Psykisk helse

Psykisk helse og rus: Flere fakturaer

Psykisk helse og rus: Flere fakturaer

Regjeringen vil utvide ordningen med at offentlig sektor driver å sender regninger til hverandre. Nå ønsker regjeringen å innføre kommunal betaling for pasienter som er utskrivningsklare fra døgnopphold i psykisk helsevern eller rusbehandling. Men som KS viser til i sin høringsuttalelse: Betalingsplikt er lite egnet som virkemiddel for bedre samhandling.

KS skriver blant annet: «KS ser behovet for å styrke samhandlingen mellom helseforetakene og kommunene om pasienter innen rus og psykisk helse. Denne pasientgruppen har behov for samtidige og koordinerte tjenester. KS støtter å forskriftsfeste et minimum av prosesskrav i forbindelse med utskriving. Det kan føre til mer forpliktende samarbeid, og dermed bedre koordinering av tjenestetilbudet til den enkelte pasienten.

Det er vanskeligere å se at en betalingsordning fører til bedre samarbeid. Forskriften endrer ikke oppgave- og ansvarsforholdene mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. Men en betalingsordning kan ha som konsekvens at sykehuset presses til å skrive ut tidligere, og at kommunen presses til å ta i mot tidligere enn det som er faglig ønskelig. Det er fortsatt udekkede behov hos brukergruppen, både hva angår bolig, tjenester, og tilgang på spesialistkompetanse. Etter KS mening vil de beste løsningene utvikles lokalt mellom helseforetak og de enkelte kommunene, uavhengig av betalingsplikt. Det bør ses til de kommunene og helseforetakene som har utviklet gode samarbeidsmodeller uavhengig av betalingsplikt.»

Klokt sagt!

Regjeringens forslag er New Public Management-virkemidler. Jo flere og raskere sykehusene får skrevet ut pasientene uten at kommunene er i stand til å ta imot dem, jo mere penger blir det i kassa til sykehuset. Og når er en person med psykiske lidelser ferdigbehandlet - og utskrivningsklar - hos spesialisthelsetjenesten? Det gir grunnlag for skjønn og krangler. Frederikke Margrete Møller viser svakheten ved å påpeke: "kommunene får ikke tilbud om å sende regning til sykehus for pasienter som er "innskrivningklare" som sykehus og DPS ikke tar imot."

Kommentarer   

+1 #1 Astrid Sæteren 09-12-2016 10:35
Kommunene betaler jo for utskrivningskla re pasienter som blir liggende på sykehus i påvente av et kommunalt tilbud ... Det er et press på sykehusene til å skrive ut pasienter for tidlig, ikke bra.
#2 Janne Grøttumsbråten 09-12-2016 15:21
Så lenge samhandlingsref ormen og kommunal medfinansiering er et faktum, er det viktig at psykisk helse og rus også inkluderes i de økonomiske virkemidlene. Slik situasjonen er i dag prioriteres somatikken, da det ellers får økonomiske konsekvenser for kommunene i form av dagbøter for utskrivningskla re pasienter. Tjeneste- og boligtilbud til målgruppa må imidlertid bygges ut i kommunene, og SV bevilger derfor i sitt alternative statsbudsjett 200 millioner til en kommunal opptrappingspla n for psykisk helse.
#3 Åge R. Rosnes 09-12-2016 15:24
Ellers snakker jo statsrådene om at det er gulrot og ikke pisk som hjelper. Men det gjelder visst kun bilister og rikinger det.
+2 #4 Frederikke Margrethe Møller 09-12-2016 16:37
Dette er helt hull i hodet. Man legger ned psykiatriske avdelinger og skjærer ned på distrikts-psyki atrien og skriver folk ut til kommunene uten full finansiering av behovet for ekstra ansatte. Hvis man straffer kommunene med å sende regning når de ikke kan ta imot har kommunen ikke andre muligheter enn å skjære ned på andre tjenester som for eksempel de som kunne forebygge flere psykiske lidelser. Og kommunen får ikke tilbud om å sende regning til sykehus for pasienter som er "innskrivningkl are" som sykehus og DPS ikke tar imot.
+1 #5 Sigrid Marie E. Refsum 10-12-2016 10:18
Dette ser ut som en god analyse. Hva er det som gir god samhandling må være det viktigste spørsmålet.

Dårlig samhandling gjør at mye god behandling sløses bort, fordi investerte verdier ikke sikres. Er det slik en må formulere det?

Hvis en vil redusere helseutgifter er det avgjørende at behandling følges opp til en er i mål. Det gir helsegevinst.

You have no rights to post comments