Privatisering, marked og konkurranse

Konkurranseutsetting gir svært dyr sykehjemsdrift i bydel Nordstrand

Ofte hevdes det med styrke at offentlig sektor kan spare betydelige midler på konkurranseutsetting. En internrapport om den økonomiske situasjon i bydelene Nordstrand og Nordre Aker forteller oss imidlertid at det nettopp er konkurranseutsetting som er en av årsakene til at bydelen økonomisk er ute av kontroll. Som det heter på side 11 i rapporten: "De to kommunale institusjonene har lave enhetskostnader. Begge institusjonene har hatt en produktivitetsøkning i 2005. På dette området har bydelen fått til en tilsiktet omstilling. De tre private institusjonene har høyere enhetskostnader enn Oslo-snittet.

Konkurranseutsetting av Lambertseter sykehjem førte isolert sett til en reell kostnadsøkning. Midtåsen er langt dyrere enn Ljabruhjemmet, men det bør sjekkes om det er tatt med kapitalkostnader i beregning av enhetskostnader for 2005. Det samme gjelder Bekkelagshjemmet.

(...) Når kontraktsperioden for private institusjoner utløper, bør det imidlertid være mulig å få til betydelige reduksjoner i enhetskostnadene i Nordstrand."

Les hele rapporten

Stor misnøye med outsourcing

Hver tredje outsourcingskunde har valgt å ta it-driften tilbake til egen organisasjon, eller vurderer å gjøre det.

Ifølge IDC har ti prosent av de norske outsourcingskundene " insourcet" it-driften. Ytterligere 20 prosent vurderer å stå for mer av driften selv. Større bedrifter er ivrigst til å gjøre mer selv. I bedrifter med mellom 250 og 500 ansatte er det dobbelt så mange som vurderer insourcing nå i forhold til tidligere år. - Mange hev seg på bølgen uten å tenke seg om. Det er naturlig at mange angrer seg, sier professor Petter Gottschalk på BI.


Les mer i Computerworld

New Public Management og sosial kapital i den norske modellen

«Den norske modellen», med høy sosial trygghet, stor offentlig sektor, små sosiale forskjeller og raus velferd – og med sterke parter i arbeidslivet som samarbeider tett med staten, er en hovedforklaring på at Norge har lykkes så godt. Men det har skjedd en endring i tenkningen omkring hvordan velferdsstaten bør organiseres, og stikkordet for dette er New Public Management, som søker å oversette prinsipper fra markedsstyring til offentlig forvaltning. Dette er utgangspunktet for en ny rapport fra professor og Fafo-forsker Gudmund Hernes.

Les rapporten (pdf)

Frelsesarmeen: Skvises økonomisk til å legge ned sykehjem

Frelsesarmeen slutter med all sykehjemsdrift. For seks år siden la de ned Bestumhjemmet og fra neste år er det også slutt for Ensjøtunet med 50 beboere. De skvises økonomisk til å legge ned sykehjemmene. Nedleggelsen av Ensjøtunet sykehjem viser at konkurranseutsetting ikke egner seg for pleie- og omsorgssektoren. Det mener Sosialistisk Venstreparti. Frelsesarmeeen legger ned Ensjøtunet fordi de risikerer å bli fratatt driften av hjemmet.

Kommunen må unnta frivillige organisasjoner fra konkurranseutsetting

I går kom meldingen om at Frelsesarmeen ikke lenger vil drive sykehjem i Oslo. Under trusselen om konkurranseutsetting velger de å nedlegge sykehjemmet Ensjøtunet.

Daværende Bondevikregjeringen innførte forskriftsbestemmelser som gir kommunen mulighet til å unnta helse- og sosialtjenester i regi av ideelle organisasjoner fra konkurranseutsetting. Høyre/Fr.P-byrådet har så langt nektet å benytte denne muligheten.

Tilgi oss.....

Under overskriften “Tilgiv os - vi vidste ikke, hvad vi gjorde” i en kronikk i Politiken har en rekke tidligere ansatte i danske Finansministeriet påtatt seg skylden for den styringstenkning i det offentlige, som de i dag ser har fått en svært uheldig konsekvens. “I de velmenende bestræbelser på at synliggøre, klargøre og motivere til øget kvalitet gennem dokumentation er vi nået til et stadige, hvor styringen er kammet over og blevet sin egen værste fjende. Vi har sat et vældigt system i gang, som udarbejder omfangsrige kontrakter, evalueringer, årsrapporter, akkrediteringer og så videre, uden at det har ført til øget tilfredshed med kvaliteten”, heter det.

Bestiller-utfører-modeller ble et av resultatene, mens “dagligdagen og driften blev overladt til et fuldmægtigstyre (...) I stedet for samspil og dialog fik vi bureaukratisk konceptkonkurrence, hvis resultater bare blev mere papir og bureaukratisering”. Statsråder fra flere regjeringer har i den påfølgende danske debatten erkjent at viktige beslutninger de var med på å fatte har vist å være svært uheldige.

Måtte vi få tilsvarende erkjennelser her hjemme på berget.

Les mer

Byråd Sylvi Listhaug må erkjenne feilinformasjon

I A-magasinet 11. mai uttaler byråd Sylvi Listhaug bl.a.: “I 40 – 50 år har vi hatt kommunal hjemmehjelp og bare kommunale sykehjem. Jeg kan ikke se at det har blitt det helt store”.

Ivar Johansen har bedt byråden dokumentere påstanden overfor bystyrets finanskomite. Byrådens notat til bystyret viser at for 30 år siden var kun 27 % av byens sykehjem drevet av kommunen, mens tilsvarende tall i dag er at hele 59 % av byens sykehjem drives av kommunens selv.

Realiteten er altså det motsatte av hva Fr.P-byråden sier i media: Under borgerlig styre i Oslo har det skjedd en kommunalisering av sykehjemsdriften, først og fremst fordi menigheter og frivillige organisasjoner er skviset ut av sektoren. Dermed er mangfoldet redusert.

Les byrådens notat

Valgfrihet: Frp og Høyre vil avvikle kommunene som demokratisk organ

Valgfrihet er et middel i en bestemt politikk. Målet er å fjerne det nåværende systemet der innbyggerne i en kommune i fellesskap og gjennom demokratiske vedtak styrer kommunene. Det skal erstattes med størst mulig marked for den private kapitalen og med færrest mulig hindringer for de velståendes mulighet til «frie valg» og utfoldelse, skriver Paul Bjerke.

Ny skandale i eldreomsorgen i Sverige

Det internasjonale omsorgsfirmaet Attendo Care har mistet driften av et omsorgshjem for eldre i Lidingö i Sverige. Kommunen har ikke lenger tillit til firmaet etter at svensk tv avslørte uverdige forhold for beboerne. Oslo kommune er Attendo Care en av aktørene innenfor hjemmetjenestene etter at Byrådet innførte såkalt fritt brukervalg, og driver også Midtåsen Sykehjem. I egenreklamen som formidles via Oslo kommunes nettsider heter det:"Vi arbeider for å gjøre din hverdag enklere og tryggere. Respekt og omsorg for deg og dine behov er grunnleggende i vårt arbeid. "Etter skandalen i Lidingö bør firmaet kanskje sette "Økonomisk fortjeneste" foran respekt og omsorg i sin egenreklame.

Les mer

"Det er kjipt hvis hjemmet mitt går konkurs"

- Det er kjipt hvis hjemmet mitt går konkurs, liksom! "Siri", som er tilbake fra en tur i slalåmbakken kaster luen sin på gulvet og slenger fra seg skoene i gangen. - Jeg vet ikke hva som skjer med meg da, jeg blir sikkert flytta langt vekk i helvete. Det er så kjipt som det kan bli, sier hun. Foreldrene til "Siri" frykter at datteren nå vil havne på en institusjon sammen med barn med rusproblemer.