Psykisk helse

Fylkesmannen: Bydel Frogner plikter å gi individuell oppfølging til schizofren

Fylkesmannen: Bydel Frogner plikter å gi individuell oppfølging til schizofren

Viktig avgjørelse fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus for alle som har behov for psykisk helsevern.

Lov om pasient- og brukerrettigheter §2-1 a sier at pasient og bruker har krav på nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Er det å yte "nødvendige helse- og sosialtjenester" når en mann på 51 år med diagnosene paranoid schizofreni og sosial angst får avslag fra bydel Frogner på søknad om individuell oppfølging fra psykisk helsearbeider?

Nei, sier Fylkesmannen i en avgjørelse i en konkret klagesak:

"Fylkesmannen finner at du ikke er tilstrekkelig dekket opp med helse- og omsorgstjenester, da det ikke anses forsvarlig å avslå individuell oppfølging av psykisk helsearbeider. Vi legger til grunn at schizofreni som du er diagnostisert med, er en alvorlig psykisk lidelse. Det vises til at du har hatt gjentatte og langvarige innleggelser på psykiatrisk avdeling som følge av akuttepsykoser. Videre anses det at din sårbarhet også er økt gjennom at du sliter med sosial angst."

"Fylkesmannen legger (...) til grunn at schizofreni anses som en kronisk sykdom, og er enig med deg i at man må forvente både gode og dårlige perioder. Det anses å være av betydning at oppfølging fra en psykisk helsearbeider kan ha en viktig rolle i å fange opp endringer i din psykiske helsetilstand, og initiere ulike tiltak i forhold til dette.

Fylkesmannen vektlegger likevel primært den rollen en psykisk helsearbeider kan ha i form av å opprettholde og styrke din psykisk helse gjennom jevnlig kontakt. En psykisk helsearbeider (som jobber individuelt med deg) vurderes å kunne utgjøre en trygghet for deg, gjennom at vedkommende er et fast kontaktpunkt og at vedkommende kan oppsøke deg hjemme i den grad det er behov for det. Gjennom sin profesjonelle tilnærming skal vedkommende kunne hjelpe deg i møte med vanskelige tanker og følelser, og bistå deg i å se etter mulige løsninger på utfordringer du måtte møte."

Fylkesmannens avgjørelse i denne konkrete klagesaken kan ha stor betydning for andre med psykiske lidelser. Dette er en viktig avgjørelse.

 

BREV FRA FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS AV 24.04.2014

AVGJØRELSE I KLAGESAK OM OPPFØLGING AV PSYKISK HELSEARBEIDER

Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser til klagesak datert 18. mars 2014, mottatt 24. mars 2014 fra Bydel Frogner. Vedtaket er påklaget av deg.

Fylkesmannens vedtak

Fylkesmannen endrer kommunens vedtak datert 9. desember 2013 om oppfølging fra psykisk helsearbeider, i medhold av lov om pasient- og brukerrettigheter §2-1a jf lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §3-2 nr 6 bokstav a.

Du innvilges individuell oppfølging fra psykisk helsearbeider en time annenhver uke.

Saksgang

Kommunen fattet den 11. januar 2013 vedtak om å redusere individuell oppfølging fra psykisk helsearbeider som hadde vært løpende en gang i uka fra 2007, ned til en time annenhver uke. Den 24. september ble vedtaket endret til en time og 15 minutter annenhver uke i sosial gruppe. Etter klage datert den 29. september og mottatt av bydelen den 14. oktober 2013 fattet bydelen et nytt vedtak den 9. desember 2013 og innvilget oppfølging fra psykisk helsearbeider med inntil fem timer i perioden fram til 12. mars 2014. Dette tilsvarer en time hver tredje uke i tre måneder.

Du ga tilbakemelding om at du ikke var fornøyd med vedtaket den 14. desember 2013. I telefonsamtale den 16. januar 2014 etterspør din venninne og fullmektig i kontakt med NAV Frogner, (jf fullmakt av 25. november 2013) XX, status i saken, og opplyses at brevet på bakgrunn av dialog med deg ikke er ansett som en klage. I brev datert samme dag bekrefter du at ditt brev av 14. desember 2013 er å anse som en klage. Klagen ble behandlet i bydelen påfølgende dag. Tidligere vedtak ble opprettholdt.

Vedlagt saken var følgende dokumenter:

- Saksframlegg datert 17. januar 2014

- Vedtak datert 18. februar 2013

- Journalnotat datert 22. februar 2013

- Vedtak datert 24. september 2013

- Klage på vedtak datert 29. september 2013

- Referat fra vurderingsmøte datert 6. desember 2013

- Vedtak datert 9. desember 2013

- Fullmakt til XX datert 25. november 2013

- Legeuttalelse datert 22. oktober 2013

- “Svar på vedtak” datert 14. desember 2013

- Journalnotat datert 3. januar 2014

- Journalnotat datert 16. januar 2014

- Klagebekreftelse datert 16. januar 2014

- Kommentarer til saksframstillingen datert 6. mars 2014

Sammendrag av saksopplysninger

Du er en mann på 51 år med diagnosene paranoid schizofreni og sosial angst.

Du er ugift, bor i egen bolig og leier privat vaskehjelp. Du ble uføretrygdet i september 2011. Du har fortsatt styreverv XX. Du lider av diabetes type 2.

Du har tidligere vært innlagt på psykiatrisk avdeling flere ganger på grunn av akutt psykose, og innleggelsene har hver gang vart i mange måneder. Du har da hatt behov for intensiv behandling og tidkrevende rehabilitering og botrening, og det har tatt opptil et år før du har kunnet gjenoppta din vanlige hverdag fullt ut. Siste innleggelse var i 2007/2008. Du har ikke vært rapportert psykotisk eller hatt kjente realitetsbrudd siden desember 2010. Da fanget psykisk helsearbeider opp at du var ustabil, det ble intervenert raskt med øyeblikkelig hjelpsvurdering fra DPS, og ifølge din lege gjorde dette at man klarte å stabilisere deg og unngå innleggelse.

Tidligere psykoser er ifølge din lege utløst av at du uten forvarsel har sluttet å ta medisiner og sluttet å spise. Selv om dette har skjedd før vil du ikke være i stand til å oppsøke lege på eget initiativ når du blir dårlig.

Nettverket ditt i Oslo er lite. Du har familie som bor på Vestlandet.

Du har tidligere hatt ulike tilbud fra NAV Frogner R.B.P.team. Dette har inkludert åpen gruppe, turgruppe, matgruppe og bowlinggruppe som de psykiske helsearbeiderne har drevet.

Per dags dato deltar du i turgruppe hver tirsdag, og du benytter brukerhuset “Fontenehuset” to ganger i uka for å trene på mestring av din sosiale angst. Du har fast timeavtale hos fastlegen minimum hver tredje uke. Du har vedtak på støttekontakt som ikke er iverksatt.

Vedtaket av 24. september 2013 hvor vedtak om psykisk helsearbeid innvilges i form av deltakelse i sosial gruppe annenhver tirsdag er begrunnet med at du har en målsetning om mer sosial deltagelse.

I klage datert 29. september 2013 anfører du blant annet at det er positivt med plass i sosial gruppe, men at dette ikke kan erstatte den ukentlige kontakten med en psykisk helsearbeider i bydelen. Denne oppfølgingen er viktig og nødvendig for at du skal kunne holde orden på livet, få hjelp og støtte med problemer som dukker opp, og den gir deg mulighet til å ta opp vanskelige ting. Videre vil helsearbeideren kunne følge med og gjøre det som er nødvendig dersom din helsetilstand skulle forverre seg uten at du merker det selv.

I referat fra vurderingsmøte den 6. desember 2013 framkommer det blant annet at du ønsker oppfølging av psykisk helsearbeider en time per uke. Denne kan skje ved at du møter til samtaler ved NAV Frogner kombinert med hjemmebesøk. Du ønsker også å fortsette med sosial gruppe i tillegg til psykisk helsearbeider.

I vedtaket datert 9. desember 2013 er det angitt at bydelen er usikker på om du i senere tid har nyttiggjort deg tjenesten psykisk helsearbeider og at bydelen er usikker på hvorvidt de anser at tjenesten er nødvendig, og vedtaket er begrunnet med at videre oppfølging vil imøtekomme dine ønsker og gi mulighet til å vurdere grunnlaget for videreføring av tjenesten.

Du gir i brev av 14. desember 2013 tilbakemelding på vedtaket til bydelen og uttaler blant annet at du trenger minst en times oppfølging av psykisk helsearbeider hver annen uke, og at du ønsker at samtalene annenhver gang skal foretas i form av hjemmebesøk. Når det gjelder vedtakets tremåneders varighet viser du til at dine diagnoser er alvorlige, og at hjelpebehovet ditt vil vedvare i mange år framover, sannsynligvis resten av livet med bedre og dårligere perioder.

I kommentarer til saksframstillingen bemerker du at du aldri har vært enig i at tjenesten skulle reduseres, at din kommentar om at du ville trekke klagen hvis du fikk tilbud om individuell oppfølging fra psykisk helsearbeider var basert på at du ikke hadde tenkt på at bydelen kunne innvilge i redusert omfang, at bydelen skulle ha respektert ditt ønske om at din venninne skulle representere deg i saken heller enn å vise til sprikende uttalelser. Du bemerker også at du har vanskelig for å følge med på hele turen til turgruppa på grunn av ryggproblemer.

Fullstendig saksforhold fremgår for øvrig av sakens dokumenter.

Relevante lovbestemmelser

Lov om pasient- og brukerrettigheter:

§2-1a Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste

     Pasient og bruker har rett til øyeblikkelig hjelp fra kommunen, jf helse- og omsorgstjenesteloven §3-5.

     Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

     Pasient og bruker har rett til et verdig tjenestetilbud i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven §4-1 første ledd, bokstav b.

§3-1 Pasientens og brukerens rett til medvirkning

§3-1, 2. Ledd:

     Tjenestetilbudet skal så langt som mulig utformes i samarbeid med pasient og bruker. Det skal legges stor vekt på hva pasienten og brukeren mener ved utforming av tjenestetilbud etter helse- og omsorgstjenesteloven §§3-2 første ledd nr 6, 3-6 og 3-8. Barn under 18 år skal tas med på råd når barnets utvikling og modning og sakens art tilsier det.

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester:

§3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester

     For å oppfylle ansvaret etter §3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende:

     (…) 6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder

     a. helsetjenester i hjemmet,

     b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt

     c. plass i institusjon, herunder sykehjem og

     d. avlastningstiltak.

     Kongen i statsråd kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om krav til innhold i tjenestene etter bestemmelsene her, herunder bestemmelser om kompetansekrav for ulike typer tjenester.

Fylkesmannens myndighet

Etter pasient- og brukerrettighetsloven §7-6 gjelder forvaltningsloven så langt den passer for Fylkesmannen sin behandling av saken. Vi kan prøve alle sider av saken, men Fylkesmannen skal ved prøving av kommunale vedtak om helsetjenester legge vekt på hensynet til det kommunale selvstyret ved prøving av det frie skjønn.

Fylkesmannens vurdering

Det følger av lov om pasient- og brukerrettigheter §2-1 a at pasient og bruker har krav på nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.

“Nødvendige helse- og omsorgstjenester” innebærer at den enkelte har krav på nødvendig og forsvarlig hjelp, herunder at tjenestetilbudet er verdig. Hva som er nødvendig og forsvarlig må avgjøres ut fra en helsefaglig og/eller sosialfaglig vurdering av behovene i hvert enkelt tilfelle.

Vurderingstemaet i denne saken er om du er innvilget nødvendige helse- og omsorgstjenester, nærmere bestemt om avslag på individuell oppfølging fra psykisk helsearbeider er forsvarlig.

I prp. 91 L til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester står blant annet:

“Det er vanskelig å angi presist hva som er nødvendig hjelp på et overordnet nivå. Omfang og nivå på hjelpen må derfor vurderes konkret. Det avgjørende må være den hjelpetrengendes behov ut i fra en helse- og sosialfaglig vurdering. I vurderingen må behovet til den enkelte veies opp mot fellesskapets behov, hvor det kan legges vekt på kommunens økonomiske ressurser. Det er imidlertid en minstestandard som kommunene ikke kan gå under med henvisning til dårlig økonomi.”

“Kravet til forsvarlighet innenfor helse- og omsorgstjenesten har utviklet seg over tid. Et tjenestetilbud som ikke oppfyller grunnleggende verdighetskrav, vil heller ikke kunne oppfattes som et forsvarlig tjenestetilbud.”

Fylkesmannen finner at du ikke er tilstrekkelig dekket opp med helse- og omsorgstjenester, da det ikke anses forsvarlig å avslå individuell oppfølging av psykisk helsearbeider.

Vi legger til grunn at schizofreni som du er diagnostisert med, er en alvorlig psykisk lidelse. Det vises til at du har hatt gjentatte og langvarige innleggelser på psykiatrisk avdeling som følge av akutte psykoser. Videre anses det at din sårbarhet også er økt gjennom at du sliter med sosial angst.

Pasienter med schizofreni anses generelt å ha behov for tett oppfølging av hjelpeapparatet.

Vi ser at det er flere år siden din siste innleggelse på psykiatrisk avdeling og at det er tre-fire år siden episoden din lege viser til, hvor man klarte å avverge forverring ved hjelp av tett oppfølging fra psykisk helsearbeider, og tidlig intervensjon.

Fylkesmannen legger likevel til grunn at schizofreni anses som en kronisk sykdom, og er enig med deg i at man må forvente både gode og dårlige perioder. Det anses å være av betydning at oppfølging fra en psykisk helsearbeider kan ha en viktig rolle i å fange opp endringer i din psykiske helsetilstand, og initiere ulike tiltak i forhold til dette. Fylkesmannen vektlegger likevel primært den rollen en psykisk helsearbeider kan ha i form av å opprettholde og styrke din psykisk helse gjennom jevnlig kontakt. En psykisk helsearbeider (som jobber individuelt med deg) vurderes å kunne utgjøre en trygghet for deg, gjennom at vedkommende er et fast kontaktpunkt og at vedkommende kan oppsøke deg hjemme i den grad det er behov for det.

Gjennom sin profesjonelle tilnærming skal vedkommende kunne hjelpe deg i møte med vanskelige tanker og følelser, og bistå deg i å se etter mulige løsninger på utfordringer du måtte møte.

Vi finner at slik trygghet og bistand kan ha stor betydning for at du skal være rustet til å møte hverdagen. Herunder vil oppfølgingen kunne bidra til at du bedre håndterer din sosiale angst og styrke din motstandsdyktighet mot psykotiske symptomer.

Når det gjelder hvorvidt innvilgelse av plass i sosial gruppe ledet av psykisk helsearbeider kan erstatte individuell oppfølging, så er Fylkesmannen kjent med at mange pasienter med behov for psykisk helsehjelp har god nytte av deltagelse i sosiale grupper. For mange av disse pasientene vil gruppedeltakelse likevel ikke alene være et tilstrekkelig tjenestetilbud.

På bakgrunn av ovennevnte redegjørelse, samt ditt eget ønske om individuell oppfølging, så finner vi at sosial gruppe må være et supplement heller enn en erstatning for individuell oppfølging.

Sakens dokumentasjon gir ikke holdepunkter for at du ikke skal ha nyttiggjort deg tilbudet, slik som det ifølge vedtaket av 9. desember er usikkerhet omkring. Det foreligger et journalnotat fra 22. februar 2013 der det framgår at du bringer lite inn i timen og vrir temaer over på samtalepartneren og annet. Etter vårt syn betyr ikke dette nødvendigvis at du ikke nyttiggjør deg samtalene med psykisk helsearbeider. Fylkesmannen vil understreke overfor bydelen at det må utvises forsiktighet med å stille standardiserte krav til hvordan en pasient skal bruke timene hos psykisk helsearbeider. Det er pasienten som er nærmest til å vite om samtalene gir ham hjelp og støtte til å håndtere sine psykiske vansker. Et notat fra en enkelttime har uansett begrenset verdi som dokumentasjon på at timene ikke nyttiggjøres.

Vi vil for øvrig bemerke for bydelen at pasienter og brukere generelt, og personer med psykiske utfordringer spesielt, har behov for og rett på et forutsigbart hjelpetilbud. Det er av avgjørende betydning at hjelpebehovet vurderes grundig før et tjenestetilbud reduseres. Kortvarige vedtak for å vurdere behov kan ha noe for seg i oppstart av en tjeneste, eller i tilfeller hvor behovet er ventet å endres raskt. I dette tilfellet finner vi imidlertid ikke grunnlag for vedtak av så kort varighet som tre måneder. Oppfølging hver tredje uke anses heller ikke å være innvilget med forsvarlig hyppighet.

Vi har også merket oss at du har vedtak om støttekontakt som ikke er iverksatt. Vi vil påpeke at vedtak i utgangspunktet skal iverksettes umiddelbart. Dersom det likevel ikke lar seg gjøre å iverksette et tiltak innen tre uker fra vedtaksdato, skal midlertidige tiltak vurderes.

Det forutsettes at oppfølgingen fra psykisk helsearbeider ved oppstart organiseres slik at helsearbeideren kommer hjem til deg minst annen hver gang. Videre må hjelpebehovet ditt vurderes fortløpende og ekstra timer innvilges ved økt behov.

Forvaltningsmessig orientering

Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages etter forvaltningslovens bestemmelser, jf forvaltningsloven §28.

Det er adgang til innsyn i sakens dokumenter etter forvaltningsloven §§18 og 19.

Når et vedtak blir endret til gunst for en part, kan hun/han kreve dekning for vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret et vedtak til gunst (i praksis utgifter til advokat). Unntak er om endringen skyldes partens eget forhold, forhold utenfor partens eller forvaltningens kontroll eller at andre særlige forhold taler mot det, jf forvaltningsloven §36. Kravet fremmes for Fylkesmannen senest tre uker etter at melding om nytt vedtak er gjort kjent for parten.

Bydel Frogner orienteres om vedtaket i eget brev og mottar kopi av dette brevet.

Med hilsen

Sølvi Taraldsen (etter fullmakt)

Seksjonsleder/ass. fylkeslege

 

Tonje Larsen

Rådgiver

 

Dokumentet er elektronisk godkjent.

 

Kopi til:

NAV Frogner sosialtjeneste, Postboks 2707 Solli, 0204 Oslo.

Kommentarer   

#1 Jørund Schwach 08-07-2014 09:12
Det er ofte vanskelig å få forsvarlige helsetjenester fra bydel. Må ofte nærmest slåss deg til hjelp. Det foregår en hard prioritering. Det får ikke alltid rett hjelp til rett. Selv om du har en alvorlig psykisk lidelse. De som er innafor psykisk helsetjenester i bydel allerede, mottar riktignok tjenester, men blir sjeldent bedre av den grunn. Mange blir beboere i samlokaliserte boliger år etter år, uten at de kommer seg videre til egen bolig uten personalbase. Mange mottar også helsehjelp fra psykiatrisk sykepleier, eller går i samtale med en behandler, også år etter år. Også de uten heller å bli noe særlig bedre. Jeg savner mer fokus på bedringspotensi alet og mer støtte opp under ressurser hos den enkelt og dessuten mer individuell rettet behandling, ikke at alle som nå blir satt i samme bås fordi de har en alvorlig psykisk lidelse jf. diagnosesetting og mottar en pakkeløsning som visstnok skal passe alle. Det gjør sjeldent det, om med noen noen gang.
Prøvde selv å få hjelp fra bydel i våres da jeg byttet psykosemedisine r. Det ble sendt bekymringsmeldi ng til fastlegen. Han foretok seg ingen ting. Bydelen mener jeg er for velfungerende og ressurssterk til å motta hjelp. Jeg mener det er en sykdom med symptomer. Jeg trenger også hjelp og støtte. Psykisk syke har ikke ett moralsk eller disiplinært problem. Noe tror fortsatt det. Mange av oss er ressurssterke, men også vi trenger oppfølging. Skal det bli brukt mot deg at du vil noe med livet ditt, til tross for at du som meg fortsatt sliter med psykosesymptome r. Sats også på de som vil delta i samfunnet på like vilkår som alle andre innbyggere. Hvorfor blir vi fortsatt diskriminert i 2014. Ville vi det med en alvorlig somatisk sykdom? De som sliter med psykose har også bedrings potensiale. Noen blir til og med helt friske, overrasket?
#2 Anne 30-07-2014 09:11
Dette viser at samfunnet trenger vaktbikkjer. I dette tilfellet Fylkesmannen. Bydelene sliter med budsjetter som skal holdes. Og skjærer da tilbud til de som trenger det mest, helt inn til beinet.
Godt at det nytter å klage, takk for at du deler:-)

You have no rights to post comments