Psykisk helse

Psykisk helsevern: Bedre behandling på hjemmebane

Psykisk helsevern: Bedre behandling på hjemmebane

På Grünerløkka drar behandlerne i psykisk helsevern hjem til de dårligste pasientene. Behandlingsresultatene er gode.

– En av pasientene våre ønsker i dag folk velkommen hjem til seg. For drøye tre år siden måtte han tvangsinnlegges. Det er nesten umulig å forestille seg hvor syk han var, sier Hanne Wigaard, vernepleier og ruskonsulent i et oppsøkende behandlingsteam på Grünerløkka til Fagbladet. Teamet jobber med oppsøkende behandling av personer med psykisk lidelse. Det er de aller dårligste som får slik hjelp. Godt over halvparten av pasientene er også rusavhengige. Forvandlingen hos noen er enorm. Pasienten Wigaard snakker om, har levd uten tvang og innleggelse i over to år.

– Det fins mange flere slike historier, som ikke ville skjedd uten aktivt oppsøkende behandling, legger Wigaard til.

Dette er bra! Dette heier jeg på.

Kommentarer   

+3 #1 Anette Ingjer 12-04-2015 06:42
Når nesten alt av døgnplasser legges ned så er det i såfall behandling hjemme som må til.
+2 #2 Janne Grøttumsbråten 12-04-2015 09:08
Ambulante team og oppsøkende behandling er vel og bra, men det må komme som tillegg til og ikke i steden for annen hjelp. Oppsøkende team er selvfølgelig mye billigere enn sengeplasser og intensjonen im at flest mulig skal behandles poliklinisk er god, men vi trenger begge deler. Det kan ikke kompensere for at sengeplassene i psykiatrien er halvert siden 90-tallet. I tillegg til at nedbyggingen av sengeplasser må reverseres, må kommune settes i stand til å oppfylle sine forpliktelser i tråd med intensjonene i samhandlingsref ormen. Vi trenger en kommunal opptrappingspla n for psykisk helse.
#3 Gjertrud Tveitevåg 12-04-2015 10:12
Enig med at oppsøkende team må komme i tillegg til annen behandling, ikke i stede for annen behandling. Mange vil også ha behov f.eks. kognitiv terapi. Dette må ikke sløyfes om man har hjelp fra oppsøkende team.
#4 Bjørn Dahl 12-04-2015 10:26
Sannsynligvis også en billigere måte. Man får dessuten mer innblikk i den enkeltes liv ved å dra hjem til dem. Men, for at dette skal kunne gjennomføres på en god måte, må man fjerne forbudet mot narkotika. Ikke alle ønsker myndighetenes representanter på besøk under et forbudsregime. Spesielt når ikke taushetsplikten er absolutt. Taushehtsplikte n er også uthulet. Det virker som at forbudstilhenge rne driver den brente jords taktikk. Å ødelegge mest mulig før "war on drugs" tar slutt. Tillit er en nødvendighet for å kunne hjelpe mennesker.
#5 Simon Osen 12-04-2015 10:28
Det er noe som kjennetegner både rus og psykiatribehand ling at de trenger denne type tilbud. I dag slenger vi i folk SSRI for depresjon, og lar dem gå for lut og kaldt vann 99% av tiden på egen hånd.
#6 Christine Rosenqvist 12-04-2015 10:32
Et annet viktig tilbud, som du bør være obs på!, er at det finnes aktivitetshus folk kan gå til. Det er ikke nok at man har fått litt orden på livet, og en leilighet. Folk trenger meningsfylte aktiviteter også, og det er en meningsfylt aktivitet å ha en møteplass å gå til hvor man kan treffe folk, ta en kopp kaffe, kanskje prate lit, eller kanskje bare være der og føle at man er et menneske, sammen med andre mennesker. Lavterskeltilbu d som dette, sparer både tid, penger og resurser, og folk opplever at de får et bedre liv.
#7 Terje Vestheim 12-04-2015 10:33
Den tid er over at jeg ba pasienter komme til en poliklinikk Vi er et lite team som utelukkende jobber ute i kommunene på Hedemarken med psykose og rus/psykoseprob lematikk i lang tids oppfølging. Også under tvunget vern fremstår det som gjensidig det beste å møtes "på kommunal grunn", i hjemmet, på "omsorgsbasen" eller på legesenteret. Legen og teamet i kommunen er basis i oppfølgingen, noe annet blir alt for sjelden og tilfeldig. Å legge til rette for, tilby og stimulere til og hjelpe til å kom
#8 Mimmi Kvisvik 12-04-2015 10:40
Tett på, relasjon og kompetanse. Det er det det handler om.
#9 Anne Grethe Teien 12-04-2015 10:42
I de tilfeller personen oppriktig ønsker å få hjelpere hjem til seg; i de tilfeller personen ikke later som ACT-opplegget er ok i frykt for [mer] tvang og represalier, heier også jeg. Jeg er sterkt i tvil om hvor stor andel dette gjelder. Og jeg er skeptisk til ACT-forskningen - jeg mener den bør gjennomgås med tanke på mulig bias og helsepolitisk villethet.
+1 #10 Christine Rosenqvist 12-04-2015 11:03
Ofte er ikke behovet for terapi vanskeligere enn at man får kontakt med andre. Det holder, det.
+1 #11 Ravn Scott 12-04-2015 11:04
Anbefaler også Fontenehusene som er flere steder i landet. Det er to i Oslo, ett på Tøyensenteret og ett hus i nærheten av HIO. Det er ikke terapi, men et flott sted å bidra til drift av huset og møte andre og rehabiliteres i menigsfull aktivitet.
#12 Gjertrud Tveitevåg 12-04-2015 13:15
Enig med Christine R. For personer som ikke tør gå ut, er det derfor for lite med en halv times besøk i uken av det oppsøkende teamet.a3a
+1 #13 Britt Eva Nordstrand 13-04-2015 04:36
Ofte er det sånn at den som hjelper blir mer ydmyk når de blir tatt ut av sin vante arena og inn i et annet miljø, enten det er hjem til folk, eller bare til et annet kontor. Det ser man ofte når det gjelder for.eks nav ansatte som må møte opp et annet sted for å være med i et ansvarsgruppemø te,og enda bedre er det om det er et sted brukeren føler seg trygg, så disse resultatene overrasker ikke, og sier også mye om hvor viktig denne ydmykheten fra hjelper egentlig er.
+2 #14 Tanja Susann Ihlhaug 13-04-2015 07:53
som nyutdannet vernepleier i 1988 ble jeg tilsatt i en stilling innen psykisk hjemmetjeneste, i Harstad. Tror ikke Harstad kommune var den eneste kommunen som hadde et slikt tilbud. Jeg hadde 3 - 4 pasienter jeg var innom daglig, hjalp med praktiske ting, ga medisiner, gikk på kafe med osv. Dette tilbudet forsvant etterhvert - desverre, - omorganiseringe r og innsparinger etc........... Nå ser jeg at noen har valgt å gå tilbake til tilsvarende måter å organisere tilbudene på - og applauderer dette. Skulle aldri vært nedlagt og/eller omorganisert bort
#15 Ketty-Johanne Larsson 16-04-2015 17:44
Driver et lavterskeltilbu d i dag, og ser at det er det MANGE trenger, det å møte andre i samme situasjon, ta en kaffekopp osv
#16 Trude Bjørsvik 17-04-2015 05:58
Så bra! Møt mennesket der de er - det er så viktig, og det skaper trygghet som igjen skaper tillit. Og det er oppskriften på et godt behandlingstilb ud! Tenker at det vil bidra til å spare penger i det lange løp.

Se hele mennesket og ta det på alvor! Det burde bli et nytt motto i helsesektoren!
#17 Marit Rikoll 24-04-2015 05:30
Ikke alle vil ha folk hjem. Viktig å respektere det . Men viktigst at folk får velge.
#18 Gjertrud 17-11-2015 22:19
Men det fungerer ikke maksimalt, trolig for små ressurser.

You have no rights to post comments