Psykisk helse

Mangelfull tilrettelegging: Falt ut av kommunal IA-bedrift

Mangelfull tilrettelegging: Falt ut av kommunal IA-bedriftVisste du at 90 000 sykemeldes hvert år grunnet psykiske lidelser og at hver tredje uførepensjonering har en psykisk årsak. Ni av ti ledere vet lite om temaet viser en undersøkelse fra Rådet for Psykisk Helse. Gunn Pound har erfaring fra en kommunal IA-bedrift i Oslo, og ønsker å dele sine erfaringer med andre.

Dagsentertilbud på anbud

Byrådet har lagt dagsenterplasser for psykisk utviklingshemmede ut på anbudstorget i Doffin.

Dagsentrene drives i dag av ikke-kommersielle, ideelle, aktører som Ragna Ringdals Dagsenter, Radarveien Dagsenter og Holmenkollen Dagsenter.
Helse- og omsorgstjenester er å anse som uprioriterte tjenester etter EUs konkurranseregler, og Byrådet kunne derfor valgt å gå i direkte forhandlinger med disse. I stedet må de ideelle organisasjonene nå konkurrere med kommersielle, men på ikke-likeverdige vilkår pga. pensjonsforpliktelser.

Bystyret har eksplisitt bedt  Byrådet ”vurdere å inngå rammeavtaler av lengre varighet enn 4 år", for som bystyret understreket; "dette vil kunne bety økt forutsigbarhet og langsiktighet for brukerne." Byrådet har gått motsatt vei, og avtalene skal inngås på 3 år, med mulighet for forlengelse. Jeg har bedt Byrådet gi begrunnelse for anbudet overfor bystyret.

Les anbudet

A-hus: Brukerrådsrepresentant trekker seg

A-hus: Brukerrådsrepresentant trekker segEtter en grundig refleksjonsrunde har jeg kommet fram til at jeg ikke lenger kan forsvare å være brukerrepresentant for psykisk helse ved Brukerrådet på Akershus Universitetssykehus. Som brukerrepresentant for psykisk helse i Brukerrådet på Akershus Universitetssykehus deltar man i et «spill for galleriet», og er med på å legitimere en ordning som ikke fungerer. Dette kan jeg ikke være med på lenger, skriver Christine Rosenqvist i en henvendelse til brukerrådet og styret ved Akershus Universitetssykehus. Hvilke erfaringer har andre med brukerråd innen psykisk helsevern?

Personlig ombud til psykisk psyke?

Bistå brukeren. Mange alvorlig psykisk syke i Oslo lever et liv i kaos, forkommenhet og isolasjon. Ordningen fra Sverige med personlig ombud må nå på plass, skriver Inger Hagen, daglig leder PIO-senteret (Pårørende i Oslos ressurssenter for psykisk helse) i Aften.

Les artikkelen

Krevende psykisk helse

Våre politikere står overfor en gedigen oppgave, en oppgave som vil kreve enormt mot. Mot til å endre kursen i en retning av å gi folk en følelse av å være verdifulle og ønsket. Det er ikke nok å si at alle er likeverdige, folk må også ha følelsen av å være det. Det vil kreve en annen politikk, en annen bruk av ressurser, dyrking av andre verdier og mange upopulære avgjørelser. Er dette utopi? Det er lov å håpe. Med tanke på de neste generasjoner, skriver Geir Sørlie i en kronikk i Aftenposten.

Les kronikken

Fastlegene i økende grad tilfreds med psykiatrien

Fastlegenes tilfredshet med de distriktspsykiatriske sentrene har økt fra 2006 til 2008, og sentrene har forbedret seg på veiledning. Men fastlegene er fortsatt kritiske til deler av virksomheten, viser en ny landsomfattende undersøkelse fra Kunnskapssenteret.

Men hva mener de som er primærbrukerne av DPS-ene; de som trenger bistand for egne psykiske lidelser? Jeg tar gjerne i mot synspunkter og innspill.

Les Fastlegers vurderinger av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2008 og utvikling fra 2006 (pdf)
Les: Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008. Institusjonsresultater (pdf)

Helse eller marked?

Helse eller marked?Det er innen psykisk helsevern blitt viktigere å ha rask pasientgjennomstrømning enn å sikre god faglig oppfølging. Ukritisk overføring av bedriftsøkonomisk tankegang er i ferd med å forstyrre helsevesenets kjerneoppgave: Å yte god helsehjelp. Dette skriver Mehdi Farshbaf, Inge-Arne Teigset og Tage Wester - aktive innenfor psykisk helsevern - i en debattartikkel i Dagsavisen.

Les artikkelen

Psykiatrisk legevakt: Hjelpetrengende sendes på gata

Psykiatrisk legevakt: Hjelpetrengende sendes på gata"Tenk at den første natta vår datter prøvde å ta livet sitt, ble hun kjørt til Legevakta , uten mobil eller penger i farta, og de på Legevakta sender henne bare ut i Oslo-natta kl. 04, uten å ringe etter drosje eller til  familien. Hun er veldig beskjeden, så hun tuslet tilbake til xxx, halvt i svime, i blodig t-skjorte. Er det rart de mister troen på at det er noen som bryr seg? Men på tvang er hun.."

Det skriver en fortvilet mor til meg. Og det er verdt å lytte til hennes fortvilelse. "Så nå, etter nesten et år på lukket avdeling, sender de henne bare ut. Samtidig som alle hadde ferie , og uten noen særlig oppfølging i overgangen. Vi kunne egentlig garantert at det ville gå galt. Hvis de hadde jobbet mer med helhet og overganger - og spilt på lag med venner og familie, hadde menneskene og samfunnet vårt spart mange millioner - både kroner og tårer!"

Psykiatrien er i en ressurskrise, men den kan opplagt også jobbe bedre med oppfølging og samarbeidet med andre deler av hjelpeapparatet.