Psykisk helse

Bydel Grorud: Utviklingshemmet jente på anbud

Bydel Grorud: Utviklingshemmet jente på anbudGrorud bydel har nå lagt tjenestetilbudet - dagsenterplass - til en utviklingshemmet ung jente ut på et åpent, offentlig, anbud. Den 19-årige jenta har diagnosen CP - spastisk diplegi, en alvorlig psykisk utviklingshemming og epilepsi. Mens anbudsrunden pågår, venter en fortvilet mor på at den hjemmeboende datteren, nettopp ferdig med videregående skole, skal få et tilbud.

Dette skjer på tross av at bystyret i desember vedtok at "organisering av kjøp av dagsenterplasser skal foregå gjennom at det inngås rammeavtaler med alle de aktører som tilfredsstiller krav til kvalitet." Men mens Utviklings- og kompetanseetaten arbeider med rammeavtaler og kvalitetskriterier, er altså utviklingshemmede i Grorud ute på anbud.

Helse- og velferdstjenster egner seg dårlig for anbud- og konkurranse. Men det er en himmelvid forskjell mellom å anbudsutsette en tjeneste eller en institusjon, og det å plassere et enkeltmenneske ut på det offentlige anbudstorget.  Og les noen av de svært personlige karakteristikker av jenta under: skal funksjonshemmede - som forutsetning for å få et akseptabelt hjelpetilbud - måtte akseptere at denslags er tilgjengelig for alle og enhver, lagt ut av offentlige myndigheter? 

Jeg har bedt byrådet skriftlig klargjøre overfor bystyret hvorvidt byrådet anser at denne anbudsutsettingen samsvarer med intensjonen og de faktiske vedtak fra bystyrebehandlingen.

Les Dagbladets oppslag om saken


Bystyrets vedtak var:

"Organisering av kjøp av dagsenterplasser skal foregå gjennom at det inngås rammeavtaler med alle de aktører som tilfredsstiller krav til kvalitet, uten at pris på tjenesten er et kriterium for å kvalifisere til en rammeavtale med kommunen. Videre legges det opp til at den enkelte bydel forhandler seg frem til en avtale med en av disse leverandørene og gjennomfører påkrevde "minikonkurranser" der de andre leverandørene kan legge inn et tilbud. Ved valg av leverandør skal hensynet til stabilitet for bruker, grad av individuelt tilpasset kvalitet, brukeres og pårørendes ønsker og geografisk nærhet ivaretas i minst like stor grad som hensynet til pris."

Les mer fra bystyrebehandlingen
Les anbudskunngjøringen

I konkurransegrunnlaget heter det:

"Bydel Grorud har behov for et 80 % dagsenterplass til en bruker. Bruker er en kvinne født i 1989, med diagnosen CP - spastisk diplegi. Dette innebærer en alvorlig psykisk utviklingshemming og epilepsi. Bruker benytter rullestol, og bor i en samlokalisert bolig med heldøgns pleie og omsorg.   Bruker trenger hjelp i alle dagliglivets situasjoner og må derfor ha personal tilgjengelig, i form av 1:1 bemanning, stort sett hele tiden. Dagsentertilbudet må inneholde et variert dagsprogram hvor bruker i størst mulig grad kan delta aktivt. Det er viktig at bruker får brukt og opprettholdt sine ferdigheter, både fysisk, motorisk og ved tegn og lyder. "

I kravspesifiksjonen for anbudet heter det:

"Målsetting med tjenesten er at bruker skal oppleve at individuelle behov for bistand blir ivaretatt, og at dagtilbudet er meningsfylt og gir en opplevelse av tilhørighet og deltagelse. For at brukeren skal få et godt tilbud må tjenesten som gis være av god kvalitet. Nedenfor redegjøres det for oppdragsgivers oppfattelse av god kvalitet.

Bruker er en kvinne født i 1989, med diagnosen CP - spastisk diplegi. Dette innebærer en alvorlig psykisk utviklingshemming og epilepsi. Hun mangler verbalt språk, men ytrer seg ved hjelp av lyder, tegn og kroppsspråk. Bruker har ikke utfordrende atferd med tanke på utagering eller tvangshandlinger. Videre er hun rullestolbruker, og bor i en samlokalisert bolig med heldøgns pleie og omsorg.

Det er behov for 1:1 bemanning. Bruker trenger hjelp i alle dagliglivets situasjoner og må derfor ha personal tilgjengelig, i form av 1:1 bemanning, stort sett hele tiden. Hun kan bli sint og begynne å gråte i situasjoner hvor hun må vente, ikke får oppmerksomhet eller ikke har oversikt. Hun liker ikke å være alene, men har behov for hvilepauser i løpet av dagen hvor det ikke tilbys oppmerksomhet.

Tilbudet skal ytes i form av 80 % dagsentertilbud. Med 80% menes et tilbud på fire hverdager hver uke. Dagsentertilbudet må inneholde et variert dagsprogram hvor bruker i størst mulig grad kan delta aktivt. Det er viktig at bruker får brukt og opprettholdt sine ferdigheter, både fysisk, motorisk og ved tegn og lyder.

Den fysiske funksjonen må opprettholdes ved bruk av ståbrett og andre øvelser, og det er ønskelig med bassengtrening. Hun skiller mellom kjente og ukjente, og setter pris på å oppleve gruppetilhørighet. Dette må etterstrebes.

Som følge av brukers bistand- og oppmerksomhetsbehov, stilles det krav om at personale skal ha god kompetanse på miljøarbeid, samt ha inngående kjennskap til arbeid med personer med CP, psykisk utviklingshemming og epilepsi.

Epilepsi: Anfallene preges av generelle kramper og serieanfall. Det er observert forvarsler i form av tilstivning i arm, leppeskjelving, tungeskjelving og verbale lyder med uttrykk for mishag. Det er sjelden at anfallene er av en slik art at medisiner må gis.
 
Leverandøren skal: observere, registrere og evt. gi medikamenter. Kontakte lege ved behov under anfall.

Ernæring: Personalet må administrere brukers sondeernæring via PEG ved måltider og sørge for at hun får dette i riktig tempo og mengde, i tillegg til drikke.

Eliminasjon og personlig hygiene: Bruker er inkontinent og bruker bleie. Hun trenger bistand til alle gjøremål vedr.stell og personlig pleie. Personalet må følge opp stell, vask og bleieskift.

Tekniske hjelpmidler og forflytning: Bruker kan ikke forflytte seg på egenhånd og er helt avhengig av personløfter. Personalet må tilrettelegge for at bruker har de hjelpemidler hun trenger og bistå med forflytning.

Kommunikasjon/sosial fungering: Bruker har ikke språk, men ytrer seg ved lyder, tegn og kroppsspråk. Hun har tidligere brukt pictogrammer, men siste år vist motstand mot dette. Hun skiller mellom kjente og ukjente, og har erfaring med å være i gruppe med andre psykisk utviklingshemmede.

Leverandøren skal tilrettelegge for at bruker integreres i gruppen på dagsenteret. Personalet må også bli kjent med hennes lyder og uttrykk for kommunikasjon for å forstå hva hun trenger og ønsker.

Interesser/hobbyer: Bruker har god gripefunksjon i høyre hånd, og liker/ønsker å delta på det meste som skjer via den. Hun bruker bryter. Hun liker også å se på bilder, planter og forskjellige farger. Videre liker hun sang, samt å servere og å hjelpe andre.

Leverandøren forplikter å gjøre seg kjent med brukers interesser, samt å inkludere disse i de daglige aktivitetene.

Aktivitet og hvile: Leverandøren skal bistå bruker i å få et godt og variert aktivitetstilbud i løpet av dagen, med fokus på deltagelse og opprettholdelse av ferdigheter. For å nyttiggjøre seg aktiviteter, trenger også bruker å få pauser med hvile for å ”ta seg inn”.

Oppfølgingsbehov: Bruker har ikke utfordrende adferd i form av selvstimulering, tvangshandlinger eller utagering. Hun kan bite seg i finger eller hånd om hun blir frustrert. Bruker kan noen ganger rope dersom det er noe hun ikke er fornøyd med, eller snu seg bort om hun ikke ønsker delta. Hun kan bli sint og begynne å gråte i situasjoner hvor hun må vente, ikke får oppmerksomhet eller ikke har oversikt. Hun liker ikke å være alene, men har pauser i løpet av dagen hvor det ikke tilbys oppmerksomhet.

Bruker er i behov av hjelp i alle dagliglivets situasjoner og trenger følgelig å ha personal tilgjengelig i form av 1:1 bemanning."