Psykisk helse

Konsentrasjon av rus- og psykisk helse-tilbud i Tøyenområdet: Uproblematisk?

Rus- og psykisk helse-tilbud i Tøyenområdet: Uproblematisk?

Byrådet og bydelsadministrasjonen mener konsentrasjonen av rus- og psykiatritilbud på Tøyen ikke krever tiltak.

I samband med avtalen mellom Høyre, Venstre, Kr.F og SV om områdesatsing på Tøyen var et av punktene vi fikk inn i avtalen at "det gjennomføres en kartlegging av rus- og psykiatritilbudet i Tøyenområdet for å vurdere om noen av tilbudene skal flyttes til andre deler av byen." Et enstemmig bystyre sluttet seg senere til dette.

Byrådet/kommunen har gjennomgått dette, og en detaljert oversikt finnes i siste statusrapport for Tøyen-satsingen, se side 22, 23 og 24. Konklusjonen er i realiteten at  det ikke er aktuelt å flytte noen av tiltakene, og dermed redusere den sosiale belastningen den geografiske konsentrasjon av hjelpetiltak bidrar til.

Bydelsdirektøren skriver i et brev forleden dag: "Bydelen har den siste tiden ikke registert bekymringsmeldinger eller klager på rus- og psykiatritilbudene som er plassert i området. Bydelsdirektøren har imidlertid, som en del av områdeløftet, bestilt en stedsanalyse som utføres av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Denne forventes ferdigstilt i løpet av september 2015.

Foreløpig er ikke dette problemområde belyst i analysen. Det forskerne så langt imidlertid har kommentert er at det er bekymring på Tøyen for narkotikasalget som foregår her og at det er ungdom helt ned i 12-13-årsalderen som er utsatt for rekruttering til dette miljøet. Det er imidlertid så langt ikke noe i analysen som kan knytte dette til de mange rus- og psykiatritilbudet som finnes her."

Er virkelighetsbeskrivelsen slik andre opplever den? Jeg er utålmodig i forhold til at det her ikke ser ut til at det er mulig å få til snarlig endringer? Er det grunn til å være det?

Kommentarer   

+2 #1 Trine Bang 02-06-2015 09:13
At bydelsadministr asjonen ikke hører så mye på befolkningen som ønskelig. Dette er et tema som går igjen, det uforutsigbare ved åpenlyse russcener og konsentrasjonen av mennesker i ubalanse i barnas oppvekstmiljø. Med det menes det ikke at der ikke skal være plass til de med behov av eller tilbudene for Tøyens befolkning, men de byomfattende tiltakene hadde ikke trengt å ligger her. Kartleggingen er også mangelfull, og burde i tillegg vise de tilgrensende tilbudene på feks Grønland, og kjeden av ulike tilbud bli sett i sammenheng. Og gjerne sammenhengen med sprengingen av Plata som også gir de rusavhengige liten annen mulighet enn å henge i tilliggende bomiljøer.
+1 #2 Ingar Brattbakk & Aina L Hagen 02-06-2015 14:53
Foreløpige inntrykk knyttet til rus- og psykiatritilbud et på Tøyen

Forskerteamet ved Arbeidsforsknin gsinstituttet (AFI) og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er midt oppi arbeidet med Stedsanalyse Tøyen og vi vil berøre rus- og psykiatritilbud et i området i rapporten som vi leverer i september. Vi kan ikke konkludere før vi har fått undersøkt helheten og sett alt i sammenheng. Vi vil likevel gjerne knytte noen kommentarer til saken:

Vi har, som bydelsdirektøre n skriver i sitt brev av 26.mai, ikke berørt temaet direkte i den midlertidige rapporten. Men vi kan konstatere at flere beboere og aktører i området bringer problematikken på banen i samtaler med oss. Det er flere som nevner at rusede eller ustabile personer på visse steder og tidspunkt kan oppleves som en belastning. Samtidig vil vi understreke at inntrykket så langt er at de fleste beboere viser en stor raushet og toleranse overfor personer med rus- og/eller psykiske problemer i eget nabolag, og at det er få som ønsker dem bort. Flere påpeker dessuten at de aller fleste som ruser seg eller som sliter psykisk ikke utgjør noen belastning eller trussel for omgivelsene sine.

Samtlige grupper vi har vært i kontakt med – inkludert de som drikker alkohol på dagtid i parkene – ser imidlertid svært negativt på narkotikaomsetn ingen i området og guttegjengene som er knyttet til dette. Mange påpeker at politiets aksjoner mot narkotikaselger e det siste året har gitt positive resultater og at forholdene er blitt bedre. Samtidig er det tegn til ny rekruttering av stadig yngre gutter ned i 12-13 års alderen. Tiltak som tar for seg dette problemet vil være bra for alle som bor i og bruker området, ikke minst de unge guttene som utsettes for rekrutteringspr ess. En mulig kobling mellom den lokale narkotikaomsetn ingen og omfanget av lokale tilbud rettet mot rusmisbrukere er selvsagt ikke usannsynlig, men det er for tidlig for oss å si noe om dette. Vi kommer tilbake til dette i sluttrapporten.

Et aspekt som flere nevner, og som vi som forskerteam forsøker å trenge litt dypere i, er om noen av tilbudene/insti tusjonene innenfor rus- og psykiatri i første rekke retter seg mot personer som ikke bor på Tøyen og dermed ikke trenger å være lokalisert her.

Vi til tilslutt igjen presisere at datainnsamlinge n ikke er ferdig og at vi derfor ikke kan konkludere på noen som helst måte. Vi presenterer kun noen tendenser vi har sett så langt.

Med vennlig hilsen
Ingar Brattbakk, AFI-forsker og prosjektleder for Stedsanalyse Tøyen

Aina Landsverk Hagen, AFI-forsker og leder for det kvalitative feltarbeidet i Stedsanalyse Tøyen

Oslo, 2.juni 2015
0 #3 Anette Eggan Laskemoen 03-06-2015 04:43
Nok engang, Ivar Johansen -jeg er helt enig med deg. Det er ikke mottatt bekymringsmeldi nger eller klager? Nei, mulig ikke -men kan det være fordi folk tror det skal være sånn? I Gamlebyen har det vokst frem et betydelig rusmiljø, hvorfor og hvorfor de samles der kan jeg bare spekulere i. Jeg har sendt en bekymringsmeldi ng/klage til bydelsoverlegen etter at dette over lengre tid har vært et tema i nabolaget. Mulig folk ikke tror det nytter eller at de som noen tenker at "noen steder må de jo være". Jeg er for såvidt enig, men det er ikke noe særlig for barn å måtte vokse opp I et nabolag hvor utagerende rusmisbrukere krangler, forsøpler og gjør fra seg i alles påsyn. Jeg går ut i fra at nye botilbud blir gjort tilgjengelige i vårt nabolag etter at Ila hybelhus ble nedlagt..? Det virker som om det er såkalte stordriftsforde ler som ligger til grunn for den ensartede kommunale bosettingen.
0 #4 Gjertrud Tveitevåg 03-06-2015 09:22
"I samband med avtalen mellom Høyre, Venstre, Kr.F og SV om områdesatsing på Tøyen var et av punktene vi fikk inn i avtalen at "det gjennomføres en kartlegging av rus- og psykiatritilbud et i Tøyenområdet for å vurdere om noen av tilbudene skal flyttes til andre deler av byen." Et enstemmig bystyre sluttet seg senere til dette." Som forventet, avtalen om opprustning av Tøyen-området er ikke verd papiret den er skrevet på. Hadde det nye Munchmuseet blitt bygget på Tøyen, da ville nok området blitt opprustet, politikerne ville sørget for det.
Synes dette er det største sviket mot beboerne på Oslo østkant.

Legg til kommentar