Psykisk helse

Stat og kommune krangler: De psykiatriske pasienter taper

Ivar Johansen har sendt følgende spørsmål til byrådet:

"Både Staten og Oslo kommune er enige om om at Vindern DPS trenger nye lokaler for å kunne bli et fullverdig distriktspsykiatrisk senter og betjene sektorens psykiatriske pasienter på en tilfredsstillende måte. Penger er bevilget, detaljerte byggeplaner foreligger og en er klar til å ta de første spadetak. Men så har staten og kommunen havnet ut i et bikkjeslagsmål om hvem som eier sykehusbygninger i Oslo. Og krangelen gjelder også poliklinikkbygget på Vinderen. Men mens krangelen pågår er det pasienter som lider som følge av et ikke-fullverdig behandlingstilbud.

Helseministeren har forsikret om at reformen ikke skulle føre til at utbygging av tjenestetilbudene ble hindret. Da det ble klart at tvisten kunne forsinke byggearbeidene alvorlig, tilbød Diakonhjemmets sykehus å mellomfinansiere, dvs. betale påbygningen mot en garanti om å få pengene igjen når eierforholdene var avklaret. Helse Øst har akseptert en slik løsning - det har ikke Oslo kommune gjort.

Så langt jeg skjønner er det en meningsløs sløsing med offentlige midler og ødeleggende for tjenestetilbudet å vente til de store eiendomstvister er løst. De kan det reelt sett ta år å få løst. Det eneste fornuftige er å la Diakonhjemmet mellomfinansiere påbygget, la stat og kommune krangle i fred og la den som vinner betale når den tid kommer.  Vil byrådet bidra til et slik løsning, slik at det ikke blir pasientene som taper?" 


  "Et mangelfullt tjenestetilbud og et tomt hus på Vinderen"

Planene for at også DPS Vinderen skal utbygges til et fullt utstyrt DPS har foreligget flere år. Planene består i påbygg på nåværende poliklinikkbygg og nye bygg på samme tomt. Påbygning av poliklinikkbygget er motivert av at poliklinikken ikke lenger har nok plass for driften, de to nybyggene er planlagt for lavterskel avlastningstilbud og for lengre tids rehabiliteringsdøgnplasser (og noen felles poliklinikk/DPS-funksjoner). Diakonhjemmets sykehus førte i sitt budsjettforslag for 2001 opp hele utbyggingspakken (påbygg og to nybygg).

Byråden innstilte på 0 kroner, dvs. ingen påbegynt utbygging i 2001, heller ikke i hele budsjettperioden fram til 2004.Diakonhjemmets sykehus og DPS protesterte kraftig, og det endte med at Bystyret vedtok å bevilge 10 mill til byggetrinn 1, nemlig påbygg på poliklinikkbygget

Vinteren 2001 fikk sykehuset og DPS tegnet detaljerte planer for et slikt første byggetrinn. Våren 2001 ble det klart at 10 mill ikke var nok, siden grunnforholdene krevde ekstraordinære tiltak. Dette ble meldt til kommunen, som ikke kom med innsigelser. Det har for øvrig ikke på noe tidspunkt i prosessen vært stilt spørsmål om kostnadene, "det er ikke penga det står på", har vært beskjeden. Tvert i mot har kommunen sagt at det må foretas større ombygging enn det sykehuset har bedt om.Så ble sykehusreformen vedtatt. De ansatte ved DPS-et var svært glad for helseministerens (daværende) forsikring om at ingen prosjekter skulle stanses: Reformen skulle ikke føre til at utbygging av tjenestetilbudene ble hindret

Ut fra dette - og fordi plassforholdene for poliklinikken i flere år hadde vært kritiske, slik at utbyggingen var blitt en klar hastesak for DPS-et, fortsatte sykehuset planarbeidet med anbud osv. høsten 2001 med tanke på byggestart januar 2002. Som del av disse planene fant man midlertidige lokaler på Bestumhjemmet, og poliklinikken flyttet dit 2. januar 2002, slik at bygget på Vinderen ble tømt og klargjort for påbygningsarbeider.

Poliklinikken er fortsatt på Bestumhjemmet, poliklinikkbygget på Vinderen har stått som et tomt spøkelsesbygg i snart 9 måneder, og det er ikke tatt et spadetak. I januar 2002 oppsto en situasjon med tvist om hvem som var fremtidig eier av bygningen. Dermed uteble penger og klarsignal for byggestart. Oslo kommune var byggherre, men ingen løsning kom og intet skjedde. Tvisten med helse Øst ble åpenbar, og ulike løsninger ble forsøkt. Pr sommerferiestart 2002 hadde alt "kokt bort" og hele byggesaken hang i lufta.

Allerede i januar 2002, da det ble klart at tvisten kunne forsinke byggearbeidene alvorlig, tilbød Diakonhjemmets sykehus å mellomfinansiere, dvs. betale påbygningen mot en garanti om å få pengene igjen når eierforholdene var avklaret. 1) Helse Øst har akseptert en slik løsning - det har ikke Oslo kommune gjort.Nå har mye vann rent i havet, og det er mange meninger om hvem som har skylda for hva. Det er ikke de som jobber i tjenesten så opptatt av. For dem er det viktige at bygget står tomt, at de er i midlertidige lokaler på ubestemt tid, og at arbeidsmiljø, rekruttering og fagmiljøer står i fare for å svikte.

Påbygget har kommet inn i den store tvisten om eiendommer, bl.a. sykehusboligene, Dikemark, Vor Frues Hospital og hele Vinderenkomplekset. Saken kan helt sikkert trekke i langdrag med nemndbehandling og rettssaker. Det er en meningsløs sløsing med offentlige midler og ødeleggende for tjenestetilbudet å vente til de store eiendomstvister er løst. Det eneste fornuftige er å la Diakonhjemmet mellomfinansiere påbygget, la stat og kommune krangle i fred og la den som vinner betale når den tid kommer.Hvem kan bidra til at påbygningen - som jo alle er enige om at skal skje, kommer i gang?

1)Diakonhjemmets sykehus har fremmet forslaget om mellomfinansiering skriftlig i brev til Oslo kommunes byggeetat EBY 24.1.02 og skriftlig i brev 12.3.02 til Helse Øst. Forslaget skal også være omtalt i brev 25.5.02 fra Helse Øst til Oslo kommune.

You have no rights to post comments