Psykisk helse

Hva er kvalitet i psykisk helsearbeid?

Hva er kvalitet i psykisk helsearbeid?Kommunepsykolog Birgit Valla i Stange kommune har noen spennende tanker om hvordan man kan gi den hjelpetrengende større makt og innflytelse på behandlingen, eksemplifisert med psykisk helsevern:

"Mange er opptatt av kvalitetssikring, men det blir ofte uklart hva dette innebærer, og jakten på gode kvalitetsindikatorer er en utfordring. Fra et brukerperspektiv vil det å motta den hjelp og støtte man har behov for være en viktig kvalitetsindikator.Behandling som hjelper mennesker til et bedre liv med seg selv og andre, slik brukerne selv opplever det. Men kvalitetsindikatorer som viser behandlingsresultat er foreløpig mangelvare innen psykiske helsefeltet. Jeg tror det er på tide at vi får nasjonale kvalitetsindikatorer som gir brukerne anledning til å være med på å evaluere kvaliteten på den tjenesten de mottar, og som gir dem makt til å evaluere hva som er god kvalitet når det gjelder sin egen behandling", skriver hun blant annet.

Les mer her

Kommentarer   

#1 Sigrun Tømmerås 16-01-2011 05:13
En veldig bra artikkel av henne i Tidsskrift for Norsk Psykologforenin g om samme tema: bit.ly/etFQ3M
#2 Christine Rosenqvist 16-01-2011 12:45
Det er positivt at vi har politikere som ser slike ting! Kvalitetessikti ng av psykisk helse arbeid er avhengig av at brukerkunnskap blir kjent lik fagkunnskap. De eneste som kan kvalitetsvurder etilbudene er de som har mottatt dem. Spør de som har blitt friske av psykiske sykdommer hva som førte til at de ble friske.
#3 Tore G. Bareksten 16-01-2011 14:13
Når det gjelder definisjon av kvalitet er jeg enig i setningen: Behandling som hjelper mennesker til et bedre liv med seg selv og andre, men ikke i at det utelukkende er pasienten som skal vurdere om dette er tilfelle. Noen ganger må det stilles krav til pasienten i psykisk helsearbeid . Man kan tenke seg pasienter med atferd som vanskeliggjør gode, langvarige forhold til andre mennesker. Da er det viktig at behandler råder/hjelper pasienten til å unngå slik dysfunksjonell atferd noe pasienten vil oppfatte som ubehagelig på kort sikt
#4 Torgeir Fjeld 16-01-2011 14:14
Vil man unngå ubehageligheter gjelder det mao. å unngå psykiatrien?
#5 Christine Rosenqvist 16-01-2011 17:12
Stille krav til pasienten? Ja, selvsagt. Det er jo det jeg sier. For lenge har pasienter blitt fratatt alt ansvar for egen bedring. Når definisjonsmakt en "Frisk" "Syk" ensidig ligger hos terapeut, blir pasienten fratatt ansvar for egen helse. Forøvrig er de behandlingstilb ud vi får uvitenskaplige, og tilfeldige. Når det gjelder å bygge opp langvarige og gode relasjoner, har det blitt vanskelig gjort både av systemet, og av en ideologi som sier at relasjoner er hemmende for en positiv utvikling. Behnadler må passe seg for å se mennesket i pasienten!
#6 Espen Collett, psykiater, gruppeanalytiker 16-01-2011 17:17
Jeg er helt enig med Birgit Valla i at man som behandler kontinuerlig må ta imot og oppfordre pasientene til å kommentere behandlingen! Selv oppfordrer jeg til kritikk og kommentarer i gruppa, og i individuell psykoterapi, men jeg vet at mange kan ha hmninger i forhold til å komme med kritikk i fht terapeuten som de føler seg avhengige av. Gruppeterapi i institusjoner har ofte sørgelig dårlig kvalitet, og selvrapporterin gsinstrumenter gir som Birgit med rette skriver, ingen sikkerhet for at manglende nytte/resultate r får noen konsekvenser. Etter min mening er ingen instrumenter bedre enn de som bruker dem. Det er holdningene til å oppfordre pasientene til å tenke selv, komme med spørsmål og uttrykke kritiske tanker, dvs la pasientene selv reflektere over nytten av den behandlingen de blir utsatt for, det kommer an på. Holdninger til menneskeverd og respekten for enkeltmennesket er desverre alt for ofte mangelvare i psykiatrien. Den såkalt "biologisk funderte" psykiatrien synder enormt i så måte, selv om det også der finnes hederlige fagpersoner.
#7 Bård Langseth Psykiatrisk sykepleier 19-01-2011 11:45
De utfordringene som Birgit Valla tar opp er, i utgangspunktet, sammensatte.
Vi har en stor ryddejobb å gjøre i psykiatrien, hvis noen vil stikke hånda si inn i det "vepsebolet". Hørte på radioen i dag at A.G. Støm Eriksen kan være den som har størst makt for endring hvis hun vil.Så spørs det om hun vil da.
Psykiatriens ektefødte barn er jo de som har de store psykosebelastni ngene på helsa si. Med årene har diagnoseregiste ret utviklet seg og uttallige mange flere lidelser er trykket til psykiatriens bryst. Idèen om IP(individuell plan er god men hvor mange bruker den ? Min erfaring er at bare en behandlingsplan er vanskelig nok å få satt i verk. Problemet er, etter min mening, at når vi lar være å bruke disse kvalitetsikring sverktøyene så får det ingen konsekvenser for oss behandlere. Det resulterer i at pasienten blir gående unødvendig lenge i behandling. Mange pasienter kan ha store og sammensatte problemer bl.a. fordi de har ikke lært endring i sitt handlingsmønste r. Hvis vi bare praktiserer det enkle prinsippet med: Problem, mål, tiltak og evaluering og i tillegg setter fokus på ressurser mer enn problemer, vil både pasienten og vi oppleve at mye positivt skjer. Bare prøv og se.............
Mye av kritikken jeg hører ifm psykiatri er behandlerens manglende evne til empati. Så langt jeg vet har ingen utdanningssyste m i faget tatt høyde for kvalitetsikring av det. Vi har noen forbedringspote nsialer som er verdt å ta tak i. Hvis vi gjør alt like gyldig blir vi likegyldige. Lykke til.
#8 Sigrun Tømmerås 13-01-2015 03:07
Psykologspesial ist Birgit Valla ga ut bok i høst. www.gyldendal.no/.../Videre
Les om boka hos Nasjonalt senter for erfaringskompet anse innen psykisk helse admin.erfaringskompet anse.no/nyheter/befriende-og-tydelig-om-hjelperrollen

You have no rights to post comments