Psykisk helse

Psykisk helsevern A-hus: Ytterligere svekkelse av tilbudet

I A-hus sitt styremøte i morgen foreligger det nye forslag om nedbygging av det psykiske helsevern. Denne gang er det mennesker med psykiske lidelser i bydel Alna som rammes: A-hus vil legge ned Døgnenheten Alna DPS. En nedlegging vil være i strid med både Stortingsmelding nr. 25 og opptrappingsplanen for psykisk helsevern, som begge vektla lokalbaserte tilbud.

Døgnenheten har et svært godt samarbeid med alle mulige lokale instanser, har et godt og fleksibelt tilbud. De  får gode tilbakemeldinger fra pasientene/brukerne. De hjelpetrengende profiterer godt på dette tilbudet . Kompetansen er høy.

Den formelle begrunnelsen fra A-hus er: "Ahus skal ta ned aktivitet tilsvarende 40-50 mill i de budsjettrammene som er lagt til grunn for 2012, og er bedt om å komme med forslag til tiltak med konsekvensutredning som skal legges frem for styret. De områdene som forslås å skjerme er rus, barne- og ungdomspsykiatrien og voksenhabiliteringen. I Ahus sitt opptaksområde er det en overkapasitet på DPS-døgnplasser, mens det mangler plasser til psykose, langtid og sikkerhet. Det siste er det de må styrke kommende år. En eventuell omstilling av av DPS-døgnplassene vil bety at Bydel Alna sine pasienter vil bli ivaretatt innenfor de opprettholdte tilbudene i Ahus, men kanskje andre steder som for eksempel på Skytta."

På tross av at Bjerke bydel fortsatt ble plassert til psykisk helsevern i Oslo, mens Alna DPS gikk til A-hus, har det ikke vært noen reduksjon i antallet søknader. Det er ikke få som i løpet av året er innom de 8 plassene. En vesentlig del av disse har annen kulturell bakgrunn enn etnisk norsk. Alna bydel er en av de bydeler med høyest prosent innvandrerbefolkning, og dette avspeiler innholdet i tilbudet og kompetansen.

Dersom det lokalbaserte tilbudet nå blir nedlagt, i strid med alle nasjonale føringer, vil alternativet bli innlegging på psykiatrisk akuttavdeling på Ahus, eller økt press på et døgntilbud i Nittedal. Det lokalbaserte tilbudet i psykisk helsevern utgjør fra før av, blir det fortalt meg, bare rundt 25 % av budsjettet til A-hus, og med dette forslaget blir dette ytterligere svekket.

Det foreliggende forslag flytter ikke ressurser til ander deler av psykisk helsevern, som plasser innen psykose, langtid og sikkerhet, som de argumenterer med at de mangler, men er et rent kutt og reduksjon i tilbudet. Dette kan ikke være klokt.

Les mer om tilbudet

Kommentarer   

0 #1 Åse-Kari Kobbersletten 24-11-2011 11:39
Hva TROR de at de sparer på dette?!
0 #2 Benedicte John 24-11-2011 11:40
Brukerne blir kasteballer fra sted til sted. IKKE HOLDBART :-(((
0 #3 Lora Melby Rypern 24-11-2011 11:40
De tenker bare kostnader, istedenfor å se på det som en investering i de som er psykisk syke og i deres framtid.
0 #4 Inger Helene Falch-Jacobsen 24-11-2011 11:41
Ja, hvordan skal dette liksom få ned utgiftene? Pasientmassen kommer bare til å forflytte seg, til Nittedal, som det står, eller til akutt-"tilbud", som er mye dyrere! Folk oppsøker ikke psykisk helsevern fordi det er morsomt.
0 #5 Roger Eriksen 24-11-2011 15:16
Både Ahus og OUS gjennomfører nedskjæringer innen voksenpsykiatri , rusomsorgen og barn og ungdoms psykiatri - selv om behovet øker og befolkningsveks ten er kraftig. Flere nedskjæringer er planlagt i årene som kommer. Men innen helseforetakene er det "produksjon og bunnlinja" (les: økonomi) som teller. Sv sitter i regjeringen, i helseforetaksst yrene både på regionalt nivå og på sykehusene. Og de stemmer for dette de også - sammen med Høyre, Frp, Ap etc.
0 #6 Haakon 24-11-2011 18:30
Valgkampen 2005 : Vi skal få tidenes satsing på psykriatri.
- De rødgrønne
0 #7 Bård Langseth, Psyk.sykepleier 24-11-2011 23:48
Helsepersonelle t har seg selv å takke. Den samme raseringen av psykiatrisk helsetilbud er i full gang i Østfold. Det er helsepersonelle t som ikke sier ifra når nok er nok. Dette går, paradoksalt, ut over pasientene. Jeg ble ferdig som sykepleier i 1977. Jeg har, til dags dato, ikke opplevd å få støtte fra mine kvinnelige kollegaer når jeg mener at nok er nok. De sier at de må være positive og gjøre det beste for pasienten. De skal jo ikke lide under dette. Det de egentlig gjør er å maskere et økende problem. De velger heller å ofre helsa si på jobben enn å si at "nok er nok". I 1986 var Åsgård sykehus, Tromsø såvidt tøffe at de gikk til kollektiv sykemelding. Alle sykeleierne ble borte. En dag må vi vise vårt ansvar som sykepleiere ved å la være å møte på jobb for å vise at vi mener det vi sier, ikke bare bruke det som "kaffemat" rundt om i de 1000 hjem. Kom på banen og si fra, jenter og gutter, kvinner og menn!Du mister ikke jobben din av den grunn. Du bare viser at du tar ansvar for pasientene.
0 #8 Karl 25-11-2011 00:59
Takk for svært nytting og selektiv info. Det samme skjedde i Sarpsborg ca. 2005 da daværende sokneprest Dag Mysen ”tordnet på forsiden av SA,Sarpsborg arbeiderblad” med beskjed til våre politikere,” SKAM DERE”. I et lengre intervju begrunnet han hvorfor. Det endte med full snuoperasjon og det ble ikke nedbemanning den gang. Det ble som kjent senere flytting til Halden.
0 #9 Christine Rosenqvist 26-11-2011 11:33
Alna bydel har hatt to aktivitetshus under enhet for psyksik helse. Disse har hatt ca 150 faste besøkende. Nå er det ene; Veslestua, under opppussing, og alle som trenger et aktivitetstilbu d, må møtes på det andre stedet: Banken på Linderud. Uten at vi brukere av stedet har fått delta i planprosessen, ser vi at Veslestua glir ut av hendene på oss. Når dette skjer samtidig med forslaget om nedleggelse av døgnavdelingen på Alna DPS, er det krise. Vi har sett hvordan vi blir dårligere, ikke kommer på aktivitetsstede t, må legges inn, tar mede medisiner osv. Det vi trenger er lavterkseltilbu d. Vi har venner som er på Alna DPS døgnavsnitt, som kommer fra aktivitetssente ret. Det er der det først blir oppdaget at han eller hun trenger mer omsorg. Når disse kan følge opp daglige aktiviteter ved å gå på Banken eller Veslestua, blir ikek kontinuiteten i livet brutt. Det er dønn kjedlig å være innlagt. Da er det godt å ha et sted å gå til. Nå ser det ut til at disse stedene står i fare. Ett slikt sted i en bydel så stor som Alna, ikek bare i folketall, men også i utbreding, er ikke forsvarlig. Jeg ser et sammenheng mellom flyttingen av døgnplasser fra Alna DPS og den manglende oppfølgingen av værestedene i bydelen. Sentralt her ligger mangelnde respekt for brukermedvirkni ngen. Skulle ønske at ansatte og politikere så hva de går glipp av ved å være uvitende om brukermedvirkni ng som kraftkilde. Når vi slipper til, blir vi nemlig ofte hørt.
0 #10 Gunn Pound 29-11-2011 11:55
SAMHOLD KAN STYRKE PSYKISK HELSEVERN

Hvorfor kan ikke fagpersonell ,brukere og pårørende stå sammen i kampen mot nedskjæringene i psykisk helsevern og i kampen for et bedre psykisk helsevern ?

Flere kommuner i landet varsler nedskjæringer i psykisk helsevern, og 24. november leser jeg på Ivar Johansens hjemmeside om ytterligere svekkelse av tilbudet i psykisk helsevern ved A-hus som ønsker å legge ned Døgnenheten Alna DPS. Dette er i strid med Stortingsmeldin g nr. 25 og opptrappingspla nen for psykisk helsevern.

Som leder i Mental Helse Stovner blir jeg bekymret på vegne av vår nabobydel Alna og finner det viktig å komme med noen kommentarer. I 2004 ble lokallaget Mental Helse Stovner stiftet med målsettingen om at alle med psykiske helseplager skal få en bedre livskvalitet gjennom folkeopplysning og et bedre psykisk helsevern. I disse sju årene har vi gjentatte ganger i mediene understreket viktigheten av at faggruppene, pårørende og brukerne i psykisk helsevern står sammen i kampen for best mulige tilbud, uten å nå frem hos fagfolka og pårørende. Disse tre gruppene har alle til felles at de ønsker et best mulig liv for psykisk syke. På tross av dette sitter hver gruppe på hver sin tue.

Mental Helse Stovner foreslår at faggruppene, pårørende og brukerne gjennom sine organisasjoner tar kontakt med hverandre og vurderer sammen hva som kan gjøres i kampen mot nedskjæringer i det psykiske helsetilbudet i Alna og andre steder. Gruppene kan møtes til gjensidig erfaringsutveks ling og sammen utgjøre en effektiv pressgruppe.

Sammen står vi sterkere !


Gunn Pound
Leder Mental Helse Stovner

Legg til kommentar