Psykisk helse

Barnevernsbarn får ikke psykiatri-hjelp

Barnevernsbarn får ikke psykiatri-hjelp

Barnevernsbarn med alvorlige psykiske vansker får ikke den psykiatriske hjelpen de burde. Det mener både BUP og barnevernet, Antallet døgn- og dagplasser i det statlige BUP ble halvert i 2011. I dag er det 12 døgnplasser for å betjene de aller sykeste barna, skriver Oslo Legeforenings tidsskrift Journalen.

En NTNU-studie viser at hele 76 prosent av barna som bor på barnevernsinstitusjon har alvorlig psykisk sykdom. Men kun 38 prosent av de alvorlig syke barna får relevant psykiatrisk hjelp.

– Disse barna er de aller mest sårbare vi har. De sliter med sammensatte vansker. De har i mye større grad enn barn flest opplevd omsorgssvikt, mishandling og traumer. De er i det offentliges omsorg. De er svært syke, og altfor mange av dem får ikke den hjelpen de har behov for, sa førsteamanuensis Nanna Sønnichsen Kayed hos Regionalt kunnskapssenter for barn og unge til Forskning.no da studien ble kjent for ett år siden.

Avdelingsdirektør Kjetil Andreas Ostling i Barne- og familieetaten i Oslo kommune opplyser at det er flest gutter blant de som havner hos barnevernet etter de såkalte adferdsparagrafene.

– Dette er ungdom som plasseres etter bekymring på grunn av for eksempel kriminalitet eller rus. Oslo-barnevernet har 177 døgnplasser i kommunal regi. I underkant av 500 barn er innom disse døgnplassene i løpet av et år. En stor andel av disse barna skulle også hatt tilbud fra spesialisthelsetjenesten i BUPs regi, men får det ikke. Med et så stort omfang av barn i kommunens døgntiltak med svært sammensatte behov sier det seg selv at 12 døgnplasser hos det statlige BUP er altfor lite. Jeg vil tro at det er behov for minst 100 plasser. Men dette er plasser som skal dekke behovet både for barn med og uten barneverns-tiltak, sier Ostling til Journalen.

Les hele artikkelen på linken nedenfor. Helseministeren har opplagt en jobb å gjøre. Hva mener fagfolk, barnevernsbarn og pårørende?

Kommentarer   

+1 #1 S. Tømmerås 30-03-2016 07:58
Proffene i Forandringsfabr ikken, som er unge egenerfarere fra psykisk helsevern og barnevern, liker ikke måten de karakteriseres på. psykologforeningen.no/.../...
0 #2 Martin Olafsen 30-03-2016 16:44
Som ansatt på ungdomspsykiatr isk akuttavdeling fra 2003 til 2015 ogt tidligere ansatt i barnevernet kan jeg når som helst skrive under på dette. Situasjonen for barn og ungdom som trenger psykisk helsebistand i Oslo er langt fra tilfredsstillen de. Barn og ungdom under bv sin omsorg er særlig utsatt, og da ofte på grunn av ansvarsfraskriv else fra både bv og psykiatri. Det er i tillegg en kjønnet forskjellsbehan dling av ungdom, der guttenes symptombilde sorteres under adferdsprobleme r mens jentenes blir klassifisert som psykiske problemer. Pr nå er tilbudet for de dårligste barna og ungdommene svært underdimesjoner t og faglig sett akterutseilt sammenliknet med andre steder. Som eksempler kan jeg nevne min tidligere arbeidsplass som til tider har hatt et overbelegg med 180% og ikke har noen for for ambulant tilbud. I tillegg kommer den til tider svært dårlige samhandlingen mellom bv og psykiatri, selv om dette har kommet seg betraktelig i de senere år.

Legg til kommentar