Psykisk helse

Naboaksjoner: Frykt for det ukjente

Bydelsutvalget i bydel Bjerke har vedtatt (sak 6) å erstatte eksisterende bebyggelse i Skogvollveien 35 med et leilighetskompleks for 6 personer med rus og/eller psykiske problemer. Boligen skal være døgnbemannet med fagpersonell og stå ferdig i 2014.

Nå mobiliserer naboene: – Å planlegge en slik bolig midt i et boligområde, i Løren skoles travleste skolevei, virker mildt sagt lite gjennomtenkt, sier naboer og småbarnsforeldre på Risløkka til Lokalavisa Groruddalen.

Reaksjoner som dette tror jeg først og fremst er grunnet i frykt for det ukjente, og kanskje for dårlig informasjon fra bydelens side. Bydelsforvaltningen har et ansvar for å informere, og for derigjennom å forebygge usikkerhet og frykt.

Storbyen har selvsagt mange innbyggere som ikke nødvendigvis er som gjennomsnittsbefolkningen, og som kan ha ekstra behov for støtte og oppfølging. Mer enn kanskje de fleste av oss trenger disse lokalmiljøets og naboenes inkludering og varme. Og som oftest vil en slik forbrødring over hagegjerdene vise at begge "sider" har flotte kvaliteter som en ikke nødvendigvis får øye på sånn på avstand.

Barn bør læres opp til toleranse, framfor frykt og forakt for annerledeshet og mangfold.
På den måte blir barna også mer robuste for å møte de utfordringer de senere vil møte i storbyen. Men ser at en sak som dette også kan ha andre sider. Skriv gjerne dine synspunkter i kommentarfeltet nedenfor.

TT: Byråden uenig, men innordner seg Sivilombudsmannen

TT: Uenig, med innordner seg SivilombudsmannenByråd Aud Kvalbein fastholder tvilsom juss, og er uenig med Sivilombudsmannen: "Jeg opprettholder synet på at en avgjørelse av hvem som omfattes av ordningen med særskilt tilrettelagt transport, ikke er et enkeltvedtak. Tildeling av TT-transport er et enkeltvedtak, men avgjørelsen av hvordan den tilrettelagte transporten skal gjennomføres, er etter mitt syn en administrativ avgjørelse."

Jeg stilte imidlertid spørsmål om: "Vil byrådet lojalt forholde seg til Sivilombudsmannens uttalelse, og endre praksis ?"

I notat til bystyret skriver byråden: "Etter en helhetsvurdering har jeg bestemt at Oslo kommune skal følge Sivilombudsmannens syn på at det skal gis klageadgang for avgjørelser om særskilt tilrettelagt transport. Jeg har i den sammenheng også lagt vekt på at det i statsbudsjett 2013 er bestemt at Oslos brukere med transport til arbeid og høyere utdanning skal innlemmes i den statlige transportordningen med samme formål.

Bydelene og Velferdsetaten er tilskrevet om etablering av klageadgang på avgjørelse om tildeling av særskilt tilrettelagt transport i TT-ordningen."

Da er den saken løst, men nye står naturligvis i kø.

Osloungdom med dårligere psykisk helse

Osloungdom med dårligere psykisk helseDet er en klar økning i psykiske plager blant unge i Oslo, og de er mer plaget enn unge i resten av landet. Dette er ett av funnene i den siste Ung i Oslo-undersøkelsen som NOVA har gjennomført.

NOVA-forsker Tormod Øia forteller at jentene rapporterer om langt flere psykiske belastninger eller problemer enn guttene. Hele 51 prosent av jentene har svart at de sist uke har vært "veldig mye" eller "ganske mye" plaget av følelsen at "alt er et slit". Minst like mange har bekymret seg for mye om ting. Jenter med innvandrerbakgrunn er mindre plaget av dårlig psykisk helse sammenliknet med jenter med norsk bakgrunn. Ellers er det små forskjeller mellom etnisk norske og unge med innvandrerbakgrunn.

- Med små unntak har det i perioden fra 1996 til 2012 vært en generell tendens i retning av at flere rapporterer om ulike psykiske plager og problemer, forteller Øia. - Nivåene er til dels svært høye, spesielt for jentene. Mens det i 1996 var 15 prosent som følte håpløshet med tanke på framtiden, var tallet så høyt som 26 prosent i 2012. (De som svarte "veldig mye" eller "ganske mye" på spørsmålet om de sist uke var plaget av at de følte håpløshet med tanke på framtiden.)

Som folkevalgt i Oslo bystyre er jeg helt sikker på at kommunen gjør altfor lite i forhold til forebyggende psykisk helse for barn og unge, i den retning f.eks. denne rapporten pekte ut. Det handler om BUP-ressurser, men kanskje vel så mye det som gjøres i skolene: Dimensjoneringen av PPT-tjenesten har vært en gjenganger i alle år,  med i perioder lange ventelister. Fokuset har vært både på organisering og ressurser, som her i 2003. I dag er det ingen ventelister i PPT-tjenesten, men færre får hjelp enn før, og jeg er helt sikker på at vi bør styrke tjenesten ytterligere for å forebygge og bistå ungdom med psykiske lidelser. 

Les om undersøkelsen
Les PowerPoint-presentasjon av undersøkelsen

Pga anbud: Ferdigbehandlet sønn et år ekstra på psykiatrisk sykehus

Pga anbud: Ferdigbehandlet sønn et år ekstra på psykiatrisk sykehusEn mor er - med god grunn - svært fortvilet for situasjonen til sin paranoid schizofrene sønn. De siste 6 årene har han vært innlagt ved forskjellige psykiatriske institusjoner, i den senere tid ved Dikemark. For snart et år siden varslet Dikemark bydel Søndre Nordstrand om at sønnen vil være ferdigbehandlet 6 måneder senere, og at han skal utskrives 1. april i år.

Som moren skriver til meg: "Dikemark er ett bra sted å være når du trenger akutt behandling og får tilpasset medisiner. Når du er ferdigbehandlet er det ikke rette plassen å bo på. Vår sønn har et rom innerst i gangen i avdelingen og er ikke til bry for medpasientene og han holder seg stort sett inne på rommet sitt. En sjelden gang går han en tur ut, alene. Han har aldri verken røyket, drukket eller brukt narkotika. Han føler seg utrygg på avdelingen og ringer meg flere ganger hver dag og sier at han ikke orker å være der lenger. Dessuten opptar han plass for andre akutte tilfeller som trenger øyeblikkelig hjelp (sløsing med ressurser og penger)."

Sønnen må bo i en omsorgsbolig, men men på tross av at Dikemark varslet bydelen et halvt år i forveien var intet på plass på dette tidspunkt. Dette går sakte, og moren er fortvilet: "Slik vi har forstått dette skal bydelen og klinikkdirektøren bli enige om hvor vår sønn kan bo, at det vil ta tid og at en anbudsrunde må til mellom ulike aktører som har slike botilbud. Anbudsrunder etc. som vil ta minimum 4 – 6 måneder, dvs. at x ikke kommer ut av Dikemark før tidligst april 2013."

Her bør bydelen skjære igjennom, og ikke påføre gutten en ytterligere tilleggsbelastning. Det foreligger sterke helsemessige grunner til at han snarest mulig kommer ut av Dikemark. Anbud vil forsinke dette betydelig. Bydelen må legge til grunn hva som er mest forsvarlige relatert til sønnens helse, og derfor foreligger det intet krav om anbud.

Les morens henvendelse nedenfor.

Oslobarnehagene: ..men Keiseren har jo ingen klær på seg!....

Oslobarnehagene: ..men Keiseren har jo ingen klær på seg!...."Kunnskaps- og utdanningsbyråd Torger Ødegårds visjon om at Oslos barnehager skal bli landets beste er svært ambisiøs. Den kan bli vanskelig å gjennomføre med de dårlige rammebetingelsene Oslos bydeler nå opplever, og med bydelsdirektører som offentlig uttaler at kvaliteten i barnehagene må ned. Som fagforening er vi enige med byråden, selvfølgelig ønsker vi å bidra til at Oslos barnehager blir landets beste – vi er stolte av faget vårt. Dessverre opplever vi at visjoner og virkelighet ikke følger hverandre, og det blir som direktøren vil - kvaliteten går ned. Da hjelper ikke planer og prosjektmandater med gode intensjoner.

Rammeplan for barnehager gir barnehagen et forpliktende samfunnsmandat og stiller store krav til de ansatte i barnehagen. Samtidig ønsker regjeringen at barnehagene skal få en høyere pedagogtetthet. Virkeligheten er at Oslo kommune allerede mangler nærmere 1000 førskolelærere. Dette på tross av rekrutteringsplaner og satsning fra fylkesmannen.

Det er et misforhold mellom nedskjæring på ressurser og de økte kravene til innhold og kvalitet vi nå opplever i Oslobarnehagen. For å bli landets beste barnehage må ressurser ses i forhold til det kvalitative arbeidet vi skal utføre. Og vi i Utdanningsforbundet Østensjø må igjen være det lille barnet i HC Andersens fortelling om keiseren som tør å si ifra om at keiseren går der splitter naken....!" skriver styret i Utdanningsforbundet i bydel Østensjø blant annet.

Psykiatri Diakonhjemmet sykehus: Kuttes med 25 stillingshjemler

Psykiatri Diakonhjemmet sykehus: Kuttes med 25 stillingshjemlerDet blir masseoppsigelser innenfor psykiatrien på Diakonhjemmet sykehus:

25 hele stillingshjemler - ca. 40 personer. Dette gjelder innenfor hele den nye Voksenpsykiatriske avdeling på Diakonhjemmet (Vinderen DPS og psykiatrisk avdeling Vinderen), men det er grunn til å tro at TEDD blir sterkest rammet. Prosessen er i gang med ledelse, personalavdeling og tillitsvalgte, og det er grunn til å tro at den enkelte ansatte får beskjed om oppsigelse i begynnelsen av neste uke.

Det er naturligvis først og fremst pasientene som nå rammes, ved at tilbudene til de sykeste og svakeste i storbyen reduseres eller forsvinner. Som en av de berørte skriver til meg: "Oslo vil ha en enorm befolkningsvekst de kommende årene. Hvordan tar vi vare på de psykisk syke og rusavhengige ? Vi kan ikke bare bygge boliger på Sørenga, museer osv. Folk er  folk og skal leve i denne byen! Får vi en by hvor folk også får muligheter til å ta vare på hverandre?"

Et alvorlig og betimelig spørsmål.

Les mer hos Fontene

Barnehager: Bekymringsmelding over bydel Nordre Akers økonomiske situasjon

Barnehager: Bekymringsmelding over bydel Nordre Akers økonomiske situasjonUtdanningsforbundet, bydel Nordre Aker er alvorlig bekymret for hvordan barnehagene skal klare å forvalte det samfunnsmandatet de er satt til å gjøre gjennom rammeplan, lov om barnehage, bydelens strategiske plan og barnehagenes årsplan. Kuttet innenfor barnehagesektoren vil føre til en betydelig forringelse av kvaliteten i bydelens barnehager. Vi er redd for at barnehagene er i ferd med å bli redusert til et oppholdssted for barna og ikke en pedagogisk virksomhet jamfør lov om barnehage.

Byråd Torger Ødegaard har uttalt følgende; "Oslo skal være i forkant med å utvikle kvaliteten i barnehage-Norge. Derfor satser vi nå på å gjøre Oslos barnehager enda bedre."  Det er på tide å fortelle byråden at han dessverre er på vei i feil retning. Hvordan i all verden kan kvaliteten økes når rammene i barnehagesektoren er redusert til ingenting? De ansatte klarer ikke lenger å utføre det samfunnsmandatet de er satt til å gjøre slik at barna får den oppfølgingen de har krav på, skriver Utdanningsforbundet i bydel Nordre Aker til politikerne i Rådhuset.

Les mer nedenfor 

15-årig jente med ADHD: Bydel vil tvangsflytte, mot faglige råd

15-årig jente med ADHD: Bydel vil tvangsflytte, mot faglige råd"Vi vil på det sterkeste anbefale bydel Østensjø å forsøke å finne løsninger som sikrer pasientens videre opphold i eksisterende omsorgsbase", skriver Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk Østensjø om den 15-årige jenta med ADHD og tunge psykiske lidelser som bydel Østensjø har satt ut på anbudstorget. Fagfolk har framhevet jentas spesielle behov og viktigheten av kontinuitet i omsorgen, samt at flytting til nytt sted i seg selv vil medføre stor fare for forverring av hennes helsetilstand.

Men bydelen nekter å følge faglige råd, for her skal det spares penger. De vil derfor tvangsflytte henne fra det nåværende hjelpetilbudet hvor hun har god framgang.

Fra høsten 2009 til hun ble utskrevet i januar 2011 var hun på x, med opphold i hjemmet i helger og ferier. I denne perioden opplevde foreldrene at hennes angst og depresjon tiltok og at hun startet med selvskading. Hun hadde også flere selvmordsforsøk og rømminger, både hjemmefra og fra x. Hun ble tvangsinnlagt flere ganger, hadde hyppig kontakt med Barnevernsvakta og ble hentet av politiet på grunn av trusler med kniv etc mot sin familie. Utskrivingen fra x skjedde uten at det forelå et annet tilbud til jenta. I påvente av at spesialisthelsetjenesten fant et egnet sted, oppholdt hun seg på x på Ullevål i perioden februar-mai 2011. I en periode på to måneder ble det registrert hele 97 holdesituasjoner. Etter at hun fikk sin egen bolig med sine egne, kompetente, voksenpersoner hos y 7. mai 2011 har det vært svært få utageringer og holdesituasjoner (kun fire de to første månedene). I tillegg har jenta hatt jevnlig kontakt med sin familie, og har hatt både kortere og lengre opphold i hjemmet. Det har i disse 6 månedene siden jenta flyttet til y ikke vært en eneste krisesituasjon i hjemmet.

Denne positive utviklingen vil bydelen nå bryte opp, og tvangsflytte henne til Aleris, som vantr anbudet. Foreldrene har klaget vedtaket inn for Fylkesmannen, men måtte gå til Namsretten, før bydelen - en time før namsrettsmøtet - bøyde av og aksepterte at klagen fikk oppsettende virkning. Men nå er det igjen fare for tvangsflytting. Dette er ganske enkelt uverdig behandling av en tungt hjelpetrengende ungdom.

Les begjæring for Namsretten om midlertidig forføyning.

Tilbud for dobbeltdiagnosepasienter nedlegges

Tilbud for dobbeltdiagnosepasienter nedlegges- Visst er det mulig å hjelpe dobbeltdiagnose-pasienter. Det finnes mye god kunnskap om hvordan man skal gjøre det i spesialisthelsetjenesten, som gir resultater, sier psykiater Grete Larsen, vinner av Godt gjort-prisen 2010, en pris som deles ut av Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri.

Men nå nedlegges Tverrfaglig enhet for dobbeldiagnose (TEDD) Vinderen DPS, Diakonhjemmet sykehus. TEDDs pasientgruppe er de aller aller dårligst psykose - og ruspasienter.

Og samtidig: 1. januar er det kroken på døra for psykoseenheten for ungdom på Ullevål sykehus.

Igjen er det de mest hjelpetrengende som taper i kampen om helseressursene.

Fortell Stortingets helsepolitikere hva du mener
Se TV 2-oppslag

Psykisk helsevern A-hus: Ytterligere svekkelse av tilbudet

I A-hus sitt styremøte i morgen foreligger det nye forslag om nedbygging av det psykiske helsevern. Denne gang er det mennesker med psykiske lidelser i bydel Alna som rammes: A-hus vil legge ned Døgnenheten Alna DPS. En nedlegging vil være i strid med både Stortingsmelding nr. 25 og opptrappingsplanen for psykisk helsevern, som begge vektla lokalbaserte tilbud.

Døgnenheten har et svært godt samarbeid med alle mulige lokale instanser, har et godt og fleksibelt tilbud. De  får gode tilbakemeldinger fra pasientene/brukerne. De hjelpetrengende profiterer godt på dette tilbudet . Kompetansen er høy.

Den formelle begrunnelsen fra A-hus er: "Ahus skal ta ned aktivitet tilsvarende 40-50 mill i de budsjettrammene som er lagt til grunn for 2012, og er bedt om å komme med forslag til tiltak med konsekvensutredning som skal legges frem for styret. De områdene som forslås å skjerme er rus, barne- og ungdomspsykiatrien og voksenhabiliteringen. I Ahus sitt opptaksområde er det en overkapasitet på DPS-døgnplasser, mens det mangler plasser til psykose, langtid og sikkerhet. Det siste er det de må styrke kommende år. En eventuell omstilling av av DPS-døgnplassene vil bety at Bydel Alna sine pasienter vil bli ivaretatt innenfor de opprettholdte tilbudene i Ahus, men kanskje andre steder som for eksempel på Skytta."

På tross av at Bjerke bydel fortsatt ble plassert til psykisk helsevern i Oslo, mens Alna DPS gikk til A-hus, har det ikke vært noen reduksjon i antallet søknader. Det er ikke få som i løpet av året er innom de 8 plassene. En vesentlig del av disse har annen kulturell bakgrunn enn etnisk norsk. Alna bydel er en av de bydeler med høyest prosent innvandrerbefolkning, og dette avspeiler innholdet i tilbudet og kompetansen.

Dersom det lokalbaserte tilbudet nå blir nedlagt, i strid med alle nasjonale føringer, vil alternativet bli innlegging på psykiatrisk akuttavdeling på Ahus, eller økt press på et døgntilbud i Nittedal. Det lokalbaserte tilbudet i psykisk helsevern utgjør fra før av, blir det fortalt meg, bare rundt 25 % av budsjettet til A-hus, og med dette forslaget blir dette ytterligere svekket.

Det foreliggende forslag flytter ikke ressurser til ander deler av psykisk helsevern, som plasser innen psykose, langtid og sikkerhet, som de argumenterer med at de mangler, men er et rent kutt og reduksjon i tilbudet. Dette kan ikke være klokt.

Les mer om tilbudet

Her er den: Lista over tomme kommunale bygninger

Her er den: Lista over tomme kommunale bygningerGang på gang får vi opp eksempler på at Byrådet i Oslo lar kommunale bygninger stå tomme over mange år, og med hærverk og forfall som det naturlige resultat. Dette er særs dårlig forvaltning av felleskapets verdier.

På mitt initiativ ga bystyrets finanskomite i fjor vår Byrådet denne beskjeden: "Byrådet anmodes om å få på plass en rutine som sikrer at alternativ/midlertidig bruk i kommunal regi/utleie blir vurdert der det er sannsynlig at lokaler blir stående tomme ut over 6 måneder."

Her offentliggjør jeg siste oversikt over tomme kommunale bygninger, slik at innbyggerne - ved henvendelse  til den etat/virksomheten som disponerer bygningen-  kan gi innspill til alternativ bruk.

Les Excelark med oversikt over tomme kommunale bygg/eiendommer