Psykisk helse

Anbudstorget: 120 personer med psykiske lidelser og rusproblemer

De 5 indre-by-bydelene Frogner, St. Hanshaugen, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo la tirsdag ut tidenes anbud, med samlet verdi på opp mot nesten 1 milliard kroner (975 millioner): "rammeavtale med leverandører for kjøp av enkeltstående heldøgns bo- og omsorgstjenester til voksne personer med psykiske lidelser og eventuelle rusproblemer." De regner med at dette dreier seg om totalt sett rundt 120 plasser.

Her skal enkeltmennesker i hopetall etterhvert settes ut på anbudstorget, slik det politiske flertall i bystyret ønsker. Men en ros skal disse bydelene ha: mens de tidligere har lagt enkeltmennesker sykehistorie ut på det åpne anbudstorget, til alminnelig skue for alle og enhver, legger de nå opp til et en rammeavtale. Den enkelte person skjermes noe, ved at det enkelte anbud senere vil skje internt blant anbudsvinnerne som får rammeavtale.

Men bydelene kunne sagt; dette løser kommunen selv. Anbudstorget er ikke et egnet sted for å bygge opp stabile og trygge bo- og omsorgstilbud til mennesker som er i en vanskelig livssituasjon.

Les anbudsdokumentet (pdf)

Psykisk syke på anbud

Psykisk syke på anbudNesten fem ganger så mange psykisk syke ble satt ut på anbud i Oslo i fjor som for to år siden.

Byråden innrømmer at det kan være uheldig dersom psykisk syke må flytte fordi de konkurranseutsettes. Hun mener problemet vil være løst dersom anbudene lages slik at syke mennesker slipper å flytte når de bytter omsorgsfirma. Men Brein sier byrådet ikke kan pålegge bydelene å følge en slik løsning, skriver NRK Østlandssendingen.

Joda, om Byrådet vil, så er det fullt mulig på å få til et slikt pålegg til bydelene. Byrådet kan når som helst fremme sak til bystyret som fastslår et hovedprinsipp om at enkeltpersoners bo- og omsorgstilbud ikke skal settes ut på anbud. Og det vil få SVs støtte. Politisk må Byrådet gjerne ha klokketro på at marked, anbud og konkurranse løser det meste. Men på områder hvor det ikke er tilfredsstillende marked, eller dette opplagt gir svært dårligere livskvalitet for den enkelte, tar man konsekvensen av dette, og drifter dette i egen regi.

Les mer hos NRK

Oslo Hospital-kutt: De ansatte bekymret

Oslo Hospital-kutt: De ansatte bekymretDe ansatte ved Oslo Hospital melder betydelig bekymring som følge av prosessene rundt Oslo Hospital.

Som de skriver: "Helse Sør Øst garanterer midler for driften av 14 plasser på lukket avdeling Halvard ved OH. Men de ville ikke gi midler til de resterende 17(22) plassene på åpen avdeling Fransiskus. Disse er lagt ned og alle de ansatte har mistet arbeidet sitt, avvikling innen 1.mai. Lovisenberg ønsker deretter å kutte antall sengeplasser ved Tøyen DPS-seksjon døgn og flytte denne inn i Fransiskus sine lokaler. Dette innebærer altså store kutt i døgnplasser for 6 av bydelene i Oslo."

Det er to ting de særlig er bekymret for:

1) Reelle kutt av mange sengeplasser innen psykisk helsevern i Oslo som ikke er helsefaglig begrunnet og som ikke erstattes.
2) Et svært godt etablert fagmiljø ved avd Fransiskus, unikt på landsbasis, som får gode tilbakemeldinger fra pasienter, samarbeidspartnere og pårørende, ble ødelagt uten at noen av disse partene fikk være med i prosessen.

Les mer under. Har du synspunkter på dette?

Psykisk syke papirløse nektes helsehjelp i Norge

Psykisk syke papirløse nektes helsehjelp i Norge"Regjeringen ved Helse og omsorgsdepartementet sender nå ut forslag til nye forskrifter som innebærer at så godt som alle alvorlig psykisk syke papirløse nektes helsehjelp.  

Etter å ha jobbet som frivillig psykolog ved Helsesenter for papirløse migranter i over et år, er jeg fortsatt overrasket og rystet over at Norge ikke selvfølgelig tar sitt humanitære ansvar og sikrer helsehjelp til psykisk syke og lidende mennesker som faktisk befinner seg i Norge, uavhengig av deres legale status. I forhold til påtrengende behov for helsehjelp til syke, må myndighetene etter mitt syn anlegge en pragmatisk humanitær holdning, om man kun vektlegger prinsippet eller ønsket om at ingen skal oppholde seg ulovlig i landet, risikerer man at ubotelige helseskader og stor menneskelig lidelse blir resultatet," skriver psykolog Karl Eldar Evang.

Særs viktige innvendinger, som det må lyttes til.

Les høringsdokumentene her

Hva er kvalitet i psykisk helsearbeid?

Hva er kvalitet i psykisk helsearbeid?Kommunepsykolog Birgit Valla i Stange kommune har noen spennende tanker om hvordan man kan gi den hjelpetrengende større makt og innflytelse på behandlingen, eksemplifisert med psykisk helsevern:

"Mange er opptatt av kvalitetssikring, men det blir ofte uklart hva dette innebærer, og jakten på gode kvalitetsindikatorer er en utfordring. Fra et brukerperspektiv vil det å motta den hjelp og støtte man har behov for være en viktig kvalitetsindikator.Behandling som hjelper mennesker til et bedre liv med seg selv og andre, slik brukerne selv opplever det. Men kvalitetsindikatorer som viser behandlingsresultat er foreløpig mangelvare innen psykiske helsefeltet. Jeg tror det er på tide at vi får nasjonale kvalitetsindikatorer som gir brukerne anledning til å være med på å evaluere kvaliteten på den tjenesten de mottar, og som gir dem makt til å evaluere hva som er god kvalitet når det gjelder sin egen behandling", skriver hun blant annet.

Les mer her

Oslo Hospital: Hva skjer med de 17 plassene på åpen seksjon?

Overlege Oslo Hospital: Hva skjer med de 17 plassene på åpen seksjon?Iver H. Høy ved Oslo Hospital viser til at selv om sykehusseksjonen ved sykehuset er sikret videre driftet er det fortsatt uklartt hva som skal skje med de eksisterende 17 plassene på den åpne seksjonen hvor også mennesker med store vansker med å mestre hverdagen har kunnet få hjelp.

Og som han skriver: "Det er imidlertid viktig ikke å miste av syne at dette også har vært en sak som dreide seg om å bevare behandlingstilbud for en del av befolkningen som i perioder er i begrenset grad istand til å hevde sine interesser. Redningen av Oslo Hospital er ikke ensbetydende med at døgnbehandlingstilbudet i Lovisenberg og Diakonhjemmet sykehussektor opprettholdes.  Det kan se ut som at et eller flere titalls døgnplasser stillferdig bli borte."

Her er det derfor viktig fortsatt å være årvåkne.

Se gjerne i fra til medlemmene i Stortingets helse- og omsorgskomite hva du mener om utviklingen i det psykiske helsevern.

Videre sykehusdrift ved Oslo Hospital er sikret

Det blir fortsatt sykehusdrift ved Oslo Hospital. Det skjer gjennom en avtale som er inngått mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus og Oslo Hospitals Stiftelse med støtte fra Helse Sør-Øst RHFI går kom den offisielle gladmeldingen:

Det blir fortsatt sykehusdrift ved Oslo Hospital. Det skjer gjennom en avtale som er inngått mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus og Oslo Hospitals Stiftelse med støtte fra Helse Sør-Øst RHF.

Her har mange gjort en viktig jobb; politikere, fagfolk, brukere. 
Bred moblisering førte fram til et godt resultat, og det viser nok en gang at resultater oppnås når man klarer å skape brede allianser.
Godt jobbet!

Les mer her

Byen trenger Oslo Hospital

Byen trenger Oslo HospitalMandag 8. november ble det kjent at Helse Sør-Øst, i praksis, har besluttet at Oslo Hospital skal nedlegges i løpet av fire måneder. Beslutningen kom fullstendig overraskende på såvel pasientene og deres pårørende som på de ansatte og samarbeidspartnerne i det psykiske helsevern i Oslo.

Oslo Hospital er en psykiatrisk døgninstitusjon med 31 behandlingsplasser. Hospitalet er veldrevet og behandlerstaben har høy kompetanse, lang erfaring og et velutviklet tverrfaglig samarbeid. Det er ikke kjent at noen erstatning for disse tapte behandlingsplassene er planlagt andre steder i Oslo.

Det ser dermed ut som Helse Sør-Øst har fattet en drastisk beslutning uten noen utredning av konsekvensene for Oslos befolkning. Det er vanskelig å forestille seg andre grunner for denne beslutningen enn et ønske om å redusere kostnader til psykisk helse. Men å ville redusere utgifter på en måte som direkte rammer de vanskeligst stilte pasientgruppene og deres familier kan vanskelig la seg forsvare for helseforetakene som er gitt ansvar for å forvalte tilbudene av helsetjenester til befolkningen i sin region.

Dette er er uklok beslutning. Det psykiske helsevern i Oslo trenger den kompetanse og de behandlingsplasser Oslo Hospital representerer.

Fortell medlemmene av Stortingets helse- og omsorgskomite hva du mener

Behandlingskontinuitet innenfor barnevern, rus og psykisk helse, men åpner for tvangsflytting av funksjonshemmede

Finanskomiteen: Behandlingskontinuitet innenfor rus og psykisk helse, men åpner for tvangsflytting av funksjonshemmedeMed bakgrunn i et opprinnelig initiativ fra meg vedrørende en anbudspraksis som sikrer kontinuitet og valgfrihet anbefaler en enstemmig finanskomite følgende vedtak overfor bystyret:

"Den som er inne i et tidsbegrenset behandlings- eller rehabiliteringsopplegg skal ikke som en konsekvens av endret tjenesteleverandør måtte avbryte eller endre et pågående opplegg der faglige hensyn – ut fra kommunens egen vurdering – tilsier at behandlingen bør fullføres i eksisterende tiltak. Det er en forutsetning at dette kan skje innenfor regelverket for offentlige anskaffelser, og at den berørte blir hørt."

Men det borgerlige flertallet i finanskomiteen anbefaler bystyret ikke å vedta følgende: "Hjelpetrengende har samme rett som andre innbyggere til et etablere et langsiktig/varig privat hjem, og ingen skal som en konsekvens av anbud tvangsflyttes til annen bolig."

Med andre ord: en god nyhet for særlig hjelpetrengende innenfor rus, psykisk helse, og barnevern, men en tilsvarende dårlig nyhet overfor byens funksjonshemmede, og særlig da de psykisk utviklingshemmede.

Byrådet: Malmøgata Aktivitetssenter bør redusere aktiviteten

Malmøgata Aktivitetssenter gir opplæringstilbud til fysisk funksjonshemmede og personer i psykisk ettervern. Det undervises i ulike formingsfag i et trygt stabilt miljø. Målsettingen er å stimulere til kreativitet, å oppøve ferdighet, gi elevene suksesserfaring, styrke selvfølelsen og være et ledd i hjelp til selvhjelp. Tilbudet skal bidra til å gi sosial trening og skal være en del av rehabiliteringen.

Aktivitetssenteret er i økonomisk krise og jeg har utfordret Byrådet: "På hvilken måte vil byrådet bidra til å sikre at Malmøgaten Aktivitetssenter kan opprettholde driften?".

Byrådets svar er entydig: reduser aktiviteten.

Mitt råd til Malmøgata Aktivitetssenter er: driv lobbyvirksomhet overfor de folkevalgte.

Einar Plyhn: Hensynsløst helsetilsyn

Einar Plyhn: Hensynsløst helsettilsynDet arbeider en psykiater i en ledende stilling ved en akuttpsykiatrisk avdeling på et sykehus i Oslo som utgjør en fare for sine pasienter. Helsetilsynet lar kollegial lojalitet gå foran selvmordsforebygging for de svakeste, skriver forllagssjef Einar Plyhn, selv etterlatt etter selvmord.