Privatisering, marked og konkurranse

Hafslund: Fortsatt nasjonalt og offentlig eierskap

"I vårt høyteknologiserte samfunn er stabil strømforsyning og offentlig kontroll over kraftforsyningen viktigere enn noen gang. Dette er vital infrastruktur for et samfunn. Kåre Willoch (leder av det statlige Sårbarhetsutvalget) mener (Dagsavisen 24. sept. 2003) at privatiseringen av kraftforsyningen øker risikoen for massive strømbrudd. Den tidligere Høyre-statsministeren mener at privatiseringen av kraftmarkedet må ta sin del av skylda for at strømnettet ikke er robust nok. Willoch peker på at en bedrift isolert sett og samfunnet samlet sett vurderer lønnsomhet på to helt forskjellige måter. Det som kan være lønnsomt for en enkeltbedrift, kan samtidig være svært ulønnsomt for samfunnet", skriver Ivar Johansen bl.a.

SV vil sikre frivillige organisasjoners deltakelse i helse- og sosialssektoren

SVs stortingsrepresentanter Kristin Halvorsen, Karin Andersen, Olav Gunnar Ballo og Sigbjørn Molvik fremmer forslag i Stortinget om å gi kommuner anledning til å inngå kontrakter med frivillige organisasjoner, som Røde Kors og Frelsesarmeen, om helse- og sosialtjenester uten anbudsutsettelse.


Les forslaget

Nei til salg av Oslo kommunes aksjer i Hafslund

De ansatte i Hafslund og deres tillitsvalgte sier nei til salg av kommunes eierinteresser i Hafslund; Et salg vil "medføre at norske arbeidsplasser og høykompetanse selges og forsvinner ut av Norge. Den finske stat vil ha kontroll over evigvarende norske kraftressurser og vital infrastruktur i Norge.", heter det bl.a. i en uttalelse fra de tillitsvalgte. Men samtidig legger de ansatte fram en grundig dokumentasjon på hvorfor salg er galt, og fremmer samtidig forslag på en alternativ plan på hvordan kommunen både kan beholde eierskapet, kjøpe seg opp til 100 prosent eierskap i E-CO Energi, og samtidig få 2,5 milliard som kan brukes til skole, kollektivtrafikk og andre gode formål.

 

IKEA-staten og sivilsamfunnet

"De siste 10 – 15 årene har velferdsstaten endret sitt syn på samfunnets borgere og dem som mottar offentlige tjenester. Fra å være et folk av vel fungerende medborgere og ikke fullt så vel fungerende klienter, er vi nå blitt brukere eller forbrukere. Vi skal handle velferdstjenester på samme måte som vi kjøper forbruksvarer. Som visjon innebærer IKEA-staten en fundamental omforming av folks samfunnsroller, skriver forsker Håkon Lorentzen i Dagsavisen.

Midtåsen: Alvorlig når byrådet tilbakeholder informasjon

- Det er svært alvorlig når byrådet bevisst tilbakeholder informasjon overfor bystyret, sier SVs Ivar Johansen i en kommentar til at byrådet unnlot å informere om de svært tunge faglige innvendinger byrådsavdelingen for finans hadde til kontrakten for bygging og leie av Midtåsen sykehjem. Dermed ble bystyret forledet til å vedta en leieavtale som var 24 millioner kroner dyrere enn nødvendig.

Les NRK Østlandssendingen
Kommunerevisjonens rapport (Word)

Omsorg som vare

Fordi konkurranseutsetting ikke kan ta hensyn til omsorgstjenestenes karakter, vil en her med nødvendighet få redusert tjenestenes kvalitet. Men at tjenestene ikke konkurranseutsettes, er ingen garanti for at de møter brukernes behov. Hvis en fokuserer så sterkt på kostnadseffektiviteten at dette også styrer relasjonen mellom bruker og hjelper, kan situasjonen bli den samme som i konkurranseutsatte kommuner. Det er altså hvilken tenkemåte som får styre hjelperelasjonen som er avgjørende, ikke organisasjonsform i seg selv, skriver Rolf Rønning i Dagbladet.


Les mer i Dagbladet

Svensk rapport: Konkurranse gir verken bedre eller billigere tjenester

Socialstyrelsen i Sverige kom ganske nylig med en rapport der de konkluderer at det ikke er grunnlag for å hevde at omsorgstjenestene er blitt bedre og billigere med konkurransevirkemidler. Det finnes fortsatt ikke noe allment akseptert verktøy for å måle kvalitet. En sammenligning av kostnadsutviklingen i ulike kommuner viser at de som har konkurranseutsatt IKKE har hatt en mer gunstig kostnadsutvikling enn andre kommuner, (snarere tvert om).


Les den svenske rapporten

Vann en menneskerett

Førti prosent av verdens befolkning lider på grunn av vannmangel eller vann med dårlig kvalitet. Internasjonale selskap kjøper opp offentlige vannforsyninger for å selge vannet tilbake til befolkningen, med profitt som mål. Enkelte steder i verden har dette ført til at befolkningen står helt uten tilgang til reint vann. Fagforbundets Ungdom har startet en underskriftskampanje.


Les om underskriftskampanjen

Vannbevegelsens nettsider

Lite penger å spare på konkurranse

Konkurranseutsetting i kommunene er nødvendigvis ikke den vidundermedisinen mange mener å vite. Det er konklusjonen til elleve norske forskere i ei ny bok som kommer i disse dager. Målet til forskerne er at realitetene og ikke mytene skal få større plass i den offentlige debatten omkring konkurranseutsetting.