Psykisk helse

Byen trenger Oslo Hospital

Byen trenger Oslo HospitalMandag 8. november ble det kjent at Helse Sør-Øst, i praksis, har besluttet at Oslo Hospital skal nedlegges i løpet av fire måneder. Beslutningen kom fullstendig overraskende på såvel pasientene og deres pårørende som på de ansatte og samarbeidspartnerne i det psykiske helsevern i Oslo.

Oslo Hospital er en psykiatrisk døgninstitusjon med 31 behandlingsplasser. Hospitalet er veldrevet og behandlerstaben har høy kompetanse, lang erfaring og et velutviklet tverrfaglig samarbeid. Det er ikke kjent at noen erstatning for disse tapte behandlingsplassene er planlagt andre steder i Oslo.

Det ser dermed ut som Helse Sør-Øst har fattet en drastisk beslutning uten noen utredning av konsekvensene for Oslos befolkning. Det er vanskelig å forestille seg andre grunner for denne beslutningen enn et ønske om å redusere kostnader til psykisk helse. Men å ville redusere utgifter på en måte som direkte rammer de vanskeligst stilte pasientgruppene og deres familier kan vanskelig la seg forsvare for helseforetakene som er gitt ansvar for å forvalte tilbudene av helsetjenester til befolkningen i sin region.

Dette er er uklok beslutning. Det psykiske helsevern i Oslo trenger den kompetanse og de behandlingsplasser Oslo Hospital representerer.

Fortell medlemmene av Stortingets helse- og omsorgskomite hva du mener


Dette er bakgrunnen
 
Oslo Hospital Psykiatrisk sykehus har over de siste 5 årene betjent Psykiatrisk akuttavdeling ved Lovisenberg  og Diakonhjemmet sykehus med 14 lukkede subakuttplasser og 16 åpne intermediær/subakuttplasser.

En vesentlig del av disse døgnplassene går med til å huse bostedsløse med alvorlig og langvarig psykiatrisk lidelse, ofte komplisert av omfattende rusmidddelmisbruk.

I vårt samarbeid med bydeler i de to sykehussektorene om å føre disse menneskene tilbake til bolig utenfor sykehus, synes det fortsatt å være en generell mangel på egnede  tilsynsboliger, selv om det i noen bydeler er skjedd en betydelig bedring. For enkelte bydeler sin del er det store vansker med å skaffe tilveie botilbud for pasienter med sammensatt problem og særlig personalkrevende booppfølgingsbehov.

En stor andel av pasientene som Oslo Hospital lukket subakuttenhet tar over fra akuttavdelingene har en tillegsproblematikk ved at de har adferdsproblemer som truende/skremmende adferd, voldshistorie eller har utøvd vold i sykehus etter innleggelsen. Dette er pasienter som trenger lengre tids stabilisering enn det en akuttavdeling kan gi, men som ikke kan flyttes til noe særlig lavere omsorgsnivå uten at voldsrisiko øker betraktelig og behandlingstilbudet i mottakende enhet forstyrres vesentlig.Helse Sør-Øst har i 2010 lagt ut psykiatriske døgnbehandlingsplasser  i private institusjoner til anbud.

Forrige uke forelå "Resultat av Helse Sør-Øst konkurranse om anskaffelse av behandlingstilbud innenfor Psykisk Helsevern 2010"(Brev av 5.11.2010). Av dette fremgikk at Oslo Hospital ikke har blitt tildelt kontrakt.På Helse Sør-Øst nettside kan det leses: "Gode avtaler med private institusjoner" hvorav ovennevnte indirekte bekreftes.

Av de institusjonene som er blitt gitt avtale finnes ingen i Oslo by med etablert psykiatrisk subakutt/intermediærfunksjon(Grefsenkollen skal gi et alderspsykiatrisk tilbud). Lukasstiftelsen Skjelfoss Psykiatrisk senter i Hobøl, Østfold, er gitt avtale, Kirkens Sosialtjeneste Bergfløtt, som driver driver en døgnenhet i Lier for unge schizofrene med langtidig rehabiliteringsbehov for beboere i Nedre Buskerud samt Modum bad er gitt avtale.Oslo Hospital har etter 31.12 ikke lenger avtale om behandling ved sine 14 lukkede subakuttplasser og 17 åpne intermediær/subakuttplasser som betjener psykiatrisk akuttavdeling Diakonhjemmet sykehus og  Lovisenberg Sykehus.
Det er gitt anledning til å avvikle i en periode frem til 28.2.2011.

Fra medisinsk faqlig hold i Oslo Hospital synes det uklart om Helse Sør-Øst har besluttet å redusere antall psykiatriske døgnplasser i Oslo med 30 subakutt/intermediærsenger, alternativt hvordan Helse Sør-Øst ser for seg disse plassene erstattet.Oslo Hospital har  bedt om utsatt klagefrist, da denne er satt til 18.11., og blitt imøtekommet med en utsettelse til 23.11.


Jeg har stilt disse 2 spørsmål til representanter for sykehuset:

det jeg gjerne skulle vite er:
 
er dette en konsekvens av anbudsregimet; at dere har levert et anbud og tapt mot andre leverandører?
 
eller er dette en konsekvens av at helseforetaket legger opp til færre sengeplasser?


Og de svarer:

Svarwet må være begge deler.

Jeg vil gjerne forsøke å utdype;

Det er som du sier at O.H. ikke har nådd opp i anbudskonkurransen for anskaffelse av behandlingstilbud innen psykisk helsevern. Det er jo noe som i og for seg skulle anspore oss til å se om det er noe vi skal gjøre for å bedre innsats og ytelse.

I Helse Sør-Øst sin invitasjon til konkurransen opererer de med 5 pasientgrupper som er relevante i denne sammenheng og 3 ulike bedømningskriterier. Kriteriene er Kvalitet, Pris og Funksjonalitet.

Pasientgruppe 5 beskrives som "Kompliserte og sammansatte lidelser av ulik diagnostisk karakter".For denne gruppen oppnår Oslo Hospital høyeste kvalitetsvurdering. Her er avtale gitt til Grefsenlia A/S.De øvrige pasientgruppene er kort nevnt 1) Alvorlige psykoser, 2) Traumer, PTSD og alvorlig angst, 3) Ekstra sårbarhet grunnet bakgrunn funksjonsnivå, alder og/eller lidelse, 4) Dobbeltdiagnoser. Pasientgruppe 3 viser det seg  ved offentliggjøring av resultatene er tatt ut av konkurransen.

Gjennomgående har Oslo Hospital kommet med et anbud som ikke konkurrerer prismessig.

Vår bekymring er rettet mot både særskilte pasientgrupper og sykehus subakuttfunksjonen(Subakuttfunksjon: Å ta over pasienter fra akuttavdeling som alltid skal ha plass til innleggelse og må skrive ut pasienter som trenger lengre tids døgnbehandling enn akuttavdeling kan gi).
Anbudskonkurransen ser ut til å være blitt utformet slik at særskilte pasientgrupper og sykehusfunksjoner ikke vil være ivaretatt med de avtalene som Helse Sør-Øst nå er innstilt på å inngå.

I Oslo Hospitals eksisterende virksomhetsavtale med Helse Sør-Øst er pasienter med økt voldsrisiko en særskilt nevnt gruppe.
Anslagsvis 50% av pasientene som kommer til Oslo Hospital har da også i tillegg til sin alvorlige og langvarige psykiske forstyrrelse adferdsproblemer knyttet til trussler og utøvelse av vold. 95% av pasienten på lukket seksjon har i tillegg til sin psykiatriske diagnose svært lav hverdagsfungering og er over lenger tid i behov av tett oppfølging.

En del av pasientene som tas imot i sykehuset har langvarig selvskadings- og selvmordsproblematikk. Også disse trenger tett oppfølging i perioder og er i behov av et behandlingsmiljø med høyt antall personale. For en stor del av pasientene gjelder det at arbeidet med å knytte dem til bydel eller tilbakeføre dem til et eksisterende nettverk er resurskrevende. De av Helse Sør-Øst foretrukne institusjoner til behandling befinner seg flere mil fra Oslo(Hobøl, Lier, Modum).

Det er i vurderingskriteriene fra Helse Sør-Øst ikke vektlagt behovet for sirkulasjon i behandlingskjeden. Den allmennpsykiatriske  subakuttfunksjonen, nemlig avlastningsfunksjonen overfor akuttavdelingene i Lovisenberg og Diakonhjemmet sektor er ikke etterspurt i konkurranseutlysningen. En stor del av pasientene som tas imot i Oslo Hospital, er pasienter som ikke er ferdig stabilisert i akuttavdeling og/eller diagnostisk uavklaret.

Det grunn til å peke på at de av Helse Sør-Øst foretrukne anbud  ikke synes å være vurdert hva gjelder å ivareta en slik avlastningsfunksjon for Akuttavdelingene. Det fremgår heller ikke om institusjonene som Helse Sør-Øst ønsker å inngå avtaler med, særskilt skal betjene Lovisenberg og Diakonhjemmet sektor.

Når det gjelder om Helse Sør-Øst legger opp til færre sengeplasser, så kan vi ikke med sikkerhet svare på det. En direkte og klar konsekvens av Helse Sør-Øst sin beslutning vedrørende anbudskonkurransen er at 30 sykehusplasser på Oslo Hospital og 20 plasser på Furukollen Psykiatrisk senter opphører. I helseforetakets offentliggjøring av resultatet av anbudskonkurransen fremgår ikke hvilke konsevenser det har for det totale antall psykiatriske sengeplasser.

Resyme:

Konsekvensen av Helse Sør-Øst resultat av konkurranse om behandlingsplasser innen psykisk helsevern ser ut til å være at et betydelig antall døgnplasser forsvinner. Videre ser det ut til at den psykiatrisk annenlinjetjeneste innenfor Lovisenberg og Diakonhjemmet sektor vil bli utsatt for en betydelig økt pågang uten at det er kjent hvordan disse institusjonene vil  kunne ta over oppgavene.
Pasienter med alvorlig og langvarig psykisk forstyrrelse og voldsproblematikk i tillegg ser ut til å miste et tilbud med høy faglig kompetanse uten at det er problematisert av Helse Sør-Øst.