Psykisk helse

Barnehager: Bekymringsmelding over bydel Nordre Akers økonomiske situasjon

Barnehager: Bekymringsmelding over bydel Nordre Akers økonomiske situasjonUtdanningsforbundet, bydel Nordre Aker er alvorlig bekymret for hvordan barnehagene skal klare å forvalte det samfunnsmandatet de er satt til å gjøre gjennom rammeplan, lov om barnehage, bydelens strategiske plan og barnehagenes årsplan. Kuttet innenfor barnehagesektoren vil føre til en betydelig forringelse av kvaliteten i bydelens barnehager. Vi er redd for at barnehagene er i ferd med å bli redusert til et oppholdssted for barna og ikke en pedagogisk virksomhet jamfør lov om barnehage.

Byråd Torger Ødegaard har uttalt følgende; "Oslo skal være i forkant med å utvikle kvaliteten i barnehage-Norge. Derfor satser vi nå på å gjøre Oslos barnehager enda bedre."  Det er på tide å fortelle byråden at han dessverre er på vei i feil retning. Hvordan i all verden kan kvaliteten økes når rammene i barnehagesektoren er redusert til ingenting? De ansatte klarer ikke lenger å utføre det samfunnsmandatet de er satt til å gjøre slik at barna får den oppfølgingen de har krav på, skriver Utdanningsforbundet i bydel Nordre Aker til politikerne i Rådhuset.

Les mer nedenfor 

                                                                                                                            Oslo 02.01 2012

Til byråd Torger Ødegaard

Bekymringsmelding over bydelens økonomiske situasjon

Utdanningsforbundet, bydel Nordre Aker er bekymret for den økonomiske situasjonen i bydelen. Gjennom flere år har bydelen fått kutt i overføringene fra Oslo kommune. Barnehagene har lenge vist moderasjon og bistått til at bydelen kan levere budsjett som er i balanse. Driftsbudsjettet har de siste årene blitt kuttet ned til det minimale. Det er ikke lenger mulig å kutte i driftsmidlene til barnehagene. Derfor ser vi nå en tendens i at det kuttes i barnehagens viktigste ressurs, nemlig personalet.

I barnehager som har tilstrekkelig areal og pedagogressurs er det foretatt et inntak av 25 ekstra barn uten å øke grunnbemanningen. Dette vil medføre ekstra arbeid for personalet og føre til at barna blir sett, hørt og ivaretatt i mindre grad. Det er et paradoks at byråd Torger Ødegaard bruker ressurser på prosjekt Oslo-barnehagen som har en visjon om at barnehagene i Oslo skal bli landets beste når det samtidig skjæres ned på bemanning.  Det står i en av byrådens pressemeldinger; "at barnehagen skal være et kvalitetsløft for barnas beste."  Hvor ble det av satsingen på innhold og kvalitet i barnehagene når resultatet av den økonomiske situasjonen er kutt i bemanning?  Mange av de foreslåtte barnehagene har pedagogisk ledere på dispensasjon som har krav på veiledning og opplæring. Hvordan skal dette ivaretas når arbeidspresset i det daglige øker?

Det vil bli samordning av vedtak om spesialpedagogisk hjelp hjemlet i opplæringsloven. Dette er svært bekymringsfullt og betyr mindre daglig oppfølging av barn som allerede har fått vedtak samt mer arbeid for pedagogisk ledere. Stilling som språkkonsulent vil bli kuttet og arbeidsoppgavene denne har hatt skal utføres av fagkonsulentene i Tverrfaglig ressursteam.  Dette samsvarer heller ikke med byrådens intensjon om styrket innsats i språkopplæringen og satsing på økt kvalitet i Oslo-barnehagen. Det vil medføre mer arbeid for fagkonsulentene og følgelig bety mindre veiledning til barnehager og mindre faglig oppfølging av støttepersonell. Barn som trenger det vil dermed få mindre faglig oppfølging.

Det skal kuttes to årsverk ledelsesressurs i bydelens barnehager. Det ble i 2007 fattet vedtak i MBU om at barnehager med mer enn seks avdelinger skulle styrkes med ett årsverk ledelsesressurs. Dette for å kunne ivareta kvaliteten samt klare å utføre det mandatet styrere er satt til å gjøre. Ved å kutte i ledelsesressursen og omorganisere i områder, betyr det at bydelens barnehager skal dele på mindre styrerressurs enn det som er tilfelle per dags dato. Vi trenger nok styrere som kan lede det pedagogiske arbeidet i en felles retning. Dette innebærer blant annet å påse at barnehagen ivaretar gode utviklingsmuligheter for alle barn samt å veilede og drive aktiv kompetanseutvikling hos alle ansatte. Styreren må legge til rette for et godt samarbeid med foreldrene. Styrer er også ansvarlig for å sikre sine ansatte et godt arbeidsmiljø. Styreren har et særskilt ansvar for å samarbeide med og henvise til hjelpeinstanser der det er nødvendig og tilrettelegge for et godt samarbeid og god sammenheng mellom barnehage og skole.  Barnehagen skal med andre ord ha en forsvarlig pedagogisk og administrativ ledelse.

En styrer i hver barnehage er helt avgjørende og er en viktig premissleverandør for kvalitet i barnehagen. Ledelsesressursen må økes i store barnehager. Vi mener at vedtaket om omorganisering til områder er et resultat av dårlig økonomi og ikke en omorganisering for å heve kvaliteten. Pedagogisk ledere i bydelens barnehager har utrykt sterk bekymring for denne type organisering, så den foreslåtte omorganiseringen er ikke godt forankret blant de ansatte. Mange har "flyktet" fra bydeler som har innført tilsvarende organiseringer fordi de har erfaring med at det ikke høyner kvaliteten, snarere tvert imot. Hva med å lytte til erfarne barnehagefolk som arbeider direkte med barna?

Barnehagene får to prosent lønnsskrap. Det vil i praksis si kutt i vikarmidler og inntjening på sykelønnsrefusjoner. Det vil medføre at barnehagene går lange perioder med få voksne. Voksne som skal være i nær relasjon med alle barna i barnehagen. Voksne som skal se, høre og ivareta enkeltbarnet og legge til rette for de beste utviklingsmuligheter for alle barn. Det er i møte med hvert enkelt barn og med barnegruppen at den gode barnehagen dannes. Det er bekymringsfullt at barnehagene ikke har tilstrekkelig med penger til å sette inn vikarer eller at det kalkuleres med inntjening på sykelønnsrefusjon. At alle barn skal bli sett, hørt og ivaretatt vil bli skadelidende som en konsekvens av dette.

Utdanningsforbundet, bydel Nordre Aker er alvorlig bekymret for hvordan barnehagene skal klare å forvalte det samfunnsmandatet de er satt til å gjøre gjennom rammeplan, lov om barnehage, bydelens strategiske plan og barnehagenes årsplan. Kuttet innenfor barnehagesektoren vil føre til en betydelig forringelse av kvaliteten i bydelens barnehager. Vi er redd for at barnehagene er i ferd med å bli redusert til et oppholdssted for barna og ikke en pedagogisk virksomhet jamfør lov om barnehage.

Byråd Torger Ødegaard har uttalt følgende; "Oslo skal være i forkant med å utvikle kvaliteten i barnehage-Norge. Derfor satser vi nå på å gjøre Oslos barnehager enda bedre."  Det er på tide å fortelle byråden at han dessverre er på vei i feil retning. Hvordan i all verden kan kvaliteten økes når rammene i barnehagesektoren er redusert til ingenting? De ansatte klarer ikke lenger å utføre det samfunnsmandatet de er satt til å gjøre slik at barna får den oppfølgingen de har krav på.

På vegne av medlemmene i Utdanningsforbundet Oslo, bydel Nordre Aker

Aasne Mygland, bydelslagsleder

Kopi:

BU i bydel Nordre Aker

Oslo bystyret

Utdanningsforbundet Oslo


Følg Ivar Johansen på Twitter

Aonner på Ivar Johansens temamessige nyhetsbrev

   

You have no rights to post comments