi (de med mange enkeltkontrakter) viser at det er en risiko for at kommunen betaler for mye. Vi har for eksempel en leverandør med svært høy resultatgrad, der lønnsutgiftene kun utgjør 52 % av totale driftsinntekter og har gjort det over år. Dette er en sterk indikasjon på at kommunen betaler for mye for tjenestene."

Når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår er det helt uakseptable forhold som avdekkes av etaten:

- Høy andel midlertidig ansatte.

- Hjemmelsgrunnlag for midlertidig ansettelse fremgår ikke av arbeidsavtalene.

- Flere har vært ansatt lenger enn fristene i arbeidsmiljøloven og har krav på fast ansettelse.

- Mange vakante stillinger i grunnturnusene. -

Høy andel deltidsansatte.

- Uklare turnuser (mangler døgnskille, er ikke signert av tillitsvalgte).

- Mangler i arbeidsavtalene.

- For lange vakter.

- Uforsvarlige arbeidstidsordninger.

-  Brudd på reglene om søndagsarbeid og arbeidsfri mellom vakter. 

- Bakvakter som ikke er regulert.

- Avvik fra medleverforskriftens regler om arbeidstid.

- Ulovlige kombinasjonsvakter.

- Brudd på bestemmelser om lønn.

Takk til Velferdsetaten for kartleggingen. Jeg føler meg trygg på at Byrådet her raskt tar grep! 

Kommentarer   

+1 #1 Nina Bakkefjord 17-03-2021 09:08
Det som beskrives er overhodet ikke bra.
Allikevel så undrer jeg meg om politikere gjør lignende undersøkelser av kommunene som arbeidsgivere. Jeg opplever at en del politikere glorifiserer kommunen som arbeidsgiver, og er skråsikre på at alt er på stell der.
Det er ikke slik at alt er på stell i de mange kommunene i Norge. Jeg hører stadig om vikarbruk og assistenter som har jobbet som vikarer i kommuner over mange år, i det som utgjør store stillinger, uten å få tilbud om faste stillinger. Mange assistenter får bedre lønn når de blir ansatt hos f eks private BPA leverandører, enn som assistent i kommunen.
Og flere forteller om tøffe arbeidsforhold der de må jobbe mange vakter på rad i kommunen.
Det er ikke bra det som har blitt avdekket f eks hos Stendi med at i stedet for ansettelser har personer blitt tvunget til å danne enkeltpersonfor etak i stede for å bli ansatt på vanlige arbeidskontrakter.
Bra at slikt avdekkes.
#2 Pål Ebbestad 17-03-2021 09:55
Ikke nytt og helt forferdelig. Ansvarlig byråd MÅ ta tak i dette.
+1 #3 Hanne-Kari Havik 17-03-2021 21:20
Jeg har ikke lest rapporten, men står det noe i den rapporten som IKKE har med lønn og kommuneøkonomi, men derimot kvaliteten på tjenestene som leveres til brukerne, som altså da her er definert som mennesker med psykiske lidelser og utviklingshemme de? Jeg tror jeg ville vært, og ER, likeså interessert i DET, som at jeg selvsagt også er interessert i at arbeidstakerne har gode lønns og arbeidsvilkår.. . En tanke kunne kanskje være å legge inn i anbudsbehandlin g, generelt sett, at man ønsker at deler av overskuddet blir fordelt på de som faktisk gjør jobbene! Og hvordan stiller det seg med kunnskap og kompetanseutvik ling? Er det satt av penger til kursing av arbeidstakerne?
+1 #4 Berit Ovesen 18-03-2021 07:24
Dette er ikke svart hvitt. Det finnes gode og proffe private leverandører. Det finnes elendige kommunale omsorgsenheter. Det finnes gode kommunale enheter og dårlige private.

Det er slett ikke slik at kommunalt er lik god kvalitet og overholdelse av lover, fulle stillinger, små team på hver enkelt.

Kampen mot private aktører burde i stedet rettes inn mot en kamp for gode tjenester både i kommunale omsorgsenheter og fra private aktører.
#5 Lars Hanssen 21-03-2021 10:26
Ivar, dette var en veldig nyttig rapport du delte! Fortsett med det. Jeg skal ikke bruke begrepet velferdsprofitø rer, men det ligger på tungen. Håper kommunen følger opp på en god måte. Oslo-modellen er det viktig å få inn i kontraktene. Personlig mener jeg også at det burde være krav om tariffavtale hos alle bedrifter kommunen inngår avtale med!

You have no rights to post comments