Psykisk helse

Psykiatrien må ha boliger

Psykiatrien må ha boliger. - Blir de psykiatrisk "ferdigbehandlede" pasienter henvist til ensomme hybler eller rom på hospits, kan sykdommen forverre seg, sier fagfolkene.   - Mange av pasientene som får poliklinisk behandling hos oss, har lite tilfredsstillende botilbud. Det er bekymringsfullt at bydelene i Oslo ikke klarer å etablere gode nok boliger for pasienter med alvorlige, psykiske lidelser. Noen pasienter blir psykotiske i perioder, og kan være voldelige og utagerende i faser av sykdommen. Dersom de hadde hatt et botilbud med faglig bistand, ville dette blitt fanget opp på et tidlig tidspunkt av fagpersoner som kan se hva som er i gjære - før disse pasientene får gjort skade på seg selv eller andre, påpeker avdelingsoverlege for Distriktspsykiatrisk senter (DPS) på Sinsen i Oslo, Inger Johanne Wallø.

Pårørende utslitt av psykiatrikrisen

Åse Swensen har ført en ensom kamp for sin psykisk syke sønn i 17 år. Hun etterlyser bedre nettverk for syke i nærmiljøet. Tre voksne søsken ble plutselig bare to da storebror døde i en klatreulykke. Virkeligheten raste for lillebror. Men det tok lang tid å innse at han var psykisk syk.

-Hele familien var i krise og vi forsto ikke hva som skjedde. Sønnen min virket fjern og felte ikke en tåre i begravelsen. Han ble stille, siden rastløs. Jeg lurte på om han drev med narkotika, sier Oslo-kvinnen Åse Swensen (70). Swensen etterlyser bredere nettverk rundt den som er syk. I dag behandles ofte psykisk syke på akuttmottak og i institusjoner. Når pasienten blir utskrevet finnes det få eller ingen som bryr seg i nærmiljøet. Da blir det vanskelig å leve et normalt liv.

En historie fra virkeligheten

Det skjedde en lørdag kveld. En jente i 20-åra oppsøker sin bestevenninde, og det skal vise seg å være i grevens tid. Venninden har akkurat begått selvmordsforsøk, og hjelp blir – denne gangen – heldigvis tilkalt i tide. Hun blir innlagt på psykiatrisk avdeling på Ullevål, men utskrevet igjen dagen etter. Utskrevet uten noen oppfølging. Bare med beskjeden: du får selv ta kontakt med primærlegen din.  Et eksempel, men ikke unikt.

Må det være slik? Er Norge et fattig land? Er Oslo en fattig kommune? spurte Ivar Johansen da Oslo bystyre vedtok å foreta betydelige budsjettkutt innenfor blant helse, psykiatri, skole og bydel. 

Ventelistene øker innen psykiatrien

Ventelistene har økt dramatisk siden psykiatriplanen ble innført. Totalt 10000 venter på behandling - 2500 av dem er barn
og unge. I Oslo opplever behandlingsapparatet et direkte budsjettkutt som følge av at staten har overtatt ansvaret. Denne sektoren må klare seg med 26,6 millioner kroner mindre i år i forhold til i fjor.


Les mer

Kr. 150.000 i husleie for personer med psykiske lidelser

Oslo bystyre vedtok onsdag ombygging av 8 boliger i bydel Uranienborg-Majorstua som boliger for personer med psykiske lidelser. Sårt trengte leiligheter. Men som om ikke disse personer har nok problemer fra før: her skal de betale en årlig husleie på fra 100 til 150.000 i året. - Bystyreflertallet politikk med en kostnadsdekkende leie er svært uklok, i det denne øker de psykiske belastningene for brukergruppen og derfor blir en destruktiv faktor i rehabiliteringsarbeidet, sier SVs Ivar Johansen. 

Psykiatrimillioner til tomme lokaler, mens tusenvis av pasienter venter på hjelp

”Stat og kommune krangler om eierskapet.. Psykiatribygg er blitt spøkelseshus. Her skulle årlig tusenvis av psykiatriske pasienter i Oslo fått hjelp. Men poliklinikken på Vindern står tom mens millionene renner ut.”, skrev Aftenposten 7. oktober i fjor.   - Jeg er helt enig med SVs Ivar Johansen: Vi kan ikke leve med å måtte vente på en løsning for Vindern DPS inntil vi er blitt enig med staten, sier hun. -Vi er nå i innspurten for å løse problemet. I løpet av et  par uker håper vi å kunne presentere en løsning.” Til bl.a.  bystyrets finanskomite skrev byrådet at de "har som siktemål å komme til en rask avklaring av disse spørsmål, slik at det kan fremmes sak for behandling i bystyret før årsskiftet.” Men intet har skjedd, og nå tar Ivar Johansen påny saken opp med byrådet. 

Innlegges innvandrere oftere enn etniske nordmenn i akuttpsykiatriske avdelinger?

Innvandrere fra ikke-vestlige land utgjør om lag en femdel av pasientene i en akuttpsykiatrisk avdeling i Oslo. Innvandrere i Lovisenberg sektors tre bydeler har ikke høyere innleggelsesrate enn andre grupper, men de synes å være psykisk sykere før de innlegges. Dette viser en retrospektiv gjennomgang av opplysninger om alle innlagte pasienter i avdelingen i 2002.


Les mer

Vi trenger det gode asylet, mer enn noen gang

Mye tyder på at myndighetenes mål om mest mulig desentraliserte tjenester rammer dem som trenger hjelpen mest. Klarest ser vi dette i de psykiatriske sykehusene, som nedbygges og avvikles. Det må tvert imot skapes og hegnes om de gode fristedene sykehusene kan være for mennesker i psykiske kriser - det flere har kalt Det gode asylet, skriver Are Saastad, leder i Gaustadklubben, Fagforbundet Gaustad sykehus.

Les mer i Aftenposten

Svikter psykisk syke

Psykisk syke flyktninger, asylsøkere og innvandrere med språkproblemer får dårligere hjelp enn syke nordmenn. Halvparten av kommunene svikter. Helsetilsynet kartla i fjor helsetjenestene til asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente i samtlige norske kommuner. Rapporter fra 19 av kommunene er nå klare. Halvparten har ikke gode nok systemer.

Les mer i Dagbladet

Psykisk helsevern: Helsetilsynet har ropt varsku etter å ha avdekket store feil og mangler

For drøyt to uker siden ble Norge rystet over brutal knivstikking og drap på en Oslo-trikk. Ugjerningen ble begått av en mann som bare få dager tidligere var skrevet ut fra akuttpsykiatrisk avdeling ved Ullevål sykehus. Drapsmannen hadde vært tvangsinnlagt noen dager, og deretter skrevet ut, helt uten videre tilbud om hjelp. For Helsetilsynet kom den manglende oppfølgingen etter sykehusinnleggelse ikke overraskende. For ett år siden gjennomførte tilsynet i regi av alle fylkeslegene en omfattende undersøkelse blant et utvalg norske akuttpsykiatriske avdelinger, som gir akutt behandling i institusjon, og tilsvarende mange Distriktspsykiatriske sentra (DPS), som har ansvar for pasienter etter utskrivelse. Rapporten ble sendt til Helsedepartementet i begynnelsen av 2004. Ett år er gått, men lite er skjedd for å bedre forholdene.

Les mer i Aftenposten

Bostedsløse psykisk syke på hospits

Bruken av hospits i Oslo er halvert, skrøt byråd Margaret Eckbo for et halvt år siden. Og intet ville være bedre enn at bostedsløse tilbys bedre boforhold enn en hospitstilværelse. Men så leser vi i Dagsavisen 10. aug. at byråden etter gjennomgang av saken ikke finner grunn til å kritisere sosialkontoret i bydel Gamle Oslo for hvordan de behandlet 40-åringen som er siktet for trikkedrapet: "Da han oppsøkte sosialkontoret forklarte han at han pleide å sove hos venner. Det ble vurdert slik hen at det var bedre for han å oppholde seg hos dem i trygge omgivelser enn på hospits", sier Eckbo til Dagsavisen. Det betyr altså at når et sosialkontor skal vurdere midlertidige kriseløsninger for bostedsløse til sterkt psykisk syke er det hospits en i første rekke vurderer som alternativ. - Sosialsentrene bør aldri en gang komme på tanken å vurdere hospits som boalternativ for psykisk syke, sier Ivar Johansen.

Tillitsvalgt Ingeborg Klingberg ved Grønland sosialkontor er lettet over at trikkedrapsmannen ikke var en av hennes klienter. Ofte må hun gi psykisk syke mennesker et langt dårligere tilbud enn det de fortjener. Noen velger til slutt å ta sitt eget eller andres liv. -Jeg lurer ofte på hva som skjer med klientene mine. Særlig de jeg må sende tilbake på gata, sier hun til Dagsavisen.


Les NRK Østlandssendingen