Psykisk helse

TT: Byråden uenig, men innordner seg Sivilombudsmannen

TT: Uenig, med innordner seg SivilombudsmannenByråd Aud Kvalbein fastholder tvilsom juss, og er uenig med Sivilombudsmannen: "Jeg opprettholder synet på at en avgjørelse av hvem som omfattes av ordningen med særskilt tilrettelagt transport, ikke er et enkeltvedtak. Tildeling av TT-transport er et enkeltvedtak, men avgjørelsen av hvordan den tilrettelagte transporten skal gjennomføres, er etter mitt syn en administrativ avgjørelse."

Jeg stilte imidlertid spørsmål om: "Vil byrådet lojalt forholde seg til Sivilombudsmannens uttalelse, og endre praksis ?"

I notat til bystyret skriver byråden: "Etter en helhetsvurdering har jeg bestemt at Oslo kommune skal følge Sivilombudsmannens syn på at det skal gis klageadgang for avgjørelser om særskilt tilrettelagt transport. Jeg har i den sammenheng også lagt vekt på at det i statsbudsjett 2013 er bestemt at Oslos brukere med transport til arbeid og høyere utdanning skal innlemmes i den statlige transportordningen med samme formål.

Bydelene og Velferdsetaten er tilskrevet om etablering av klageadgang på avgjørelse om tildeling av særskilt tilrettelagt transport i TT-ordningen."

Da er den saken løst, men nye står naturligvis i kø.