Psykisk helse

Kommunal svikt: Ferdigbehandlet ungdom ventet 18 måneder på psykiatrisk avdeling

Kommunal svikt: Ferdigbehandlet ungdom ventet 18 måneder på  psykiatrisk avdelingAllmennpsykiatrisk avdeling ved Ullevål sykehus ga bydelen beskjed om at en yngre pasient var ferdigbehandlet, og at han nå trengte bolig med heldøgns bemanning. Etter 18 måneder var bolig ikke på plass, og ungdommen ble derfor påført halvannet års ekstra opphold i psykiatrisk avdeling, etter at han er ferdigbehandlet, med de mulige skader det kan ha påført ham.

Helt uakseptabelt, skriver byråd Sylvi Listhaug i et svar til meg. Men på spørsmål om "Oslo kommune i dag har et tilstrekkelig dimensjonert og tilstrekkelig differensiert hjelpetilbud overfor personer med psykiske lidelser", blir byråden mer utsvevende: "Bydelene arbeider kontinuerlig med å forbedre hjelpetilbudet overfor personer med psykiske lidelser."

Les svaret under


Svaret fra Byrådet er datert i april, men først oversendt bystyret nå i august.

Til: Ivar Johansen (SV)
Fra: Byråden for helse og eldreomsorg

Dato: 26.04.2010

SPØRSMÅL TIL BYRÅDET FRA IVAR JOHANSEN (SV) VEDRØRENDE BOTILBUD FOR PERSONER MED PSYKISKE LIDELSER

Jeg viser til brev av 26. mars 2010 vedrørende spørsmål om hjelpetilbud innen psykisk helse med utgangspunkt i en enkeltsak.

Brevet innledes som følger:

"Allmennpsykiatrisk avdeling ved Ullevål Sykehus meldte i samarbeidsmøte med bydel Søndre Nordstrand 19. februar 2009 en yngre
pasient som ferdigbehandlet og ved brev/søknad av 18. mars ble hans behov etter utskrivning beskrevet: en bolig med heldøgns bemanning.

Pr. i dag er ikke et slikt tilbud på plass, og ungdommen er derfor påført et års ekstra opphold i psykiatrisk avdeling, etter at han er ferdigbehandlet, med de mulige skader det kan påføre ham.

Spørsmål: Jeg vil anta at denne saken ikke er enestående, og mitt spørsmål til byrådet er derfor: har Oslo kommune i dag et tilstrekkelig dimensjonert og tilstrekkelig differensiert hjelpetilbud overfor personer med psykiske lidelser?"

Svar:
Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004- 2008 beskriver og anviser en rekke bistands-. pleie-, omsorgstiltak og hjelpetiltak bydelene er ansvarlig for å iverksette overfor mennesker med psykiske lidelser. Planen ble implementert i bydelene i perioden 2004-2008, og
bydelene rapporterer fortsatt øremerket til staten på aktiviteten i det psykiske helsearbeidet.

Bydelene arbeider kontinuerlig med å forbedre hjelpetilbudet overfor personer med psykiske lidelser. Jeg har forhåpninger til at samhandlingsreformen kan bidra til et ekstra løft for brukere som har behov for hjelp både fra kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Spørsmål: "Mener byrådet det er akseptabelt at hjelptrengende pasienter med psykiske lidelser skal måtte vente i 18 måneder før de gis et tilfredsstillende botilbud?"

Svar: Dette er ikke akseptabelt. Det kan være individuelle forhold i enkeltsaker, for eksempel endringer i den enkeltes forhold som kan innebære avklaringer som tar tid, men bydelene bor bestrebe seg i å kunne gi et tilbud raskere enn 18 måneder.

Spørsmål: "Er gjeldende juridisk tolkning i Oslo kommune at den som p.t. yter tjenester til en bruker er utelukket fra å levere anbud når tjenesten blir lagt ut på anbud?"

Svar: Den som yter en tjeneste til en bruker er ikke utelukket fra å delta i en anbudskonkurranse så fremt konkurransen skjer på like vilkår, og tjenesten ikke tår et konkurransefortrinn.

Spørsmål: "Tilsier den erfaring kommunen så langt har, behov for initiativ til endringer av kommunalt eller nasjonalt lov- og regelverk?"

Svar: Dersom lov og regelverk skulle vise seg å fungere uhensiktsmessig ville jeg vurdere å ta dette opp med departementet.

Med vennlig hilsen

Sylvi Listhaug
byråd

Følg meg på Facebook her
Følg meg på Twitter her

Kommentarer   

0 #1 Haakon 02-09-2010 14:12
Ja - jeg husker hvordan de rødgrønne lovte tidenes satsing på psykriatri i 2005 valgkampen.
Godt du poengterer nok et område de feiler på, Ivar.
0 #2 Petter 02-09-2010 14:24
Jeg ser at du hver gang det påpekes svikt i Oslos tjenestetilbud så peker du på Staten. At dette er Statens ansvar. Er det ikke ditt parti Høyre, som sammen med Fr.P, styrer denne byen? Bare i fjor økte Oslos frie inntekter (økt statlig overføring og skatt) med 1,3 milliarder kroner. Er det regjeringens ansvar at dette søles bort i IT-, Flexus og Holmenkollenska ndaler, i stedet for tjenestetilbud til byens befolkning?
0 #3 Haakon 02-09-2010 15:03
Hvorfor lover da de rødgrønne ting de ikke har styring over ?
( Minner om det samme med svømmebassengen e - i valgkampen kom løftene, når makten kom fraskrev de seg ansvaret til kommunene...)
0 #4 Ivar J 02-09-2010 16:29
Haakon: Regjeringen kan i første rekke stille budsjettmidler til disposisjon, og det er gjort i betydelig grad. Oslo har fått mye penger. Gjennom opptrappingspla nen for psykiatri har flere fått behandling, samtidig har antall personer som trenger hjelp blitt flere, slik at antall ventende har økt. Men det er fortsatt behov for økt satsing, noe bl.a. eksempelet fra Søndre Nordstrand viser
0 #5 Haakon 06-09-2010 12:34
Ivar :
Selvfølgelig kan regjeringen ( som kanskje eneste måte) øke budsjettene og håpe at kommunene bruker penger slik de vil.
Derfor er det latterlig av de som styrer på Stortinget å love enkeltsaker som er kommunenes ansvar og ikke deres.
Varm mat i skoler, vann i basseng, tidenes satsing på psykriatri er noen eksempler.

Det er slik at enten ved ikke de folkevalgte at de selv ikke har ansvar for disse sakene. Eller så juger dem. Eller så får de ta ansvar og ta fra kommunene/fylke ne de oppgavene som de lover å løse sentralt.
Jeg har lite tro til de som styrer, men jeg tror de vet at de ikke har kontroll over kommunale disposisjoner. Da gjentår : 1. at de juger. 2. at de må ta ansvar over fra kommunene.

Det er det siste vi i større og større grad skjer. Politikerne ønsker ikke at det skal være forskjell på tilbudene avhengig av hvor man bor og da mister kommunene disse oppgavene.
Men, ikke når det gjelder mat, vann eller psykriatri. Der har de bare løyet.

Likevel ser vi noe rart : Kommunene får færre og færre oppgaver ( pga overnevnte ), og ingen snakker om demokratisk underskudd. Ingen snakker om retten til å styre seg selv.
Likevel er det dette som kommer frem først og høyest i kommunesammensl åingsdebatten.
Det lyser klart igjennom at dette er et vikarierende argument og at meningen med å være mot kommunesammensl åinger er å værne om seg selv.

Når det gjelder psykriatri er det nedslående at dette ikke er statlig. Det er lenge siden staten overtok sykehusene og om man har et sykt ben eller sykt sinn bør ikke spille noen rolle.
Dette er storsamfunnets ansvar og må legges derunder.
0 #6 Mental Helse Norge 28-09-2010 22:22
Dette skjer på grunn av manglende tilbud i kommunene. Håper snart det blir slutt på maset rundt senger på sykehusene, og at fokuset snart settes på å holde folk i de sengene de har ( eller burde ha)...

Legg til kommentar