Psykisk helse

Psykisk helsevern A-hus: Ytterligere svekkelse av tilbudet

I A-hus sitt styremøte i morgen foreligger det nye forslag om nedbygging av det psykiske helsevern. Denne gang er det mennesker med psykiske lidelser i bydel Alna som rammes: A-hus vil legge ned Døgnenheten Alna DPS. En nedlegging vil være i strid med både Stortingsmelding nr. 25 og opptrappingsplanen for psykisk helsevern, som begge vektla lokalbaserte tilbud.

Døgnenheten har et svært godt samarbeid med alle mulige lokale instanser, har et godt og fleksibelt tilbud. De  får gode tilbakemeldinger fra pasientene/brukerne. De hjelpetrengende profiterer godt på dette tilbudet . Kompetansen er høy.

Den formelle begrunnelsen fra A-hus er: "Ahus skal ta ned aktivitet tilsvarende 40-50 mill i de budsjettrammene som er lagt til grunn for 2012, og er bedt om å komme med forslag til tiltak med konsekvensutredning som skal legges frem for styret. De områdene som forslås å skjerme er rus, barne- og ungdomspsykiatrien og voksenhabiliteringen. I Ahus sitt opptaksområde er det en overkapasitet på DPS-døgnplasser, mens det mangler plasser til psykose, langtid og sikkerhet. Det siste er det de må styrke kommende år. En eventuell omstilling av av DPS-døgnplassene vil bety at Bydel Alna sine pasienter vil bli ivaretatt innenfor de opprettholdte tilbudene i Ahus, men kanskje andre steder som for eksempel på Skytta."

På tross av at Bjerke bydel fortsatt ble plassert til psykisk helsevern i Oslo, mens Alna DPS gikk til A-hus, har det ikke vært noen reduksjon i antallet søknader. Det er ikke få som i løpet av året er innom de 8 plassene. En vesentlig del av disse har annen kulturell bakgrunn enn etnisk norsk. Alna bydel er en av de bydeler med høyest prosent innvandrerbefolkning, og dette avspeiler innholdet i tilbudet og kompetansen.

Dersom det lokalbaserte tilbudet nå blir nedlagt, i strid med alle nasjonale føringer, vil alternativet bli innlegging på psykiatrisk akuttavdeling på Ahus, eller økt press på et døgntilbud i Nittedal. Det lokalbaserte tilbudet i psykisk helsevern utgjør fra før av, blir det fortalt meg, bare rundt 25 % av budsjettet til A-hus, og med dette forslaget blir dette ytterligere svekket.

Det foreliggende forslag flytter ikke ressurser til ander deler av psykisk helsevern, som plasser innen psykose, langtid og sikkerhet, som de argumenterer med at de mangler, men er et rent kutt og reduksjon i tilbudet. Dette kan ikke være klokt.

Les mer om tilbudet