Psykisk helse

Konsentrasjon av rus- og psykisk helse-tilbud i Tøyenområdet: Uproblematisk?

Rus- og psykisk helse-tilbud i Tøyenområdet: Uproblematisk?

Byrådet og bydelsadministrasjonen mener konsentrasjonen av rus- og psykiatritilbud på Tøyen ikke krever tiltak.

I samband med avtalen mellom Høyre, Venstre, Kr.F og SV om områdesatsing på Tøyen var et av punktene vi fikk inn i avtalen at "det gjennomføres en kartlegging av rus- og psykiatritilbudet i Tøyenområdet for å vurdere om noen av tilbudene skal flyttes til andre deler av byen." Et enstemmig bystyre sluttet seg senere til dette.

Byrådet/kommunen har gjennomgått dette, og en detaljert oversikt finnes i siste statusrapport for Tøyen-satsingen, se side 22, 23 og 24. Konklusjonen er i realiteten at  det ikke er aktuelt å flytte noen av tiltakene, og dermed redusere den sosiale belastningen den geografiske konsentrasjon av hjelpetiltak bidrar til.

Bydelsdirektøren skriver i et brev forleden dag: "Bydelen har den siste tiden ikke registert bekymringsmeldinger eller klager på rus- og psykiatritilbudene som er plassert i området. Bydelsdirektøren har imidlertid, som en del av områdeløftet, bestilt en stedsanalyse som utføres av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI). Denne forventes ferdigstilt i løpet av september 2015.

Foreløpig er ikke dette problemområde belyst i analysen. Det forskerne så langt imidlertid har kommentert er at det er bekymring på Tøyen for narkotikasalget som foregår her og at det er ungdom helt ned i 12-13-årsalderen som er utsatt for rekruttering til dette miljøet. Det er imidlertid så langt ikke noe i analysen som kan knytte dette til de mange rus- og psykiatritilbudet som finnes her."

Er virkelighetsbeskrivelsen slik andre opplever den? Jeg er utålmodig i forhold til at det her ikke ser ut til at det er mulig å få til snarlig endringer? Er det grunn til å være det?