Psykisk helse

Byrådet: Malmøgata Aktivitetssenter bør redusere aktiviteten

Malmøgata Aktivitetssenter gir opplæringstilbud til fysisk funksjonshemmede og personer i psykisk ettervern. Det undervises i ulike formingsfag i et trygt stabilt miljø. Målsettingen er å stimulere til kreativitet, å oppøve ferdighet, gi elevene suksesserfaring, styrke selvfølelsen og være et ledd i hjelp til selvhjelp. Tilbudet skal bidra til å gi sosial trening og skal være en del av rehabiliteringen.

Aktivitetssenteret er i økonomisk krise og jeg har utfordret Byrådet: "På hvilken måte vil byrådet bidra til å sikre at Malmøgaten Aktivitetssenter kan opprettholde driften?".

Byrådets svar er entydig: reduser aktiviteten.

Mitt råd til Malmøgata Aktivitetssenter er: driv lobbyvirksomhet overfor de folkevalgte.

Einar Plyhn: Hensynsløst helsetilsyn

Einar Plyhn: Hensynsløst helsettilsynDet arbeider en psykiater i en ledende stilling ved en akuttpsykiatrisk avdeling på et sykehus i Oslo som utgjør en fare for sine pasienter. Helsetilsynet lar kollegial lojalitet gå foran selvmordsforebygging for de svakeste, skriver forllagssjef Einar Plyhn, selv etterlatt etter selvmord.

Malmøgaten Aktivitetssenter i økonomiske problemer

Malmøgaten Aktivitetssenter er en stiftelse som gir opplæringstilbud til voksne i alderen 18-65 år. Kursene er et tilbud til fysisk funksjonshemmede og personer i psykisk ettervern. Det undervises i ulike formingsfag i et trygt stabilt miljø. Målsettingen er å stimulere til kreativitet, å oppøve ferdighet, gi elevene suksesserfaring,  styrke selvfølelsen og være et ledd i hjelp til selvhjelp. Tilbudet skal bidra til å gi sosial trening og skal være en del av rehabiliteringen.

Nå er driften av senteret truet, og jeg tar opp med Byrådet hvordan en kan sikre at MAS sitt viktige aktiviteter kan trygges.

Kommunal svikt: Ferdigbehandlet ungdom ventet 18 måneder på psykiatrisk avdeling

Kommunal svikt: Ferdigbehandlet ungdom ventet 18 måneder på  psykiatrisk avdelingAllmennpsykiatrisk avdeling ved Ullevål sykehus ga bydelen beskjed om at en yngre pasient var ferdigbehandlet, og at han nå trengte bolig med heldøgns bemanning. Etter 18 måneder var bolig ikke på plass, og ungdommen ble derfor påført halvannet års ekstra opphold i psykiatrisk avdeling, etter at han er ferdigbehandlet, med de mulige skader det kan ha påført ham.

Helt uakseptabelt, skriver byråd Sylvi Listhaug i et svar til meg. Men på spørsmål om "Oslo kommune i dag har et tilstrekkelig dimensjonert og tilstrekkelig differensiert hjelpetilbud overfor personer med psykiske lidelser", blir byråden mer utsvevende: "Bydelene arbeider kontinuerlig med å forbedre hjelpetilbudet overfor personer med psykiske lidelser."

Les svaret under

Gla'melding: Første personlige ombud for psykisk lidende i Norge i Sagene bydel

Gla'melding: Første personlige ombud for psykisk lidende i Norge i Sagene bydelBydel Sagene i Oslo får landets første personlige ombud for personer med psykiske lidelser. To personlige ombud skal bistå personer som ikke vil ha hjelp av helsevesenet, eller som helsevesenet ikke klarer å bistå. Noen er gjengangere i hjelpeapparatet, men andre lever i skjul.

Tilbudet finansieres med støtte av Oslo kommune og bydel Sagene. Det skal administreres av Pårørende i Oslos ressurssenter for psykisk helse (PIO). Ordningen skal prøves ut i Sagene bydel i syv måneder fra 01. august 2010.

Et positivt initiativ overfor en særs sårbar gruppe. Skal bli spennende å se hvordan dette utvikler seg.

Les mer her

Vilje viser vei

"Vilje viser veiGjennom NAVs Vilje Viser Vei-tiltakene så fikk jeg 9 fine måneder på Teknisk avdeling på Aker Sykehus og der fikk jeg utfolde meg som elektriker igjen etter mange år som uføretrygdet," skriver min Facebook-venn Bjørn Ingar Pedersen. Det skjer mye bra i NAV.

til NAV

Byrådet støtter utvidet rett til spesialundervisning, også i privatskoler

Byrådet støtter utvidet rett til spesialundervisning, også i privatskolerElever i videregående skole med spesialundervising har rett til inntil 2 år ekstra videregående skole. Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener gjeldende rett er slik at elever i private videregående skole ikke har samme rett, og at de for å nyte godt av denne retten må skifte skole, og ta denne utvidede tiden i den offentlige videregående skole. Dette er helt urimelig, og skaper betydelig uro hos en gruppe som ofte har særskilt behov for stabilitet i skoletilbudet.

Jeg tok saken opp med Byrådet, og Byrådet skriver i et notat til bystyret at "dersom private videregående skoler i Oslo skulle ønske å søke om dispensasjon for egne elever som befinner seg i en slik situasjon, vil jeg i utgangspunktet støtte søknaden."

Dette åpner da for smidig overgangsordning, fram til departementet får på plass en lovendring.

Uredd og engasjert for psykisk helsevern

Uredd og engasjert for paykiak helsevernGunn Pound er leder for Mental Helse Stovner. Hun jobber for å gjøre hverdagen lysere for dem som sliter med psykiske lidelser. Hun ble selv syk, og falt ut av arbeidslivet for to år siden. Fram til da hadde hun jobbet som arkivar i Oslo kommune.

– Jeg ble slått i bakken av depresjon, og datt ut på grunn av mangelfull tilrettelegging på arbeidsplassen min, forteller Stovner-kvinnen.

Hun valgte likevel å vende det negative om til det positive i den vanskelige situasjonen hun hadde havnet i. Etter at hun ble syk, tok hun opp tråden igjen for fullt, og nå jobber 58-åringen for Mental Helse Stovner «på heltid».

Les mer her

Empati under press

Empati under pressNew Public Management-reformer i psykisk helsevern gjør at helsepersonell kommer i skvis mellom krav om økt effektivitet og faglig og moralsk integritet, skriver professor i filosfi Arne Johan Vetlesen i en artikkel i tidsskriftet Sykepleien.

Les artikkelen her

Psykisk utviklingshemmede på anbud: Fagfolk fortvilet

Psykisk utviklingshemmede på anbud: Fagfolk fortviletByrådet har intiert å sende dagsentertilbudet til psykisk utviklingshemmede ut på åpent anbud. Jeg har utfordret byråd Listhaug på hvordan man gjennom valgt løsning sikrer forutsigbarhet og langsiktighet for en sårbar gruppe.

Og svaret beroliger ikke fagfolk på feltet. Som en av dem skriver: "Jeg har lest svarene fra byråd Sylvi Listhaug. Hele saken gjør meg fortvilet på vegne av de menneskene i denne byen som trenger å bli behandlet på den aller beste måten, nemlig folk med sterk psykisk utviklingshemming. Som bystyret selv har lagt vekt på, de trenger forutsigbarhet og langsiktighet. Det gjør også deres foresatte, som selv ofte er gamle og pleietrengende. Jeg føler at dette til syvende og sist betyr at pris på tilbud blir det avgjørende – ikke kvalitet."

Les hele saken under.