Psykisk helse

Byrådet støtter utvidet rett til spesialundervisning, også i privatskoler

Byrådet støtter utvidet rett til spesialundervisning, også i privatskolerElever i videregående skole med spesialundervising har rett til inntil 2 år ekstra videregående skole. Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener gjeldende rett er slik at elever i private videregående skole ikke har samme rett, og at de for å nyte godt av denne retten må skifte skole, og ta denne utvidede tiden i den offentlige videregående skole. Dette er helt urimelig, og skaper betydelig uro hos en gruppe som ofte har særskilt behov for stabilitet i skoletilbudet.

Jeg tok saken opp med Byrådet, og Byrådet skriver i et notat til bystyret at "dersom private videregående skoler i Oslo skulle ønske å søke om dispensasjon for egne elever som befinner seg i en slik situasjon, vil jeg i utgangspunktet støtte søknaden."

Dette åpner da for smidig overgangsordning, fram til departementet får på plass en lovendring.


Til: Kultur- og utdanningskomiteen
Fra: Byråden for kultur og utdanning
Dato: 21.04.2010

UTVIDET RETT TIL INNTIL 2 ÅR EKSTRA I VIDEREGÅENDE SKOLE

Jeg viser til brev av 25.03.2010 fra representanten Ivar Johansen (SV) der det heter:

”Fylkesmannen i Oslo og Akershus har gjennom behandling av en enkeltsak om utvidet ungdomsrett gitt føringer som har konsekvenser for elever som søker om utvidet rett ved private videregående skoler i Oslo, jfr. Utdanningsetatens brev til de private videregående skoler ved
brev av 17. mars 2010.

Etter loven kan ungdommer gis rett til spesialundervisning ved 2 års ekstra videregående opplæring der dette finnes nødvendig.

Fylkesmannen oppfatter gjeldende rett slik at denne rettigheten ikke kan tas ut på privatskoler.

For å nyte godt av denne retten må elever ved privatskoler skifte skole og ta den utvidede tiden i den offentlige videregående skole.

Dette skaper naturligvis store problemer for de ungdommer som berøres. Dette er en særs sårbar gruppe og hvor stabilitet i tilbudet er særs viktig.

Jeg vet at en annen fylkeskommune gjennom dialog med Kunnskapsdepartementet har fått aksept for andre løsninger enn det Fylkesmannen forutsetter.

1)
Vil byrådet ta kontakt med Utdanningsdirektoratet eller Kunnskapsdepartementet for å finne smidige løsninger på ovennevnte problemstilling?

2)
Dersom Fylkesmannens rettsforståelse blir stående, vil byrådet overfor Kunnskapsdepartementet dokumentere hvilke uheldige utslag loven har overfor denne elevgruppen, og således underbygge behovet for en lovendring?”

Ad 1

I Fylkesmannens vedtak i den aktuelle saken går det frem at elever i private videregående skoler ikke har samme rett til ekstra opplæringstid som elever i offentlig videregående opplæring. Det går også frem at Oslo kommune likevel kan fatte vedtak om utvidet opplæringstid for elev i privat
videregående skole, som er hjemmehørende i Oslo kommune, dersom den utvidete tiden tas ut i offentlig videregående skole. Oslo kommune kan på denne bakgrunn ikke fatte vedtak som innebærer at den utvidede tiden tas ut i en privat videregående skole. Jeg ser at dette kan ha
uheldige konsekvenser for elever i private skoler. Etter mitt syn burde loven på dette området være lik for elever i private og offentlige skoler.

Kunnskapsdepartementet har i brev av 07.04.2010 omtalt tilsvarende problemstilling, jf. trykt vedlegg 1:

”Retten til å få utvidet tid i videregående opplæring er lovfestet i opplæringsloven § 3-1. Ansvarlig for slik videregående opplæring etter opplæringsloven er fylkeskommunen. Det er ingen tilsvarende rettighetsbestemmelse i privatskoleloven, men også elever som etter å ha fullført privat videregående opplæring fyller vilkårene i opplæringsloven § 3-1 omfattes av fylkeskommunens ansvar. Dette innebærer at oppfyllelsen av retten til utvidet tid gis som offentlig opplæring, jfr. omtale i Ot.prp. nr. 55 (2008-2009) under kapittel 5. Forarbeidene understreker at det er viktig at det blir informert om dette til de som velger privatskole i stedet for offentlig videregående opplæring.”

Av departementets brev går det også frem at Utdanningsdirektoratet i ett tilfelle har gitt dispensasjon fra privatskoleloven slik at skolen og fylkeskommunen i samarbeid kunne legge til rette for at eleven fortsatt fikk følge opplæring ved privatskolen, finansiert av fylkeskommunen.
Det går videre frem at tilsvarende situasjoner vil kunne oppstå for elever ved Steiner-skolene. Departementet understreker at en slik løsning forutsetter frivillighet fra fylkeskommunen, skolen og eleven, og krever at skolen søker Utdanningsdirektoratet om dispensasjon fra privatskoleloven
§ 2-2. Avslutningsvis går det frem at departementet utreder en endring i lovverket slik at elever i private skoler kan få rett til utvidet tid i privat videregående opplæring.

Dersom private videregående skoler i Oslo skulle ønske å søke om dispensasjon for egne elever som befinner seg i en slik situasjon, vil jeg i utgangspunktet støtte søknaden.

Ad 2
Som nevnt ovenfor er det mitt syn at samme regler bør gjelde for elevene uavhengig av hvem som er skoleeier, offentlig eller privat. Jeg ser på denne bakgrunn positivt på at Kunnskapsdepartementet fremmer forslag om endring av lovverket slik at elever i private skoler får rett til utvidet tid i privat videregående opplæring.

Torger Ødegaard

Kommentarer   

#1 Ole Petter Olsen 25-04-2010 14:36
Ros til deg for flott arbeid, Ivar!
#2 Anne Braathen 25-04-2010 14:39
Burde være en selvfølge!
#3 Bjørn Ingar Pedersen 25-04-2010 16:39
Smart å følge opp mennesker med problemer i en sånn setting. Mulighetene for personlig utvikling er vel lettere å ta tak i når man allerede har innhold i hverdagen og noe konstruktivt å ta seg til. Slik kan vel skolen avlaste psykiatrien.
#4 Anne-berit Myhre 26-04-2010 22:01
Enig med deg Bjørn Ingar....Det går ann å få til løsninger på det meste bare viljen er tilstede hos styresmaktene.. .

You have no rights to post comments