Psykisk helse

Dagsentertilbud på anbud

Byrådet har lagt dagsenterplasser for psykisk utviklingshemmede ut på anbudstorget i Doffin.

Dagsentrene drives i dag av ikke-kommersielle, ideelle, aktører som Ragna Ringdals Dagsenter, Radarveien Dagsenter og Holmenkollen Dagsenter.
Helse- og omsorgstjenester er å anse som uprioriterte tjenester etter EUs konkurranseregler, og Byrådet kunne derfor valgt å gå i direkte forhandlinger med disse. I stedet må de ideelle organisasjonene nå konkurrere med kommersielle, men på ikke-likeverdige vilkår pga. pensjonsforpliktelser.

Bystyret har eksplisitt bedt  Byrådet ”vurdere å inngå rammeavtaler av lengre varighet enn 4 år", for som bystyret understreket; "dette vil kunne bety økt forutsigbarhet og langsiktighet for brukerne." Byrådet har gått motsatt vei, og avtalene skal inngås på 3 år, med mulighet for forlengelse. Jeg har bedt Byrådet gi begrunnelse for anbudet overfor bystyret.

Les anbudet

Byrådet
Her

Anbud på dagsentertilbud


Bystyret vedtok i møte 17.12.2008, sak 456/08 Fremtidig organisering og finansiering av dagsentertilbud til mennesker med utviklingshemning følgende:

”1.
Bystyret tar sak om fremtidig organisering av dagsentertilbud til mennesker med utviklingshemning til orientering.

2.
Organisering av kjøp av dagsenterplasser skal foregå gjennom at det inngås rammeavtaler med alle de aktører som tilfredsstiller krav til kvalitet, uten at pris på tjenesten er et kriterium for å kvalifisere til en rammeavtale med kommunen. Videre legges det opp til at den enkelte bydel forhandler seg frem til en avtale med en av disse leverandørene og gjennomfører påkrevde "minikonkurranser" der de andre leverandørene kan legge inn et tilbud. Ved valg av leverandør skal hensynet til stabilitet for bruker, grad av individuelt tilpasset kvalitet, brukeres og pårørendes ønsker og geografisk nærhet ivaretas i minst like stor grad som hensynet til pris.

3.
Byrådet bes vurdere å inngå rammeavtaler av lengre varighet enn 4 år, som er hovedregelen. Dette vil kunne bety økt forutsigbarhet og langsiktighet for brukerne. Det vises i den forbindelse til Lov om offentlige anskaffelser § 6-1, fjerde punkt, der det åpnes for å utvide rammeavtalens periode i spesielle tilfeller.”

Anbudskonkurransen er nå utlyst, med anbudsfrist 15. januar 2009.

Bystyret ba eksplisitt  Byrådet ”vurdere å inngå rammeavtaler av lengre varighet enn 4 år, som er hovedregelen. Dette vil kunne bety økt forutsigbarhet og langsiktighet for brukerne. Det vises i den forbindelse til Lov om offentlige anskaffelser § 6-1, fjerde punkt, der det åpnes for å utvide rammeavtalens periode i spesielle tilfeller.”

Spm. 1

I det utlyste anbud har man gått motsatt vei av bystyrets eksplisitte ønske, i det anbudsperioden er satt til 3 år med rett til opsjon for ytterligere 1 + 1 + 1 år.
Hvilke tungveiende grunner har gjort at man ikke ønsker å imøtekomme behovet for økt forutsigbarhet og langsiktighet for brukerne?

Spm. 2

I dag drives dagsentertilbudene av en håndfull ideelle organisasjoner, organisasjoner som gjennom tidligere avtaler med kommunen er pålagt å ha tariffavtale med en offentlig pensjonsordning. Dette vil hva gjelder pris være en konkurranseulempe, og gjør at anbydere ikke konkurrer på like vilkår.
Vil Byrådet ta hensyn til/korrigere for dette?Oslo, 10. des. 2009

Kommentarer   

#1 Rolf Brandhaug 11-12-2009 13:19
Byrådet er sikkert ikke interressert i det du påpeker. Der i gården er man kun interressert i å spare penger. Man gir nok plaffen i denne brukergruppas beste, bare man sparer penger. Dette har vi mange eksempler på fra forskjellige "etater". Hva med kompetansen til perso-nalet? Dette er institusjoner som har gitt tilbud til utviklingshemme de i en mannsalder, og kjenner bruker-gruppa svært godt. Hva dette betyr for brukerne kan ikke måles i penger. Forutsigbarhete n er alfa og omega for dem. En stor takk igjen, for din årvåkenhet overfor
grupper av mennesker som står langt bak i køen når det
gjelder likeverdig behandling.
ROLF
#2 Thomas F. H. Torjusen 11-12-2009 14:22
Det rare med anbudsrunder på denne typen tjenester er at de fører til tre ting. For det første blir tjenesten uforutsigbar. For det andre blir det dyrere på sikt. For det tredje blir den faglige kontinuiteten i de yrkesgruppene som skal utføre tjenestene ustabil, i mange tilfeller blir fagmiljøer ødelagt av stadig skiftende "regimer".

Høsten 2007 ble førerhundopplær ingen her til lands lagt ut på anbud. På samme måte som for dagsenterplasse ne for psykisk utviklingshemme de kunne tjenesten vært vurdert som uprioriterte tjenester i henhold til EUs konkurranseregl er. Dette har nå ført til at Norges Blindeforbund må se sitt møysommelige oppbygde fagmiljø for denne tjenesten smuldre hen, til skade for både brukere og fagmiljøene.

Når dette er sagt, skal det samtidig sies at de to tjenestene vi her snakker om selvsagt skal være gjenstand for kritisk granskning med hensyn til hvordan (skatte)pengene brukes. Om anbudspolitikke n er det rette grepet er derimot langt fra sikkert. Det har til og med EU skjønt, og dermed gitt åpning for at visse samfunnstjenest er kan untas slike anbudskonkurranser.

Det er påfallende at norske myndigheter ikke skjønner at mange offentlige tjenester ikke bør legges ut på anbud fordi de simpelthen ikke er å anse som en kommersiell vare eller tjeneste, men som et økonomisk fellesansvar vi som nasjon må ta.
#3 Unni Hegle 11-12-2009 14:23
Det er bare en ting å si om dette, det er ille. Sosialtjenestel oven forutsetter forusigbarhet. Det oppnår du ikke med dette. I kommunen hvor jeg bor, reduserer de nå antall ansatte ved dagsentert med økonomiske begrunneleser, sånn at dagsenteret blir ren oppbevaring. Det at tilbudet ikke er lovpålagt brukes i argumnatsjonen.
#4 Jens Petter Gitlesen 12-12-2009 10:08
Tjenesten er omfattende, inngripende og tilbudet skal stort sett vare livet ut for mottakerne. Personer med utviklingshemni ng er stort sett i en eller annen arbeidsrelatert aktivitet. De som benytter seg av dagsentertilbud , er personer som i liten grad vil målbære kritikk mot tjenesten. Mange dagsenter driver godt, dessverre kan tilbudet lett bli en oppbevaring. De som driver godt, driver ofte med arbeid. Arbeid bør være en målsetning for flest mulig. Det er vanskelig å se hvordan en slik målsetning skal sikres i anbudsprosessen .

Tilbudet er pålagt etter sosialtjenestel oven. Tjenestene skal utarbeides i samarbeid med tjenestemottake r. En skal ta utgangspunkt i personens individuelle behov. Uansett hvordan tjenesten organiseres, har det lett for å bli en lukket aktivitet som få har innsyn i og færre har kunnskap om. Det er få av kommunepolitike rne som kjenner til behovet og innholdet.

Det er mange eksempler på gode private tilbud om dagsaktiviteter . De gode eksemplene synes å fremkomme av kommunale beslutningspros esser som er svært forskjellige fra dem Oslo har valgt. Grønn omsorg er ett slikt eksempel. Her er det bønder som ønsker å trekke med personer med funksjonshemnin ger i gardsaktivitete r. Slike private tilbud er et positivt supplement. Argumentasjonen er ikke at tilbudet er privat, men at tilbudet er godt og at kommunen selv vil ha problemer med å etablere et tilsvarende tilbud.

Utgangspunktet for de kommunale beslutningene burde være individets behov, stabilitet og forutsigbarhet i tilbudet, kommunal innsikt og kontroll med virksomheten. Markedsøkonomis ke syn og prinsipielle syn på omfanget av offentlig virksomhet, er underordnede forhold. For den som ikke trivs med aktiviteten på dagtid, spiller det liten rolle om tilbudet er offentlig eller privat.

Jeg fikk opplyst at i valget av "leverandør" skal pris vektlegges med 50% og kvalitet skal vektlegges med 50%. Det skulle vært interessant å vite hva som menes med kvalitet og hvem som vurderer kvaliteten.
#5 Unni Hegle 12-12-2009 14:32
Dagsenterene er ikke lovpålagt på samme måte som tjenestene i boligene. Her er det juridiske grenseoppganger . Det som er mest betenkelig ved å sette dagtilbudene ut på anbud ved siden av kvalitetskraven e, er anbudsperiodene . Forutsigbarhet og kontinuitet er et must i forhold til dagsentrenes brukere. Så langt jeg vet er brukerne av de 3 store dagsentrene i Oslo fornøyd med tilbudene og har kjempet flere kamper for å beholde dem. At det finnes flere måter å lage gode tilbud på dagtid er klart, men å rive ned det som fungerer godt er mildt sagt dumt. Her synes jeg ønske om økonomiske besparelser kan være overordnet ønsket om gode tilbud.
#6 Jens Petter Gitlesen 12-12-2009 15:11
Kommunen skal etter sosialtjenestel oven § 4-3 yte et egnet tjenestetilbud til de som ikke kan dra omsorg for seg selv eller som er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp til å greie dagliglivets gjøremål. Begrepet dagliglivets gjøremål må i denne sammenheng forstås som mer enn rene omsorgsoppgaver . Dette gjelder også muligheten til i så stor grad som mulig å ta del i hverdagslivets opplevelser og aktiviteter, opprettholde kontakt med familie og sosialt nettverk, være i fysisk aktivitet, holde seg orientert og være aktiv med utgangspunkt i egne engasjement og interesser. Tilbud om dagaktiviteter er derfor også en del av det kommunale omsorgstjeneste ­tilbudet. Det vises her til sosialtjenestel ovens formålsparagraf og forskrift om kvalitet i omsorgstjeneste n der det er presisert at tjenester etter loven skal dekke grunnleggende behov. Grunnleggende behov skal etter forskriften dekkes gjennom tilbud om varierte og tilpassede aktiviteter. I lys av formålsparagraf en og kvalitetsforskr iften omfatter kommunenes plikt derfor også tjenester som skal dekke den enkeltes behov for aktivitet.

Ellers er jeg enig med Unni.
#7 Unni Hegle 12-12-2009 22:35
Min kommune tolker dette annerledes i hvert fall når det gjelder innhold. Jeg skal bruke rundskrivet for alt det er verdt i vår videre kamp.

You have no rights to post comments