Psykisk helse

Naboaksjoner: Frykt for det ukjente

Bydelsutvalget i bydel Bjerke har vedtatt (sak 6) å erstatte eksisterende bebyggelse i Skogvollveien 35 med et leilighetskompleks for 6 personer med rus og/eller psykiske problemer. Boligen skal være døgnbemannet med fagpersonell og stå ferdig i 2014.

Nå mobiliserer naboene: – Å planlegge en slik bolig midt i et boligområde, i Løren skoles travleste skolevei, virker mildt sagt lite gjennomtenkt, sier naboer og småbarnsforeldre på Risløkka til Lokalavisa Groruddalen.

Reaksjoner som dette tror jeg først og fremst er grunnet i frykt for det ukjente, og kanskje for dårlig informasjon fra bydelens side. Bydelsforvaltningen har et ansvar for å informere, og for derigjennom å forebygge usikkerhet og frykt.

Storbyen har selvsagt mange innbyggere som ikke nødvendigvis er som gjennomsnittsbefolkningen, og som kan ha ekstra behov for støtte og oppfølging. Mer enn kanskje de fleste av oss trenger disse lokalmiljøets og naboenes inkludering og varme. Og som oftest vil en slik forbrødring over hagegjerdene vise at begge "sider" har flotte kvaliteter som en ikke nødvendigvis får øye på sånn på avstand.

Barn bør læres opp til toleranse, framfor frykt og forakt for annerledeshet og mangfold.
På den måte blir barna også mer robuste for å møte de utfordringer de senere vil møte i storbyen. Men ser at en sak som dette også kan ha andre sider. Skriv gjerne dine synspunkter i kommentarfeltet nedenfor.

Kommentarer   

#1 kjell 20-03-2013 13:25
Når du skriver at dette nok har sin årsak i at folk har en "frykt for det ukjente" så reagerer jeg. Det er naturlig for de aller fleste av oss og ha en viss skepsis for det ukjente.

Når det er sagt så må det tilføyes at denne type mennesker også skal ha et sted og være, men om politikerene vil at den vanlige borger skal ha et åpent syn til rus- og psykisk belastede personer, så har nok politikerene først mye og gjøre. Sørg først for at den nødvendige behandling GIS og at det ikke slippes personer ut på gata som har stor risiko for og stikke en kniv i deg om de sitter bak deg på trikken etc.
Slikt leser vi mye av i media. Slike folk er det ingen som ønsker i sitt naboområde.

Og om dette er tull - svar meg så på hvorfor det ikke foreslås slike boliger på vestkanten !!!

Regner med at du ikke har noe svar på det.
#2 Thore 20-03-2013 13:41
Dette er jo personer som tilhører bydel Bjerke, da er det rimelig at disse får et tilbud i bydel Bjerke ikke i en annen bydel.
+1 #3 Hans Martin Elleflaadt 20-03-2013 14:17
Når det gjelder tilbud til personer med psyk. problemer og rusavhengighet skal de få et tilbud om behandling i spes.helsetj. Et slikt tilbud finnes i Oslo Univ.sykehus. Når de er ferdigbeh. der finnes det ikke et videre oppfølgindstilb ud basert på kommunehelsetj. Noe det er et stort behov for. Det er derfor prisverdig at bydel Bjerke starter et slikt de andre bydelene " henger" etter og jeg håper de kommer snart på banen med et liknende tilbud.
I " gamle dager" var vi like engstelige som i dag og etablerte tilbud til mennesker med psyk.lidelser på landet. Gaustad, Lier, Dikemark er gode eksempler. I dag har vi kommet ett skritt lenger. Og reaksjoner som innskriver ovenfor presenterer oppfattes som leit. Man opplever desverre ofte , når det gjelder denne gruppen , slike holdninger fra medmennesker. Vær så snill å tenk deg nøye om, det er ikke farlig. Det er de som ikke får noen hjelp overhodet som i desperasjon stikker folk ned som du skriver.
#4 Arthur 20-03-2013 14:45
Jobber selv i spesialisthelse tjenesten med psykiatri og rus. Planleggingen av en slik institusjonslig nende "bolig" på dette stedet er uklokt av flere grunner enn at naboer har "frykt for det ukjente".
Vi vet at "boliger" av denne typen ikke kan opprettholde restriksjoner i.f.t. rusinntak, så all erfaring fra lignende tiltak tilsier at man skaper et aktivt rusmiljø i nærmiljøet. Folk i ruset tilstand er i utgangspunktet mer impulsive, og i tillegg til å blamere seg, er terskelen for å opptre truende og aggresivt betydelig redusert. Dessuten vil aktive rusmisbrukere tiltrekke seg kriminelle miløer, som det av overvåkningsmes sige hensyn er kontraindisert å spre til mer rurale strøk av byen, i tillegg til spin-off effekten for nabolaget. All statistikk rundt personer med denne type psykosoial bakgrunn, indikerer derfor økt voldsfrekvens. At noen har en psykisk lidelse i tillegg, bedrer ikke denne statistikken.
Politikere (inklusive deg) må ta til seg at planer og vedtak som har gode intensjoner om integrering, ikke alltid er forenelige med praksis. Nedleggelse av nødvendig spesialkompetan se kan ikke erstattes av førstelinjen. Eksemplene på dette er mange.
Betegnelsen "naboaksjoner" avsporer og forkleiner en prinsippiell viktig debatt, som stort sett har vært fraværende siden HVPU- reformen: Debatten om hva som er god nok omsorg og behandling av de mest trengende.
Eldrereformen har gått relativt upåaktet hen i etterkant: Gamle mennesker som dør alene i sine hjem gjør ikke mye av seg... Det gjør psykotiske rusmisbrukere.
Jeg spår at debatten vil tvinge seg tilbake hvis/når de første fatale hendelsene i nærmiljøet skjer.
Jeg vil be dere politikere om å være proaktive talsmenn for pasientene og innbyggerne i disse sakene.
#5 Astrid Kvinge 20-03-2013 17:49
Det viser seg ofte at det er stor skepsis for us/psykiatriske boliger før tiltaket eventuelt settes i verk. Heldigvis snur ofte mistilliten seg når det blir en realitet. I dette tilfellet skal boligen være døgnbemannet, noe som burde berolige naboene. Men, det er fremdeles mye fordommer knyttet til rus (spesielt) og psykiatri fremdeles. Som du skriver, kanskje for dårlig informasjon fra bydelens side. Å ha et allmøte der beboerne blir informert, vil forhåpentlig kunne berolige naboer.

Ellers, til deg Ivar Johansen, jeg synes du har mange gode innlegg og vil gi deg ros for ditt store engasjement på rus/psykiatri siden.
+1 #6 S. Tømmerås 20-03-2013 18:53
Fins det noen statistikk på hvor mange drap på fremmede barn, f.eks. når de er på skoleveien, som årlig begås av personer med psykisk uhelse eller rusproblem?
#7 Gunn Pound 21-03-2013 11:35
Åpent brev til
Likestillings- og diskrimineringsombudet


DISKRIMINERENDE HOLDNINGER TIL VANSKELIGSTILTE ?

Når småbarnsforeldr e på Risløkka setter igang protestaksjoner mot bygging av boliger for folk med psykiatrisk og rusrelatert historikk, oppfatter jeg dette som diskriminering av verste sort. Viser til reportasjen i Lokalavisen Groruddalen 14/3-|3,
Bydel Bjerke har vedtatt bygging av boliger for 10 personer med rusrelatert historikk og med psykiske problemer. Naboene er redde for barna - Å skape et miljø for psykisk syke blant alle barnefamiliene på Risløkka, synes ikke naboene noe om.

Mental Helse Stovner tar på det sterkeste avstand fra foreldrenes stigmatiserende holdninger til vanskeligstilte grupper som står utenfor flere viktige samfunnsområder og som har et svakere diskriminerings vern enn andre utsatte grupper. Rus og psykisk helse er sjelden eller aldri inkludert i den offentlige diskriminerings debatten.

Spesielt skremmende er det å møte slike holdninger i den yngre generasjonen som småbarnsforeldr ene representerer. Ved å skjerme barna fra mennesker med ekstra utfordringer, holder man liv i fordommer og uvitenhet. Samtidig læres barna opp til intoleranse, frykt og forakt for annerledeshet og mangfold.

I min fartstid på 30 år i organisasjonen Mental Helse, har jeg møtt så mange snille og flotte mennesker som har beriket både mitt og manges liv. Våger vi å møte mennesket bak diagnoser, merkelapper og funksjonsnedset telser, kan vi oppdage mange flotte kvaliteter og den rike erfaringskompet ansen som mange er i besittelse av. Barrierer er til for å brytes og fordommer til for å avlives.

Til slutt vil jeg gi en honnør til Bjerke Bydelsutvalg for deres inkluderende holdning og for å ha taklet saken på en ryddig og konstruktiv måte.

Gunn Pound
Leder Mental Helse Stovner
#8 Kirsten Frigstad, 24SJU Kirkens Bymisjon 21-03-2013 12:40
Støtter fullt ut kommentarene fra Gunn Pound, Mental Helse og Astrid Kvinge. Jeg har selv erfaring med oppstart av boliger for mennesker med rusavhengighet og psykiske lidelser. Mye uro i nærmiljøet som etter oppstart stilner og ender med relasjon og vennskap.Dette fordi naboene erfarer god informasjon og kommunikasjon med tiltaket. Kunnskap og kjennskap fører til trygghet og man erfarer at folk er folk. Synes det er forstemmende å lese kommentarene fra "Arthur" som sier han jobber i spesialisthelse tjenesten med psykiatri og rus. Ansatte - og da kolleger - med slike holdninger, hindrer den positive utviklingen i rus og psykiatrifeltet vi er avhengig av for å lykkes!
#9 Nika 29-04-2013 19:12
Jeg bor nær sosiale leiligheter , som du Arthur skriver,det er aktiv rusmiljø som tiltrekker kriminelle,vi hadde par innbrud i bilen, rå kjøring til og med politijakt i vår hage,flere politiaksjoner med tungt bevåpet politi, bråk, slåsskamper,til og med sprøyter og nåler på bakken. Nå har jeg liten tass (min sønn) som løper i hagen. I går har jeg funnet embalasje etter nål og sprøyte i hagen vår. Synes at vår kommune gjør ingeting de har ingen tilsyn over det stedet. Jeg føler meg ikke trygg, før var det bare for gamle folk etter hvert kom det narkomaner og kriminelle...
#10 Bjørg 05-05-2013 01:30
Regner ikke med at noen kan nekte å ha slike institusjoner i sitt nærmiljø, et sted må de være. Men jeg reagerer på at rus og psykiatri alltid nevnes i samme setning av politikere. Folk med psykisk sykdom bør ikke bo i samme bolig som aktive rusmisbrukere. Det er to vidt forskjellige problemstilling er, og bare rusmisbrukerne "tjener på" at de i alle sammenhenger ses som en gruppe.

You have no rights to post comments