Privatisering, marked og konkurranse

Trolig flertall for sykehus til aksjeselskap

Byrådens forslag om å gjøre Aker og Ullevål sykehus til aksjeselskaper får trolig flertall i bystyret. SVs fungerende gruppeleder Ivar Johansen sier at de vil gå mot forslaget. - Her tenker man for mye butikk, selv om jeg ser behovet for mindre detaljstyring fra politikernes side, sier Johansen til Aftenposten.

Les mer;
Trolig flertall for sykehus til aksjeselskap

A/S Ullevål Sykehus, A/S Aker Sykehus: Marked og konkurranse uegnet på helsesektoren

Til nå har det vært alminnelig enighet om en overordnet helsepolitisk målsetting om at alle skal være sikret livsnødvendige helsetjenester, uavhengig av sosial status, geografi og egen økonomi. Høyre-Byrådet i Oslo tar nå et steg i retning som kan bety at dette ikke blir en selvsagt rettesnor for Oslos sykehuspolitikk. Byrådet har under framleggelse et forslag om at de to kommunale sektorsykehusene Ullevål og Aker skal omdannes til aksjeselskaper, skriver Ivar Johansen i Dagsavisen.

A/S intet sesam-sesam.Myter om sykehusorganisering

Sykehusene er nå neste etappe for den kommersialisering og markedstenkning Høyre representerer. Aksjeselskapsorganisering, kombinert med stykkprisfinansiering, skal være et sesam-sesam som skal løse alle problemer vi ser innenfor denne sektor. Men de aller fleste utfordringer sykehusene står overfor har intet med selskapsform som sådan å gjøre. De største utfordringer ligger inne i sykehusorganisasjonen, og ikke på at eierne angivelig ikke gir tilstrekkelig frihet. Det forsøkes å skape myter, skriver Ivar Johansen.

Klassedelt sykehusvesen

I Oslo kan vi i framtiden få to ventelister til kommunale sykehus: En venteliste for  forsikringskunder i Storebrand Helse som betaler en 10-15.000 kroner i årlig forsikringspremie, får en ventetidsgaranti på 28 dager. Og en venteliste for folk som ikke har råd til å bruke så mye penger på helseforsikringer. Vi har en ventetidsgaranti som er tre ganger så lang, skriver Ivar Johansen.

A/S som middel for å skape en bedre verden

Aksjeselskapsbanken Kreditkassen var for noen år siden så skakkjørt at staten måtte gå inn og redde stumpene. Nå går det visstnok bedre, men det er kundene som må lide: Den lokale banken min, Kreditkassen A/S på Lindeberg, ble nedlagt fra årsskiftet. Kravet til profitt og økt lønnsomhet i bankvesenet gjør at  Furuset bydel står uten bankfilial. Intet tyder på at de aksjeselskap, og aksjeselskapslignende selskap, som skal yte tjenester til meg setter mine behov i sentrum, - at de setter inn nevneverdige ressurser på å gjøre min hverdag så mye enklere. Enten de heter  Posten, Kreditkassa, Transportsentralen eller Oslo Sporveier kan jeg ikke se at brukerorientering og økt tilgjengelighet er det som er mest synbart der beskjedene strømmer på om nedleggelser, forsinkelser, avlysninger eller innskrenkninger. Og dersom det  går som bystyreflertallet vil kan også lokalsykehuset vårt, Aker Sykehus, gå inn i et nytt årtusenskifte som aksjeselskap. Spørsmålet er om vi som bor i Groruddalen kan ha noen særlig forventning til at dette vil resultere i et bedre sykehustilbud, skriver Ivar Johansen.

Pasienten først!

Høyres helsebyråd Anne Herseth kommenterer i Aftenposten 7. januar Byrådets forslag om å gjøre byens 2 kommunale sektorsykehus om til aksjeselskaper. «Pasienten først!» er tittelen på Byrådets forslag. Men et prosjekt med en slik tittel er allerede i gang på Aker Sykehus. Utfra nettopp parolen «Pasienten først» mener de  at de innenfor rammen av kommunal forvaltningsbedrift kan skape et pasientfokusert sykehus. Resultatene så langt forteller meg at med den kreativitet og innsatsvilje de ansatte der viser vil de klare dette på en utmerket måte. Men så kommer Høyre-byrådet med brask og bram og sier at en forutsetning for at sykehusene skal kunne sette pasienten i sentrum er at sykehusene omorganiseres til et aksjeselskap. Hvis Høyrebyrådets egentlig mål er å sette pasienten i sentrum burde de tørre å avvente resultatet av Akerprosjektet. Hvorfor tør de ikke? spør Ivar Johansen.

Sykehusorganisering: En utfordring til Arbeiderpartiet

Det er prisverdig å se Britt Hildeng og Arbeiderpartiets initiativer og engasjement for å forhindre at to av landets to største sykehus, Aker og Ullevål, blir omdannet til aksjeselskaper, og hvor en derved får begrenset folkevalgt styring. Denne motstand kan love godt for et eventuelt nytt politisk flertall i Oslo etter kommunevalget. Jeg vil utfordre Britt Hildeng og Arbeiderpartiet til å  tilkjennegi et klart standpunkt før kommunevalget:  Vil Arbeiderpartiet, forutsatt tilstrekkelig politisk flertall i Oslo etter valget, bidra til at bystyret omgjør beslutningen om å omdanne Aker og Ullevål til aksjeselskaper? spør Ivar Johansen.

Når menighetene skvises ut av omsorgssektoren

I den Kr.F-styrte kommune hopper den ene humanitære og diakonale organisasjon etter den andre av karusellen. De vil ikke lenger drive sykehjem og velferdstiltak. De hevder at den borgerlige styrte kommune gjennom sin måte å organisere konkurransevirkemiddelet ikke gir tilstrekkelig stabilitet og forutsigbare driftsvilkår. Derfor trakk Røde Kors seg på Ullern, Uranienborg Menighet ga opp, Frelsesarmeen på Bestumhjemmet, Nordstrand Menighet gir opp Nordstrandhjemmet og Fagerborg Menighet Fagerborghjemmet, skriver Ivar Johansen

Privatiserer Oslo-sykehjem for "småpenger"

Oslo kommune sparer til sammen 400.000 kroner årlig på at Norsk Omsorg og Rehabilitering (NOR) overtar driften av Hovseterhjemmet. Dette utgjør 0,6 prosent av et driftsbudsjett på 68 millioner kroner. Hovseterhjemmet er det første kommunale sykehjemmet i landet som er lagt ut på anbud til private. Bydelsdirektør Geir Christiansen i Røa Bydel i Oslo  innrømmer at besparelsen utgjør "småpenger".  -Hovseterhjemmet er allerede et av de rimeligste sykehjemmene i Oslo å drive, sier Christiansen.


Les mer

Oslokinoene: Før kartellene overtar

Før bestemte kinosjefen hva som skulle vises på kino. Nå kan Warner Bros.Universal, Paramont få innflytelse over Oslokinoenes program.

Oslos nye borgerlige byråd bestående av Høyre, Kristelig Folkeparti ogVenstre vil delprivatisere Oslo Kinematografer. Byrådet har gitt seg selv i oppdrag å gjennomføre salg av minoritetsaksjer i  OsloKinematografer AS innen utløpet av 2001. I den sammenheng åpner partiene opp for å slippe internasjonal filmindustri inn på eiersiden. Mens enaltså til nå har sett det som viktig å opprettholde delt kjøpmannskap(mellom kinodrift, distribusjon og produksjon), er byrådet ikke fremmedfor at den internasjonale filmindustri skal sitte på begge sider avbordet og dermed ha kontroll over hele verdikjeden. skriver Ivar Johansen i Dagens Næringsliv.

Arbeiderpartiet, anbud og Bymisjonen

Hvis en først velger å bruke anbud og konkurranse står ikke kommunene fritt i hvordan en gjennom denne prosessen velger driftsoperatør. Multinasjonale konserner kan gjerne legge inn betydelige tap i sine driftskalkyler for de første årene, for å komme inn på markedet og for å skvise konkurrenter som Kirkens Bymisjon, Røde Kors og Norsk Folkehjelp. Når derfor Arbeiderpartiets ledelse og Jens Stoltenberg bruker Bymisjonen og Folkehjelpa som begrunnelse for at det ideologisk er riktig å benytte private innenfor helse- og omsorgstjenestene, kan resultatet bli, dersom partiet ikke foretar en avvisning av anbuds- og konkurranse,  det stikk motsatte: at de ideelle organisasjoner i løpet av få år gjennom anbudskonkurransene vil være skviset ut. Markedet vil i sin helhet være overtatt av internasjonale storkonserner, skriver Ivar Johansen i Dagbladet.