Psykisk helse

Osloungdom med dårligere psykisk helse

Osloungdom med dårligere psykisk helseDet er en klar økning i psykiske plager blant unge i Oslo, og de er mer plaget enn unge i resten av landet. Dette er ett av funnene i den siste Ung i Oslo-undersøkelsen som NOVA har gjennomført.

NOVA-forsker Tormod Øia forteller at jentene rapporterer om langt flere psykiske belastninger eller problemer enn guttene. Hele 51 prosent av jentene har svart at de sist uke har vært "veldig mye" eller "ganske mye" plaget av følelsen at "alt er et slit". Minst like mange har bekymret seg for mye om ting. Jenter med innvandrerbakgrunn er mindre plaget av dårlig psykisk helse sammenliknet med jenter med norsk bakgrunn. Ellers er det små forskjeller mellom etnisk norske og unge med innvandrerbakgrunn.

- Med små unntak har det i perioden fra 1996 til 2012 vært en generell tendens i retning av at flere rapporterer om ulike psykiske plager og problemer, forteller Øia. - Nivåene er til dels svært høye, spesielt for jentene. Mens det i 1996 var 15 prosent som følte håpløshet med tanke på framtiden, var tallet så høyt som 26 prosent i 2012. (De som svarte "veldig mye" eller "ganske mye" på spørsmålet om de sist uke var plaget av at de følte håpløshet med tanke på framtiden.)

Som folkevalgt i Oslo bystyre er jeg helt sikker på at kommunen gjør altfor lite i forhold til forebyggende psykisk helse for barn og unge, i den retning f.eks. denne rapporten pekte ut. Det handler om BUP-ressurser, men kanskje vel så mye det som gjøres i skolene: Dimensjoneringen av PPT-tjenesten har vært en gjenganger i alle år,  med i perioder lange ventelister. Fokuset har vært både på organisering og ressurser, som her i 2003. I dag er det ingen ventelister i PPT-tjenesten, men færre får hjelp enn før, og jeg er helt sikker på at vi bør styrke tjenesten ytterligere for å forebygge og bistå ungdom med psykiske lidelser. 

Les om undersøkelsen
Les PowerPoint-presentasjon av undersøkelsen


Det er en klar økning i psykiske plager blant unge i Oslo, og de er mer plaget enn unge i resten av landet. Dette er ett av funnene i den siste Ung i Oslo-undersøkelsen som NOVA har gjennomført.

Undersøkelsen er gjennomført av NOVA-forsker Tormod Øia på oppdrag fra Oslo kommune. Nøkkeltall fra undersøkelsen er presentert i notatet Ung i Oslo 2012, som ble lagt fram på et seminar i regi av Oslo kommune 12. desember 2012. 

-Målet med undersøkelsen har vært å gi en bred oversikt over ulike sider ved Osloungdoms levekår og oppvekstsituasjon, forteller Øia. -I tillegg ønsket vi å se på endringer over tid, og sammenligne ungdomsmiljøet i Oslo med resten av landet.

Det har vært gjennomført tilsvarende undersøkelser i 1996 og 2006.

Last ned power point-presentasjonen fra seminaret om Ung i Oslo 2012

Rundt 10 000 ungdommer har deltatt i undersøkelsen. Kjønn, etnisitet og bydel er sentrale variabler. 32,2 prosent av ungdommene som deltok, har begge foreldrene født i et annet land.

Jentene sliter mest
Øia forteller at jentene rapporterer om langt flere psykiske belastninger eller problemer enn guttene. Hele 51 prosent av jentene har svart at de sist uke har vært "veldig mye" eller "ganske mye" plaget av følelsen at "alt er et slit". Minst like mange har bekymret seg for mye om ting.


Jenter med innvandrerbakgrunn er mindre plaget av dårlig psykisk helse sammenliknet med jenter med norsk bakgrunn. Ellers er det små forskjeller mellom etnisk norske og unge med innvandrerbakgrunn.

Økning siden 1996
-Med små unntak har det i perioden fra 1996 til 2012 vært en generell tendens i retning av at flere rapporterer om ulike psykiske plager og problemer, forteller Øia. - Nivåene er til dels svært høye, spesielt for jentene.

Mens det i 1996 var 15 prosent som følte håpløshet med tanke på framtiden, var tallet så høyt som 26 prosent i 2012. (De som svarte "veldig mye" eller "ganske mye" på spørsmålet om de sist uke var plaget av at de følte håpløshet med tanke på framtiden.)

 

Kilde: Ung i Oslo, NOVA. Prosenttall

Noen øvrige funn
Fra 1996 til 2012 har det vært en markert nedgang i andelen unge som det siste året har drukket seg tydelig beruset. De unge røyker mindre, men snuser mer. Andelen som begår kriminelle eller antisosiale handlinger, har gått ned. Det samme gjelder andelen som har blitt utsatt for trusler om vold.

Om undersøkelsen
NOVA har gjennomført Ung i Oslo-undersøkelser i 1996, 2006 og nå i 2012. I årets undersøkelse deltok over 15 000 unge fra 9. og 10. trinn på ungdomsskolen samt 1. trinn på videregående, fra 62 skoler. Svartprosenten var på 72. Siden det blir gjennomført ungdomsundersøkelser gjennom Ungdata i mange av landets kommuner, har instituttet også gode data for å sammenlikne osloungdom med unge i resten av landet.

Foreløpig er det kun nøkkeltallene fra undersøkelsen som er publisert. Videre analyser av data vil komme på et senere tidspunkt.

Kommentarer   

#1 Tove Gundersen 16-01-2013 12:56
Ja dette bekymrer oss, og det spilles inn på alle de møtene vi har om helsepolitiske utfordringer.

Det at 15 til 20 prosent av alle barn og unge i Norge har psykiske problemer som påvirker de negativt i hverdagen er en utfordring. Undersøkelsen blant Oslo ungdom er bekymringsfullt .

Vi ønsker mer fokus på forebygging - psykisk helse inn i barnehagen og skolenes utdanningsprogr ammer. Jo tidligere det settes inn tiltak jo større effekt har det.

Tove Gundersen

generalsekretær
Rådet for psykisk helse

You have no rights to post comments