Psykisk helse

Innbyggerinitiativ – Salg av sykehusbygning – Gaustad sykehus

Psykisk helsevern trenger en betydelig opprusting framover. Og det er bra når regjeringen – i et ellers bedrøvelig statsbudsjett – nå trapper opp innsatsen. Helseministeren har lovet at Oslopsykiatrien skal få mer ressurser. I en situasjon som dette anser SV at det vil være galematias om kommunen selger unna eiendom i Gaustad sykehus sitt nærområde. Dette er arealer som sykehusets faglige ledelse sterkt understreker er viktig i dagens pasientbehandling gjennom blant annet fritidsaktivitet og ved at de grønne friområder i sykehusets nærhet har vært en særs viktig kvalitet for sykehuset og pasientene, sa Ivar Johansen da bystyret behandlet salg av sykehusbygning ved Gaustad sykehus.

Oslo bystyre 13. oktober 2004

Ivar Johansen, SV



Sak 433 Innbyggerinitiativ – Salg av sykehusbygning – Gaustad sykehus


Ordfører;

Kjernen i denne saka er rimelig enkel:

For få uker siden hadde media følgende nyhetsmelding: ”Helseminister Ansgar Gabrielsen (H) har beordret de fem helseforetakene til å stanse nedbyggingen av psykiatri- tilbudene med øyeblikkelig virkning. – Stoppordren kommer til å vare en stund, sier Gabrielsen til NRK.”

Og svært mange fagfolk sier: Mangel på sengeplasser gjør at psykiatrien må skrive ut pasientene alt for tidlig. Oslos bydeler merker det til fulle. Bydelene må ta i mot svært tunge pasienter som en med god grunn må spørre om er ferdigbehandlet på sykehusnivå. Pasienter som trenger heldøgnsbemanning. Bydelene har verken økonomiske eller faglige ressurser til å takle dette. Jeg misliker begrepet sterkt, men av og til skriver media at disse går rundt som ”tikkende bomber” i bymiljøet. Vi bør alle ha trikkedrapet i frisk minne.

Psykisk helsevern trenger en betydelig opprusting framover. Og det er bra når regjeringen – i et ellers bedrøvelig statsbudsjett – nå trapper opp innsatsen. Helseministeren har lovet at Oslopsykiatrien skal få mer ressurser.

I en situasjon som dette anser SV at det vil være galematias om kommunen selger unna eiendom i Gaustad sykehus sitt nærområde. Dette er arealer som sykehusets faglige ledelse sterkt understreker er viktig i dagens pasientbehandling gjennom blant annet fritidsaktivitet og ved at de grønne friområder i sykehusets nærhet har vært en særs viktig kvalitet for sykehuset og pasientene. Men viktigst er kanskje at dette blokkerer for en framtidig mulig utvidelse av sykehusarealene eller vil hindre Oslo kommune eller samarbeidspartnere muligheter til å etablere aktivitet som vil profitere på å ligge i nærheten av sykehusmiljøet.

Psykiatrien er inne i en betydelig omstilling. Er det noe vi kan være trygg på er at framtidas psykiatri vil være en mer åpen og fleksibel psykiatri, hvor ikke minst grensene mellom å være inne-liggende og utskreven vil være annerledes og mer fleksibel. En del av de pasienter som i dag utskrives til bydelene bør opplagt fortsatt være 2.linjens ansvar. Dette, i kombinasjon med kravet om økt antall sengeplasser – som helseministeren varsler – forutsetter at Gaustad sykehus vil ha behov for mer arealer.

Hele finanskomiteen ønsker å sikre friområder, men der SV og Arbeiderpartiet ønsker å sikre arealer til helse- og sosialformål, - som en forsikring for å ivareta framtidas behov -, vil Høyre. Fr.P og Kr.F. ha privatboliger.

Så kan Høyres helseminister merke seg at det er deres partikolleger i Oslo bystyre som svekker muligheten for styrke det psykiatriske behandlingstilbudet på Gaustad ved å selge unna eiendom som sårt trengs til helse og sosialformål. Dette for å få noen skillinger i kommunekassa. Det er de sykeste i denne byen som taper på dette.