Psykisk helse

Kommunal svikt: Ferdigbehandlet ungdom ventet 18 måneder på psykiatrisk avdeling

Kommunal svikt: Ferdigbehandlet ungdom ventet 18 måneder på  psykiatrisk avdelingAllmennpsykiatrisk avdeling ved Ullevål sykehus ga bydelen beskjed om at en yngre pasient var ferdigbehandlet, og at han nå trengte bolig med heldøgns bemanning. Etter 18 måneder var bolig ikke på plass, og ungdommen ble derfor påført halvannet års ekstra opphold i psykiatrisk avdeling, etter at han er ferdigbehandlet, med de mulige skader det kan ha påført ham.

Helt uakseptabelt, skriver byråd Sylvi Listhaug i et svar til meg. Men på spørsmål om "Oslo kommune i dag har et tilstrekkelig dimensjonert og tilstrekkelig differensiert hjelpetilbud overfor personer med psykiske lidelser", blir byråden mer utsvevende: "Bydelene arbeider kontinuerlig med å forbedre hjelpetilbudet overfor personer med psykiske lidelser."

Les svaret under


Svaret fra Byrådet er datert i april, men først oversendt bystyret nå i august.

Til: Ivar Johansen (SV)
Fra: Byråden for helse og eldreomsorg

Dato: 26.04.2010

SPØRSMÅL TIL BYRÅDET FRA IVAR JOHANSEN (SV) VEDRØRENDE BOTILBUD FOR PERSONER MED PSYKISKE LIDELSER

Jeg viser til brev av 26. mars 2010 vedrørende spørsmål om hjelpetilbud innen psykisk helse med utgangspunkt i en enkeltsak.

Brevet innledes som følger:

"Allmennpsykiatrisk avdeling ved Ullevål Sykehus meldte i samarbeidsmøte med bydel Søndre Nordstrand 19. februar 2009 en yngre
pasient som ferdigbehandlet og ved brev/søknad av 18. mars ble hans behov etter utskrivning beskrevet: en bolig med heldøgns bemanning.

Pr. i dag er ikke et slikt tilbud på plass, og ungdommen er derfor påført et års ekstra opphold i psykiatrisk avdeling, etter at han er ferdigbehandlet, med de mulige skader det kan påføre ham.

Spørsmål: Jeg vil anta at denne saken ikke er enestående, og mitt spørsmål til byrådet er derfor: har Oslo kommune i dag et tilstrekkelig dimensjonert og tilstrekkelig differensiert hjelpetilbud overfor personer med psykiske lidelser?"

Svar:
Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo kommune 2004- 2008 beskriver og anviser en rekke bistands-. pleie-, omsorgstiltak og hjelpetiltak bydelene er ansvarlig for å iverksette overfor mennesker med psykiske lidelser. Planen ble implementert i bydelene i perioden 2004-2008, og
bydelene rapporterer fortsatt øremerket til staten på aktiviteten i det psykiske helsearbeidet.

Bydelene arbeider kontinuerlig med å forbedre hjelpetilbudet overfor personer med psykiske lidelser. Jeg har forhåpninger til at samhandlingsreformen kan bidra til et ekstra løft for brukere som har behov for hjelp både fra kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Spørsmål: "Mener byrådet det er akseptabelt at hjelptrengende pasienter med psykiske lidelser skal måtte vente i 18 måneder før de gis et tilfredsstillende botilbud?"

Svar: Dette er ikke akseptabelt. Det kan være individuelle forhold i enkeltsaker, for eksempel endringer i den enkeltes forhold som kan innebære avklaringer som tar tid, men bydelene bor bestrebe seg i å kunne gi et tilbud raskere enn 18 måneder.

Spørsmål: "Er gjeldende juridisk tolkning i Oslo kommune at den som p.t. yter tjenester til en bruker er utelukket fra å levere anbud når tjenesten blir lagt ut på anbud?"

Svar: Den som yter en tjeneste til en bruker er ikke utelukket fra å delta i en anbudskonkurranse så fremt konkurransen skjer på like vilkår, og tjenesten ikke tår et konkurransefortrinn.

Spørsmål: "Tilsier den erfaring kommunen så langt har, behov for initiativ til endringer av kommunalt eller nasjonalt lov- og regelverk?"

Svar: Dersom lov og regelverk skulle vise seg å fungere uhensiktsmessig ville jeg vurdere å ta dette opp med departementet.

Med vennlig hilsen

Sylvi Listhaug
byråd

Følg meg på Facebook her
Følg meg på Twitter her