Psykisk helse

TT: Byråden uenig, men innordner seg Sivilombudsmannen

TT: Uenig, med innordner seg SivilombudsmannenByråd Aud Kvalbein fastholder tvilsom juss, og er uenig med Sivilombudsmannen: "Jeg opprettholder synet på at en avgjørelse av hvem som omfattes av ordningen med særskilt tilrettelagt transport, ikke er et enkeltvedtak. Tildeling av TT-transport er et enkeltvedtak, men avgjørelsen av hvordan den tilrettelagte transporten skal gjennomføres, er etter mitt syn en administrativ avgjørelse."

Jeg stilte imidlertid spørsmål om: "Vil byrådet lojalt forholde seg til Sivilombudsmannens uttalelse, og endre praksis ?"

I notat til bystyret skriver byråden: "Etter en helhetsvurdering har jeg bestemt at Oslo kommune skal følge Sivilombudsmannens syn på at det skal gis klageadgang for avgjørelser om særskilt tilrettelagt transport. Jeg har i den sammenheng også lagt vekt på at det i statsbudsjett 2013 er bestemt at Oslos brukere med transport til arbeid og høyere utdanning skal innlemmes i den statlige transportordningen med samme formål.

Bydelene og Velferdsetaten er tilskrevet om etablering av klageadgang på avgjørelse om tildeling av særskilt tilrettelagt transport i TT-ordningen."

Da er den saken løst, men nye står naturligvis i kø.

Kommentarer   

0 #1 Gry Mørk 06-02-2013 18:07
Det var på tide at byråden innrettet seg. Egentlig en ganske utrolig sak,klart en skal kunne klage på et vedtak.
0 #2 Merete Hoel 06-02-2013 18:38
Kan vel kommentere her, jeg er medlem både hos FFO og NHF: går det an. Det er ikke tvilsom juss, det er utvilsomt økonomi, og sånt skal man ha fra en Krf'er.
0 #3 Kjell A. Mikalsen 06-02-2013 19:06
TT-kjøring - Tilrettelagt Transport. Jeg mener at når en forflytningshem met person kan transportere seg selv ved hjelp av tilrettelagt egen bil, må også dette kunne ansees for å være en form for TT-kjøring. En slik HC-bil er ofte anskaffet med hjelp fra NAV, og som sådan være anerkjent av det offentlige som et teknisk hjelpemiddel. En ordinær TT-bruker blir transportert fra dør-til-dør med egen sjåfør, og oppnår på den måten god tilgjengelighet til bestemmelsesste det. En bruker som "transporterer" seg selv med egen bil, blir i stor grad overlatt til tilfeldighetene når det gjelder tilgjengelighet . HC-bilene blir av parkeringsmyndi ghetene ansett for å være "bare en bil", og alle brukerne vet selvsagt hvor håpløst det kan være å finne ledig, tilgjengelig parkering nær det som skulle være bestemmelsesste det, og vi føler en sterk og nådeløs diskriminering fra parkeringsmyndi ghetenes side. Vi trenger så absolutt en større forståelse for våre problemer, og mer fleksible parkeringsmulig heter. For eksempel burde vi få anledning til å parkere under skilt 372 - Parkering forbudt, på steder hvor det ikke oppstår noen fare eller uakseptable hindringer. Dette er jo tilfelle på de fleste steder hvor forbudet er tidsbegrenset (f.eks. 8 - 16). Disse stedene er jo stort sett opptatt av forskjellige biler hele tiden, så det skulle derfor ikke skape noen større fare om en HC-bil fikk anledning til å parkere der i noe lengre tid, eksempelvis 2 til 3 timer, enn om en ordinær "frisk"-bil står i 10-15 minutter for av- og pålessing... DT-loven pålegger jo myndighetene (§3)å "arbeide aktivt, målrettet og planmessig innenfor sine virkefelt for å fremme lovens formål". Og dette formålet er bl.a. å sikre likeverdig mulighet til samfunnsdeltake lse uavhengig av funksjonsevne.
Jeg føler i denne sammenheng en sterk diskriminering fra myndighetenes side!!

Legg til kommentar