Psykisk helse

Oslobarnehagene: ..men Keiseren har jo ingen klær på seg!....

Oslobarnehagene: ..men Keiseren har jo ingen klær på seg!...."Kunnskaps- og utdanningsbyråd Torger Ødegårds visjon om at Oslos barnehager skal bli landets beste er svært ambisiøs. Den kan bli vanskelig å gjennomføre med de dårlige rammebetingelsene Oslos bydeler nå opplever, og med bydelsdirektører som offentlig uttaler at kvaliteten i barnehagene må ned. Som fagforening er vi enige med byråden, selvfølgelig ønsker vi å bidra til at Oslos barnehager blir landets beste – vi er stolte av faget vårt. Dessverre opplever vi at visjoner og virkelighet ikke følger hverandre, og det blir som direktøren vil - kvaliteten går ned. Da hjelper ikke planer og prosjektmandater med gode intensjoner.

Rammeplan for barnehager gir barnehagen et forpliktende samfunnsmandat og stiller store krav til de ansatte i barnehagen. Samtidig ønsker regjeringen at barnehagene skal få en høyere pedagogtetthet. Virkeligheten er at Oslo kommune allerede mangler nærmere 1000 førskolelærere. Dette på tross av rekrutteringsplaner og satsning fra fylkesmannen.

Det er et misforhold mellom nedskjæring på ressurser og de økte kravene til innhold og kvalitet vi nå opplever i Oslobarnehagen. For å bli landets beste barnehage må ressurser ses i forhold til det kvalitative arbeidet vi skal utføre. Og vi i Utdanningsforbundet Østensjø må igjen være det lille barnet i HC Andersens fortelling om keiseren som tør å si ifra om at keiseren går der splitter naken....!" skriver styret i Utdanningsforbundet i bydel Østensjø blant annet.

Psykiatri Diakonhjemmet sykehus: Kuttes med 25 stillingshjemler

Psykiatri Diakonhjemmet sykehus: Kuttes med 25 stillingshjemlerDet blir masseoppsigelser innenfor psykiatrien på Diakonhjemmet sykehus:

25 hele stillingshjemler - ca. 40 personer. Dette gjelder innenfor hele den nye Voksenpsykiatriske avdeling på Diakonhjemmet (Vinderen DPS og psykiatrisk avdeling Vinderen), men det er grunn til å tro at TEDD blir sterkest rammet. Prosessen er i gang med ledelse, personalavdeling og tillitsvalgte, og det er grunn til å tro at den enkelte ansatte får beskjed om oppsigelse i begynnelsen av neste uke.

Det er naturligvis først og fremst pasientene som nå rammes, ved at tilbudene til de sykeste og svakeste i storbyen reduseres eller forsvinner. Som en av de berørte skriver til meg: "Oslo vil ha en enorm befolkningsvekst de kommende årene. Hvordan tar vi vare på de psykisk syke og rusavhengige ? Vi kan ikke bare bygge boliger på Sørenga, museer osv. Folk er  folk og skal leve i denne byen! Får vi en by hvor folk også får muligheter til å ta vare på hverandre?"

Et alvorlig og betimelig spørsmål.

Les mer hos Fontene

Barnehager: Bekymringsmelding over bydel Nordre Akers økonomiske situasjon

Barnehager: Bekymringsmelding over bydel Nordre Akers økonomiske situasjonUtdanningsforbundet, bydel Nordre Aker er alvorlig bekymret for hvordan barnehagene skal klare å forvalte det samfunnsmandatet de er satt til å gjøre gjennom rammeplan, lov om barnehage, bydelens strategiske plan og barnehagenes årsplan. Kuttet innenfor barnehagesektoren vil føre til en betydelig forringelse av kvaliteten i bydelens barnehager. Vi er redd for at barnehagene er i ferd med å bli redusert til et oppholdssted for barna og ikke en pedagogisk virksomhet jamfør lov om barnehage.

Byråd Torger Ødegaard har uttalt følgende; "Oslo skal være i forkant med å utvikle kvaliteten i barnehage-Norge. Derfor satser vi nå på å gjøre Oslos barnehager enda bedre."  Det er på tide å fortelle byråden at han dessverre er på vei i feil retning. Hvordan i all verden kan kvaliteten økes når rammene i barnehagesektoren er redusert til ingenting? De ansatte klarer ikke lenger å utføre det samfunnsmandatet de er satt til å gjøre slik at barna får den oppfølgingen de har krav på, skriver Utdanningsforbundet i bydel Nordre Aker til politikerne i Rådhuset.

Les mer nedenfor 

15-årig jente med ADHD: Bydel vil tvangsflytte, mot faglige råd

15-årig jente med ADHD: Bydel vil tvangsflytte, mot faglige råd"Vi vil på det sterkeste anbefale bydel Østensjø å forsøke å finne løsninger som sikrer pasientens videre opphold i eksisterende omsorgsbase", skriver Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk Østensjø om den 15-årige jenta med ADHD og tunge psykiske lidelser som bydel Østensjø har satt ut på anbudstorget. Fagfolk har framhevet jentas spesielle behov og viktigheten av kontinuitet i omsorgen, samt at flytting til nytt sted i seg selv vil medføre stor fare for forverring av hennes helsetilstand.

Men bydelen nekter å følge faglige råd, for her skal det spares penger. De vil derfor tvangsflytte henne fra det nåværende hjelpetilbudet hvor hun har god framgang.

Fra høsten 2009 til hun ble utskrevet i januar 2011 var hun på x, med opphold i hjemmet i helger og ferier. I denne perioden opplevde foreldrene at hennes angst og depresjon tiltok og at hun startet med selvskading. Hun hadde også flere selvmordsforsøk og rømminger, både hjemmefra og fra x. Hun ble tvangsinnlagt flere ganger, hadde hyppig kontakt med Barnevernsvakta og ble hentet av politiet på grunn av trusler med kniv etc mot sin familie. Utskrivingen fra x skjedde uten at det forelå et annet tilbud til jenta. I påvente av at spesialisthelsetjenesten fant et egnet sted, oppholdt hun seg på x på Ullevål i perioden februar-mai 2011. I en periode på to måneder ble det registrert hele 97 holdesituasjoner. Etter at hun fikk sin egen bolig med sine egne, kompetente, voksenpersoner hos y 7. mai 2011 har det vært svært få utageringer og holdesituasjoner (kun fire de to første månedene). I tillegg har jenta hatt jevnlig kontakt med sin familie, og har hatt både kortere og lengre opphold i hjemmet. Det har i disse 6 månedene siden jenta flyttet til y ikke vært en eneste krisesituasjon i hjemmet.

Denne positive utviklingen vil bydelen nå bryte opp, og tvangsflytte henne til Aleris, som vantr anbudet. Foreldrene har klaget vedtaket inn for Fylkesmannen, men måtte gå til Namsretten, før bydelen - en time før namsrettsmøtet - bøyde av og aksepterte at klagen fikk oppsettende virkning. Men nå er det igjen fare for tvangsflytting. Dette er ganske enkelt uverdig behandling av en tungt hjelpetrengende ungdom.

Les begjæring for Namsretten om midlertidig forføyning.

Tilbud for dobbeltdiagnosepasienter nedlegges

Tilbud for dobbeltdiagnosepasienter nedlegges- Visst er det mulig å hjelpe dobbeltdiagnose-pasienter. Det finnes mye god kunnskap om hvordan man skal gjøre det i spesialisthelsetjenesten, som gir resultater, sier psykiater Grete Larsen, vinner av Godt gjort-prisen 2010, en pris som deles ut av Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri.

Men nå nedlegges Tverrfaglig enhet for dobbeldiagnose (TEDD) Vinderen DPS, Diakonhjemmet sykehus. TEDDs pasientgruppe er de aller aller dårligst psykose - og ruspasienter.

Og samtidig: 1. januar er det kroken på døra for psykoseenheten for ungdom på Ullevål sykehus.

Igjen er det de mest hjelpetrengende som taper i kampen om helseressursene.

Fortell Stortingets helsepolitikere hva du mener
Se TV 2-oppslag

Psykisk helsevern A-hus: Ytterligere svekkelse av tilbudet

I A-hus sitt styremøte i morgen foreligger det nye forslag om nedbygging av det psykiske helsevern. Denne gang er det mennesker med psykiske lidelser i bydel Alna som rammes: A-hus vil legge ned Døgnenheten Alna DPS. En nedlegging vil være i strid med både Stortingsmelding nr. 25 og opptrappingsplanen for psykisk helsevern, som begge vektla lokalbaserte tilbud.

Døgnenheten har et svært godt samarbeid med alle mulige lokale instanser, har et godt og fleksibelt tilbud. De  får gode tilbakemeldinger fra pasientene/brukerne. De hjelpetrengende profiterer godt på dette tilbudet . Kompetansen er høy.

Den formelle begrunnelsen fra A-hus er: "Ahus skal ta ned aktivitet tilsvarende 40-50 mill i de budsjettrammene som er lagt til grunn for 2012, og er bedt om å komme med forslag til tiltak med konsekvensutredning som skal legges frem for styret. De områdene som forslås å skjerme er rus, barne- og ungdomspsykiatrien og voksenhabiliteringen. I Ahus sitt opptaksområde er det en overkapasitet på DPS-døgnplasser, mens det mangler plasser til psykose, langtid og sikkerhet. Det siste er det de må styrke kommende år. En eventuell omstilling av av DPS-døgnplassene vil bety at Bydel Alna sine pasienter vil bli ivaretatt innenfor de opprettholdte tilbudene i Ahus, men kanskje andre steder som for eksempel på Skytta."

På tross av at Bjerke bydel fortsatt ble plassert til psykisk helsevern i Oslo, mens Alna DPS gikk til A-hus, har det ikke vært noen reduksjon i antallet søknader. Det er ikke få som i løpet av året er innom de 8 plassene. En vesentlig del av disse har annen kulturell bakgrunn enn etnisk norsk. Alna bydel er en av de bydeler med høyest prosent innvandrerbefolkning, og dette avspeiler innholdet i tilbudet og kompetansen.

Dersom det lokalbaserte tilbudet nå blir nedlagt, i strid med alle nasjonale føringer, vil alternativet bli innlegging på psykiatrisk akuttavdeling på Ahus, eller økt press på et døgntilbud i Nittedal. Det lokalbaserte tilbudet i psykisk helsevern utgjør fra før av, blir det fortalt meg, bare rundt 25 % av budsjettet til A-hus, og med dette forslaget blir dette ytterligere svekket.

Det foreliggende forslag flytter ikke ressurser til ander deler av psykisk helsevern, som plasser innen psykose, langtid og sikkerhet, som de argumenterer med at de mangler, men er et rent kutt og reduksjon i tilbudet. Dette kan ikke være klokt.

Les mer om tilbudet

Her er den: Lista over tomme kommunale bygninger

Her er den: Lista over tomme kommunale bygningerGang på gang får vi opp eksempler på at Byrådet i Oslo lar kommunale bygninger stå tomme over mange år, og med hærverk og forfall som det naturlige resultat. Dette er særs dårlig forvaltning av felleskapets verdier.

På mitt initiativ ga bystyrets finanskomite i fjor vår Byrådet denne beskjeden: "Byrådet anmodes om å få på plass en rutine som sikrer at alternativ/midlertidig bruk i kommunal regi/utleie blir vurdert der det er sannsynlig at lokaler blir stående tomme ut over 6 måneder."

Her offentliggjør jeg siste oversikt over tomme kommunale bygninger, slik at innbyggerne - ved henvendelse  til den etat/virksomheten som disponerer bygningen-  kan gi innspill til alternativ bruk.

Les Excelark med oversikt over tomme kommunale bygg/eiendommer

Høyre-byrådet vil kutte i psykisk helsevern

Høyre-byrådet vil kutte i psykisk helsevernFontenehuset Oslo Øst er et meningsfylt sted å være for dem som har eller har hatt psykiske helseproblemer. Det drives som en klubb av medlemmer og ansatte sammen. Målet er at medlemmene skal kunne vende tilbake til et sosialt og aktivt liv. Enten gjennom frivillig arbeid på huset, støtte til utdanning eller lønnet arbeid på en ordinær arbeidsplass.

Og Aftenpostens hovedoppslag lørdag var nettopp om Fontenehuset: Får hjelp til å komme tilbake til jobb.

Fontehuset gjør et flott arbeid, men ikke alle vet å verdsette det arbeidet som gjøres: Oslo-budsjettforslag for 2012 som Høyre og Fremskrittspartiet forhandlet fram, og som Høyre-byrådet har lagt fram, foreslår en dramatisk reduksjon i aktiviteten. Oslo kommunes tilskudd foreslås redusert med 2,5 million kroner.

"Byen som stiller opp", heter det i Byrådets budsjettforslag. Og at Oslo "skal bli en varmere og mer inkluderende by" og man skal "øke arbeidsdeltakelsen og dermed redusere fattigdom og sosial eksklusjon".

Gjennom f.eks. å

- kutte bevilgningen til Fontehuset Oslo Øst med 2,5 million
- kutte bevilgningen til Fontehuset Oslo med 0,5 million
- kutte bevilgningen til Pårørende i Oslo ressurssenter for psykisk helse med 0,7 million

Psykisk helsevern: Om å se bakover for å skape morgendagen

Victoria Ibabao Edwards"Det er mange og store utfordringer innen psykisk helsevern i dagens Norge. Flere tjenestesteder har utviklet og tatt i bruk gode metoder som fører til mindre tvang og mer medvirkning. Allikevel er det flere behandlingsinstitusjoner som velger å se bort ifra fremskrittene. Den hjelpen som gis i dag, vil bestemme hvordan morgendagens brukere og fagfolk vil se tilbake på psykisk helsevern anno 2011. Selv om mye har endret seg siden de store asylenes tid, er det lurt å se tilbake. Hvilke feil vil vi absolutt ikke huskes for i fremtiden?" skriver Victoria Ibabao Edwards som dagens gjesteblogger.


Anbudstorget: 120 personer med psykiske lidelser og rusproblemer

De 5 indre-by-bydelene Frogner, St. Hanshaugen, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo la tirsdag ut tidenes anbud, med samlet verdi på opp mot nesten 1 milliard kroner (975 millioner): "rammeavtale med leverandører for kjøp av enkeltstående heldøgns bo- og omsorgstjenester til voksne personer med psykiske lidelser og eventuelle rusproblemer." De regner med at dette dreier seg om totalt sett rundt 120 plasser.

Her skal enkeltmennesker i hopetall etterhvert settes ut på anbudstorget, slik det politiske flertall i bystyret ønsker. Men en ros skal disse bydelene ha: mens de tidligere har lagt enkeltmennesker sykehistorie ut på det åpne anbudstorget, til alminnelig skue for alle og enhver, legger de nå opp til et en rammeavtale. Den enkelte person skjermes noe, ved at det enkelte anbud senere vil skje internt blant anbudsvinnerne som får rammeavtale.

Men bydelene kunne sagt; dette løser kommunen selv. Anbudstorget er ikke et egnet sted for å bygge opp stabile og trygge bo- og omsorgstilbud til mennesker som er i en vanskelig livssituasjon.

Les anbudsdokumentet (pdf)

Psykisk syke på anbud

Psykisk syke på anbudNesten fem ganger så mange psykisk syke ble satt ut på anbud i Oslo i fjor som for to år siden.

Byråden innrømmer at det kan være uheldig dersom psykisk syke må flytte fordi de konkurranseutsettes. Hun mener problemet vil være løst dersom anbudene lages slik at syke mennesker slipper å flytte når de bytter omsorgsfirma. Men Brein sier byrådet ikke kan pålegge bydelene å følge en slik løsning, skriver NRK Østlandssendingen.

Joda, om Byrådet vil, så er det fullt mulig på å få til et slikt pålegg til bydelene. Byrådet kan når som helst fremme sak til bystyret som fastslår et hovedprinsipp om at enkeltpersoners bo- og omsorgstilbud ikke skal settes ut på anbud. Og det vil få SVs støtte. Politisk må Byrådet gjerne ha klokketro på at marked, anbud og konkurranse løser det meste. Men på områder hvor det ikke er tilfredsstillende marked, eller dette opplagt gir svært dårligere livskvalitet for den enkelte, tar man konsekvensen av dette, og drifter dette i egen regi.

Les mer hos NRK