Psykisk helse

Byen trenger Oslo Hospital

Byen trenger Oslo HospitalMandag 8. november ble det kjent at Helse Sør-Øst, i praksis, har besluttet at Oslo Hospital skal nedlegges i løpet av fire måneder. Beslutningen kom fullstendig overraskende på såvel pasientene og deres pårørende som på de ansatte og samarbeidspartnerne i det psykiske helsevern i Oslo.

Oslo Hospital er en psykiatrisk døgninstitusjon med 31 behandlingsplasser. Hospitalet er veldrevet og behandlerstaben har høy kompetanse, lang erfaring og et velutviklet tverrfaglig samarbeid. Det er ikke kjent at noen erstatning for disse tapte behandlingsplassene er planlagt andre steder i Oslo.

Det ser dermed ut som Helse Sør-Øst har fattet en drastisk beslutning uten noen utredning av konsekvensene for Oslos befolkning. Det er vanskelig å forestille seg andre grunner for denne beslutningen enn et ønske om å redusere kostnader til psykisk helse. Men å ville redusere utgifter på en måte som direkte rammer de vanskeligst stilte pasientgruppene og deres familier kan vanskelig la seg forsvare for helseforetakene som er gitt ansvar for å forvalte tilbudene av helsetjenester til befolkningen i sin region.

Dette er er uklok beslutning. Det psykiske helsevern i Oslo trenger den kompetanse og de behandlingsplasser Oslo Hospital representerer.

Fortell medlemmene av Stortingets helse- og omsorgskomite hva du mener


Dette er bakgrunnen
 
Oslo Hospital Psykiatrisk sykehus har over de siste 5 årene betjent Psykiatrisk akuttavdeling ved Lovisenberg  og Diakonhjemmet sykehus med 14 lukkede subakuttplasser og 16 åpne intermediær/subakuttplasser.

En vesentlig del av disse døgnplassene går med til å huse bostedsløse med alvorlig og langvarig psykiatrisk lidelse, ofte komplisert av omfattende rusmidddelmisbruk.

I vårt samarbeid med bydeler i de to sykehussektorene om å føre disse menneskene tilbake til bolig utenfor sykehus, synes det fortsatt å være en generell mangel på egnede  tilsynsboliger, selv om det i noen bydeler er skjedd en betydelig bedring. For enkelte bydeler sin del er det store vansker med å skaffe tilveie botilbud for pasienter med sammensatt problem og særlig personalkrevende booppfølgingsbehov.

En stor andel av pasientene som Oslo Hospital lukket subakuttenhet tar over fra akuttavdelingene har en tillegsproblematikk ved at de har adferdsproblemer som truende/skremmende adferd, voldshistorie eller har utøvd vold i sykehus etter innleggelsen. Dette er pasienter som trenger lengre tids stabilisering enn det en akuttavdeling kan gi, men som ikke kan flyttes til noe særlig lavere omsorgsnivå uten at voldsrisiko øker betraktelig og behandlingstilbudet i mottakende enhet forstyrres vesentlig.Helse Sør-Øst har i 2010 lagt ut psykiatriske døgnbehandlingsplasser  i private institusjoner til anbud.

Forrige uke forelå "Resultat av Helse Sør-Øst konkurranse om anskaffelse av behandlingstilbud innenfor Psykisk Helsevern 2010"(Brev av 5.11.2010). Av dette fremgikk at Oslo Hospital ikke har blitt tildelt kontrakt.På Helse Sør-Øst nettside kan det leses: "Gode avtaler med private institusjoner" hvorav ovennevnte indirekte bekreftes.

Av de institusjonene som er blitt gitt avtale finnes ingen i Oslo by med etablert psykiatrisk subakutt/intermediærfunksjon(Grefsenkollen skal gi et alderspsykiatrisk tilbud). Lukasstiftelsen Skjelfoss Psykiatrisk senter i Hobøl, Østfold, er gitt avtale, Kirkens Sosialtjeneste Bergfløtt, som driver driver en døgnenhet i Lier for unge schizofrene med langtidig rehabiliteringsbehov for beboere i Nedre Buskerud samt Modum bad er gitt avtale.Oslo Hospital har etter 31.12 ikke lenger avtale om behandling ved sine 14 lukkede subakuttplasser og 17 åpne intermediær/subakuttplasser som betjener psykiatrisk akuttavdeling Diakonhjemmet sykehus og  Lovisenberg Sykehus.
Det er gitt anledning til å avvikle i en periode frem til 28.2.2011.

Fra medisinsk faqlig hold i Oslo Hospital synes det uklart om Helse Sør-Øst har besluttet å redusere antall psykiatriske døgnplasser i Oslo med 30 subakutt/intermediærsenger, alternativt hvordan Helse Sør-Øst ser for seg disse plassene erstattet.Oslo Hospital har  bedt om utsatt klagefrist, da denne er satt til 18.11., og blitt imøtekommet med en utsettelse til 23.11.


Jeg har stilt disse 2 spørsmål til representanter for sykehuset:

det jeg gjerne skulle vite er:
 
er dette en konsekvens av anbudsregimet; at dere har levert et anbud og tapt mot andre leverandører?
 
eller er dette en konsekvens av at helseforetaket legger opp til færre sengeplasser?


Og de svarer:

Svarwet må være begge deler.

Jeg vil gjerne forsøke å utdype;

Det er som du sier at O.H. ikke har nådd opp i anbudskonkurransen for anskaffelse av behandlingstilbud innen psykisk helsevern. Det er jo noe som i og for seg skulle anspore oss til å se om det er noe vi skal gjøre for å bedre innsats og ytelse.

I Helse Sør-Øst sin invitasjon til konkurransen opererer de med 5 pasientgrupper som er relevante i denne sammenheng og 3 ulike bedømningskriterier. Kriteriene er Kvalitet, Pris og Funksjonalitet.

Pasientgruppe 5 beskrives som "Kompliserte og sammansatte lidelser av ulik diagnostisk karakter".For denne gruppen oppnår Oslo Hospital høyeste kvalitetsvurdering. Her er avtale gitt til Grefsenlia A/S.De øvrige pasientgruppene er kort nevnt 1) Alvorlige psykoser, 2) Traumer, PTSD og alvorlig angst, 3) Ekstra sårbarhet grunnet bakgrunn funksjonsnivå, alder og/eller lidelse, 4) Dobbeltdiagnoser. Pasientgruppe 3 viser det seg  ved offentliggjøring av resultatene er tatt ut av konkurransen.

Gjennomgående har Oslo Hospital kommet med et anbud som ikke konkurrerer prismessig.

Vår bekymring er rettet mot både særskilte pasientgrupper og sykehus subakuttfunksjonen(Subakuttfunksjon: Å ta over pasienter fra akuttavdeling som alltid skal ha plass til innleggelse og må skrive ut pasienter som trenger lengre tids døgnbehandling enn akuttavdeling kan gi).
Anbudskonkurransen ser ut til å være blitt utformet slik at særskilte pasientgrupper og sykehusfunksjoner ikke vil være ivaretatt med de avtalene som Helse Sør-Øst nå er innstilt på å inngå.

I Oslo Hospitals eksisterende virksomhetsavtale med Helse Sør-Øst er pasienter med økt voldsrisiko en særskilt nevnt gruppe.
Anslagsvis 50% av pasientene som kommer til Oslo Hospital har da også i tillegg til sin alvorlige og langvarige psykiske forstyrrelse adferdsproblemer knyttet til trussler og utøvelse av vold. 95% av pasienten på lukket seksjon har i tillegg til sin psykiatriske diagnose svært lav hverdagsfungering og er over lenger tid i behov av tett oppfølging.

En del av pasientene som tas imot i sykehuset har langvarig selvskadings- og selvmordsproblematikk. Også disse trenger tett oppfølging i perioder og er i behov av et behandlingsmiljø med høyt antall personale. For en stor del av pasientene gjelder det at arbeidet med å knytte dem til bydel eller tilbakeføre dem til et eksisterende nettverk er resurskrevende. De av Helse Sør-Øst foretrukne institusjoner til behandling befinner seg flere mil fra Oslo(Hobøl, Lier, Modum).

Det er i vurderingskriteriene fra Helse Sør-Øst ikke vektlagt behovet for sirkulasjon i behandlingskjeden. Den allmennpsykiatriske  subakuttfunksjonen, nemlig avlastningsfunksjonen overfor akuttavdelingene i Lovisenberg og Diakonhjemmet sektor er ikke etterspurt i konkurranseutlysningen. En stor del av pasientene som tas imot i Oslo Hospital, er pasienter som ikke er ferdig stabilisert i akuttavdeling og/eller diagnostisk uavklaret.

Det grunn til å peke på at de av Helse Sør-Øst foretrukne anbud  ikke synes å være vurdert hva gjelder å ivareta en slik avlastningsfunksjon for Akuttavdelingene. Det fremgår heller ikke om institusjonene som Helse Sør-Øst ønsker å inngå avtaler med, særskilt skal betjene Lovisenberg og Diakonhjemmet sektor.

Når det gjelder om Helse Sør-Øst legger opp til færre sengeplasser, så kan vi ikke med sikkerhet svare på det. En direkte og klar konsekvens av Helse Sør-Øst sin beslutning vedrørende anbudskonkurransen er at 30 sykehusplasser på Oslo Hospital og 20 plasser på Furukollen Psykiatrisk senter opphører. I helseforetakets offentliggjøring av resultatet av anbudskonkurransen fremgår ikke hvilke konsevenser det har for det totale antall psykiatriske sengeplasser.

Resyme:

Konsekvensen av Helse Sør-Øst resultat av konkurranse om behandlingsplasser innen psykisk helsevern ser ut til å være at et betydelig antall døgnplasser forsvinner. Videre ser det ut til at den psykiatrisk annenlinjetjeneste innenfor Lovisenberg og Diakonhjemmet sektor vil bli utsatt for en betydelig økt pågang uten at det er kjent hvordan disse institusjonene vil  kunne ta over oppgavene.
Pasienter med alvorlig og langvarig psykisk forstyrrelse og voldsproblematikk i tillegg ser ut til å miste et tilbud med høy faglig kompetanse uten at det er problematisert av Helse Sør-Øst.

Kommentarer   

0 #1 Arnt T. Iversen 23-11-2010 08:10
Synes at det er trist at en slik gammel instusjon vil bli nedlakt,er sikker på at det er penger til dette tilbudet.
0 #2 Mette Backstrom 23-11-2010 08:20
Veldig trist sak og lese om, jeg håper de får forsette, for hvorfor skal alltid innsparing gå utover de svakeste?
0 #3 Hanne Heggheim 23-11-2010 08:24
Takk for veldig god informasjon. Veldig glad for at politikerne engasjerer seg. Jeg bor selv i Lovisenberg sektor og har vært innlagt ved Oslo Hospital tidligere. Veldig god erfaring og fikk masse hjelp. Mange i bydelene som er fortvilet og føler at de mister den tryggheten de har at de blir ivaretatt dersom de skulle bli syke igjen. Lovisenberg har allerede sprengt kapasitet som det er og det er lange ventelister til å komme inn på Vor Frue og Oslo Hospital.
0 #4 May 23-11-2010 12:57
Jeg er ikke helt sikker på hvordan Oslo hospital fungerer i dag. Det er stor mangel på boliger til folk med psykiske lidelser. Ca 30 % i denne kategorien er uten bolig. Hvis virksomheten blir avviklet på Oslo hospital så bør dette stedet kunne bygges om til permanente boliger eller andre gode kollektive løsninger for folk som sliter psykisk.
0 #5 Berit Berntsen 23-11-2010 13:06
De legger ned Oslo Hospital FORDI det ikke finnes boliger til pasientene etter oppholdet OG fordi de er så dårlige at det trenger lang behandlingstid (som har vært stedets spesialfelt, men den gang med folk med høyere status) ??? I en by der folk må vente på behandling??
WOW !!
+1 #6 Tove Bolstad 23-11-2010 16:41
Skremmende synes jeg at anbudskonkurran se skal sette kroken på døra for en så fantastisk institusjon som
Oslo Hospital.
Har selv sett hvor effektivt og godt det var for en av mine nærmeste, en som fikk livslysten tilbake
Hva skal vi med rikdom når helse settes ut i det ytterste mørke ?
+1 #7 JanBrisum 23-11-2010 20:22
I lørdagens bilag i VG 201110 står det om hvordan boende miljøet er på Sinsen. Her finnes mange med mennesker som ikke får den støtte som de trenger. Personer som trenger den støtte som finnes på Oslo Hospital. Utrolig trist at dette tilbud risikerer å forsvinne. Her på Sinsen bor alle rede alt for mange med svake bo evner som far ille. Hvis plasser forsvinner hvor skal da disse mennesker få den hjelp de trenger! Jan
0 #8 Karl Eldar Evang 23-11-2010 21:00
Slik jeg kjenner Oslo Hospital ( arbeidet der i flere år tidligere) har de over mange år bygget opp et godt fagmiljø og en menneskelig behandlingskult ur som gjør at de greier å gi et godt tilbud også til mange mennesker med store og kompliserte vansker. Det å bygge opp en slik kultur skjer kun ved langvarig og konsekvent arbeid , noe som gjør en nedleggelse ekstra tragisk! Oslo hospital kan støttes i sin kamp for å bestå ved underskrifter på Internett. Søk på Oslo Hospital nedleggelse, så finner du kampanjen!

0 #9 Frode Woldsund 23-11-2010 22:05
Oslo Hospital har drevet siden 1200 tallet og overlevd svartedauen men den anbuskåte regjeringen som SV er en del av overlever den ikke. Det samme skjedde med Håpets dør som etter klage til KOFA fikk flere medhold på klagen men hva hjelper det når tiltaket er lagt ned etter over 60 års drift. Jeg mener at dette kan ikke politikerne sitte å se på lengre, det er de som er ansvarlige ikke Helse sørøst
+1 #10 Pernille Nylehn 01-12-2010 17:34
Dette er intet mindre enn forferdelig, og nok et eksempel på nærsynt økonomisk tenkning fra helseforetakene .
For det første mister Oslo (og Norge!) et svært godt sykehus. For det andre vil antagelig mesteparten av personalet miste jobbene sine, og siden OH ikke er et offentlig sykehus har de ingen trygghet for at de får en annen jobb.
Og om OH skulle vinne neste anbudsrunde vil perosnalet da være spredd for alle vinder. Og dette er ikke et hvilket som helst personale, det er en utrolig samkjørt, kompetent og solid personalgruppe som makter det få sykehus, spesielt psykiatriske sykehus, makter: Å følge en gjennomtenkt behandlingsfilo sofi, som både er preget av fagkunnskap og dyp respekt for pasientene, helt fra husmora til overlegen. Hadde jeg bodd i Oslo ville jeg ha søkt jobb der, og blitt svært beæret hvis jeg fikk den!

Hvis dette miljøet først blir torpedert vil det ta år å bygge opp noe lignende, hvis det i det hele tatt er mulig.

Hadde dette vært et somatisk sykehus, en fødeavdeling, en barneavdeling, av samme kvalitet ville folk gått i fakkeltog gjennom Oslos gater, og fornøyde pasienter ville stått fram.
Men psykisk syke er ingen sterk pressgruppe, og psykisk sykdom er fremdeles så tabubelagt at folk er redde for å tone flagg, og pasientene oftest ikke orker å eksponere seg.

Jeg ble nesten på gråten da jeg hørte dette. Hvordan kan de gjøre det?

Pernille Nylehn
lege, pårørende og medmenneske.

Legg til kommentar