Psykisk helse

Ansvarsreformen for psykisk utviklingshemmede bør evalueres

"Det foretas av evaluering av ansvarsreformen for psykisk utviklingshemmede i Oslo, og de utviklingshemmedes levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet. Særlig skal det legges vekt på botilbudene, herunder om den faglige kompetansen hos de ansatte er tilstrekkelig. Evalueringen skal skje i tett samarbeid med de utviklingshemmede selv, de pårørende og deres interesseorganisasjoner."

Dette er teksten i et forslag jeg har sendt fram for behandling i Oslo bystyre.

Færre sengeplasser i psykiatrien

Færre sengeplasser i psykiatrienFlere døgnplasser og polikliniske konsultasjoner var blant målene i Opptrappingsplanen for psykisk helse. I stedet for en økning i antall sengeplasser har det skjedd en betydelig reduksjon. En forskyvning i retning av mer poliklinisk behandling kan ha gått utover meget syke pasienter med behov for innleggelse, heter det bl.a. i en artikkel i Tidsskrift for Den norske Legeforening.

Opptrappingsplanen for psykisk helse – idealer og realiteter
Sikkerhetspsykiatrien trenger flere sengeplasser

Psykiatri, tvang og drap

Psykiatri, tvang og drapVi må ikke forledes til å tro at flere senger og mer tvang gjør behandlingstilbudet til mennesker med psykiske lidelser bedre, skriver Bjørn Rishovd Rund, direktør for psykisk helse ved Sykehuset Asker og Bærum.

Politiet bruker store ressurser på psykisk syke

Politiet bruker store ressurser på psykisk syke- Hadde helsevesenet gjort jobben sin og fulgt opp de syke, kunne politiet spart store ressurser, sier politimester Truls Fyhn i Troms.

Politiet i Oslo må ofte rykke ut for å ta seg av utagerende personer, eller bistå helsevesenet ved transport til sykehus. I 2008 loggførte politidistriktet 2698 henvendelser i kategorien sykdom/psykiatri, noe som tilsvarer syv henvendelser daglig. – Psykiatri er ressurskrevende for politiet. Dette er ikke saker vi ordner på stedet, men krevende oppdrag, sier politiinspektør Johan Fredriksen ved fellesoperativ seksjon i Oslo politidistrikt. Oslo-politiet brukte totalt 3200 timeverk til å ta seg av psykisk syke i 2008. I tillegg kommer timer til etterforskning og oppfølging av eventuelle lovbrudd.

Dette er et - av mange - eksempler på psykisk helsevern ikke er tilstrekkelig dimensjonert.

Les mer i Aftenposten

Psykiatere må delta i samfunnsdebatten

Psykiatere må delta i samfunnsdebatten"Jeg har den klare oppfatning at psykiatere, som helse- og omsorgspersonell for øvrig, i første rekke skal ha sin lojalitet knyttet til brukerne av helsetjenester. Det innebærer at helsepersonell skal bruke sitt fag og kunnskap fra eget arbeid til og sloss for at vi har en tilstrekkelig dimensjonert og kvalitativt godt tjenestetilbud. Der politisk ledelse farer med tåkeprat, tilsløringer eller gir feilaktige beskrivelse av virkeligheten er det etter min oppfatning helsepersonell – og psykiateres plikt – til å si i fra både i forhold til folkevalgte beslutningstakere og offentligheten.

Psykiatere har et betydelig ansvar for å bidra til at den offentlige debatt får nødvendig tilfang av kunnskap og faglige perspektiver," skriver jeg bl.a. i en artikkel i bladet Psykiateren, medlemsbladet til Norsk Psykiatrisk Forening.

Fr.P-byråd Listhaug vil sperre inne psykisk syke på livstid

I et intervju i Dagsavisen i dag argumenterer Fr.P-byråd Sylvi Listhaug for at psykisk syke mennesker bør sperres inne på livstid: "Personer som kan være en fare for seg selv og andre, bør ikke slippes ut igjen.

Jeg mener at sikkerheten til folk flest må gå foran friheten til svært syke mennesker som utgjør en fare for seg selv og samfunnet. Det vil også være til det beste for den syke personen det gjelder", sier Listhaug.

Og første mailen hun fikk på sin PC i dag morges var fra et voldtektsoffer med betydelige traumaproblemer:

"Mener du at alle vi som har vært så ulykkelige, ensomme, traumatiserte at vi har selvmordsforsøk bak oss, skal sperres inne for resten av livet? " spør hun.

 

Behandling som virker

Behandling som virkerVi kan slå fast at norsk barnepsykiatri i dag rår over systematiske metoder som er effektive i behandling av svært mange barn med alvorlig atferdsproblematikk. Det blir viktig å sikre videre spredning av disse metodene i Norge. Samtidig er det også viktig at framtidig forskning forsøker å finne ut hva det er som skal til for at også den tredjedelen som «ikke blir frisk» skal få økt behandlingseffekt, skriver Willy-Tore Mørch og May Britt Drugli i en kronikk i Dagbladet. Evidensbaserte metoder er omstridte. Hva mener du? Gi respons under.

Les mer

Opptrappingsplan for psykisk helse - skippertak med bivirkninger

Opptrappingsplan i psykiatrien  - skippertak med bivirkninger”Opptrappingsplanen for psykisk helse” som Stortinget vedtok i 1998, var en enestående styrking av det psykiske helsevernet. Planen som gjelder fram til 2008, viderefører og forsterker en omlegging av denne delen av helsetjenesten fra å være institusjonsbasert til å tilby behandling i lokalsamfunnet. Nye tjenester med lavere inngangsterskel og bedre tilgjengelighet skaper økt etterspørsel, og stadig flere behandles på kortere tid. Men ”satsing på psykiatrien” har bivirkninger, og omsorgen er tvetydig. De sosiale og samfunnsmessige forhold som forårsaker mange av de lettere lidelsene, går fri for kritikk når folk oppfordres til å forstå problemene som en svikt i eget maskineri, i kroppen og hjernen, skriver Arnulf Kolstad, ved Psykologisk Institutt. NTNU i denne artikkelen fra tidsskriftet Røst.

Les mer (hvis problemer; last dokumentet ned til egen maskin, og åpne det deretter)

Krass kritikk fra Helsetilsynet for manglende bistand til psykotisk gutt

"Etter Helsetilsynet i Oslo og Akershus sin vurdering har x sykehus gjennom manglende utredning, behandling og oppfølging av pasienten handlet i strid med kravet til forsvarlig virksomhet, jfr. spesialisthelsetjenesteloven § 2-2.  Videre er manglende iverksetting og oppfølging av individuell plan tidlig i behandlingsforløpet i strid med kravet til forsvarlig virksomhet, jf spesialisthelsetjenesteloven § 2-2, jf pasientrettighetsloven § 2-5.

Helsetilsynet i Oslo og Akershus ber med dette om tilbakemelding fra sykehuset på hvordan saken er gjennomgått internt og tatt i betraktning i forhold til videre læring. Vi ber om en redegjørelse innen fire - 4 - uker etter mottakelse av dette brevet. Saken er endelig avgjort og kan ikke påklages." 

Dette er et nylig fattet vedtak i en klagesak mot et av Oslosykehusene. Man skal være svært ressurssterk og oppegående for å få tilstrekkelig helsehjelp i Oslo.

Riksrevisjonen: Voksne med psykiske lidelser får ikke god nok behandling

Riksrevisjonen: Voksne med psykiske lidelser får ikke god nok behandlingRetten til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten blir vurdert svært ulikt fra en institusjon til en annen. Retten avhenger ikke bare av hvor alvorlig lidelsen er, men også av kapasiteten ved institusjonen som pasienten blir tilvist til. – Dette er nedslående resultat etter mange års satsing på psykisk helsevern. På noen områder er kapasiteten så lav at vi mener det er nødvendig med særskilte tiltak, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.  Riksrevisjonen har i dag oversendt en rapport til Stortinget om forholdet.

Les hele rapporten
Les sammendrag av rapporten
Les pressemelding om saken

Nederst på lista

Om kort tid fatter styret i Helse Sør-Øst et vedtak som enten kan få dramatisk negative konsekvenser for psykiatritilbudet i hovedstadsområdet, eller - om ledelsen for landets største helseregion tar ansvar for de svakeste pasientgruppene - kan vise seg å legge til rette for gode og fremtidsrettete løsninger. På styremøtets dagsorden onsdag 19. november står den såkalte hovedstadsprosessen, der all offentlig sykehusbehandling i Oslo-området skal omorganiseres, med flere titalls tusen ansatte involvert, skriver Randi Rosenqvist, Reiulf Steen, Svein Haugsgjerd og Are Saastad i et innlegg i Dagbladet. Jeg er ikke nødvendigvis enig i alt de skriver, men dette er kloke innspill.

Les mer