Psykisk helse

Dagsentertilbud på anbud

Byrådet har lagt dagsenterplasser for psykisk utviklingshemmede ut på anbudstorget i Doffin.

Dagsentrene drives i dag av ikke-kommersielle, ideelle, aktører som Ragna Ringdals Dagsenter, Radarveien Dagsenter og Holmenkollen Dagsenter.
Helse- og omsorgstjenester er å anse som uprioriterte tjenester etter EUs konkurranseregler, og Byrådet kunne derfor valgt å gå i direkte forhandlinger med disse. I stedet må de ideelle organisasjonene nå konkurrere med kommersielle, men på ikke-likeverdige vilkår pga. pensjonsforpliktelser.

Bystyret har eksplisitt bedt  Byrådet ”vurdere å inngå rammeavtaler av lengre varighet enn 4 år", for som bystyret understreket; "dette vil kunne bety økt forutsigbarhet og langsiktighet for brukerne." Byrådet har gått motsatt vei, og avtalene skal inngås på 3 år, med mulighet for forlengelse. Jeg har bedt Byrådet gi begrunnelse for anbudet overfor bystyret.

Les anbudet

Byrådet
Her

Anbud på dagsentertilbud


Bystyret vedtok i møte 17.12.2008, sak 456/08 Fremtidig organisering og finansiering av dagsentertilbud til mennesker med utviklingshemning følgende:

”1.
Bystyret tar sak om fremtidig organisering av dagsentertilbud til mennesker med utviklingshemning til orientering.

2.
Organisering av kjøp av dagsenterplasser skal foregå gjennom at det inngås rammeavtaler med alle de aktører som tilfredsstiller krav til kvalitet, uten at pris på tjenesten er et kriterium for å kvalifisere til en rammeavtale med kommunen. Videre legges det opp til at den enkelte bydel forhandler seg frem til en avtale med en av disse leverandørene og gjennomfører påkrevde "minikonkurranser" der de andre leverandørene kan legge inn et tilbud. Ved valg av leverandør skal hensynet til stabilitet for bruker, grad av individuelt tilpasset kvalitet, brukeres og pårørendes ønsker og geografisk nærhet ivaretas i minst like stor grad som hensynet til pris.

3.
Byrådet bes vurdere å inngå rammeavtaler av lengre varighet enn 4 år, som er hovedregelen. Dette vil kunne bety økt forutsigbarhet og langsiktighet for brukerne. Det vises i den forbindelse til Lov om offentlige anskaffelser § 6-1, fjerde punkt, der det åpnes for å utvide rammeavtalens periode i spesielle tilfeller.”

Anbudskonkurransen er nå utlyst, med anbudsfrist 15. januar 2009.

Bystyret ba eksplisitt  Byrådet ”vurdere å inngå rammeavtaler av lengre varighet enn 4 år, som er hovedregelen. Dette vil kunne bety økt forutsigbarhet og langsiktighet for brukerne. Det vises i den forbindelse til Lov om offentlige anskaffelser § 6-1, fjerde punkt, der det åpnes for å utvide rammeavtalens periode i spesielle tilfeller.”

Spm. 1

I det utlyste anbud har man gått motsatt vei av bystyrets eksplisitte ønske, i det anbudsperioden er satt til 3 år med rett til opsjon for ytterligere 1 + 1 + 1 år.
Hvilke tungveiende grunner har gjort at man ikke ønsker å imøtekomme behovet for økt forutsigbarhet og langsiktighet for brukerne?

Spm. 2

I dag drives dagsentertilbudene av en håndfull ideelle organisasjoner, organisasjoner som gjennom tidligere avtaler med kommunen er pålagt å ha tariffavtale med en offentlig pensjonsordning. Dette vil hva gjelder pris være en konkurranseulempe, og gjør at anbydere ikke konkurrer på like vilkår.
Vil Byrådet ta hensyn til/korrigere for dette?Oslo, 10. des. 2009