Psykisk helse

Sykehjemsetaten: Ferdigbehandlede pasienter fra psykiatrien gir utfordringer i sykehjemmene

Sykehjemsetaten: Ferdigbehandlede pasienter fra psykiatrien gir utfordringer i sykehjemmene

Sykehjemsetaten mener Oslo kommune i dag ikke gir et forsvarlig nok tilbud til pasienter som ble vurdert som er ferdigbehandlet på sykehusnivå innen området psykiatri.

I en henvendelse til byrådsavdelingen skriver de bl.a_

"Samhandlingsreformens del 2 medførte en plikt for primærhelsetjenesten til å ta i mot og gi et forsvarlig tilbud til pasienter som ble vurdert som ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten innen området psykiatri. Innbyggere med ulike diagnoser innen dette område har ofte en atferd som kan oppleves både som skremmende og farlig for mennesker som ikke har særskilt kompetanse innen området og tilstrekkelig bemanningsfaktor, og bruk av vold er et økende problem knyttet til disse brukerne.

Sykehjemsetaten sitt mandat er å tilby eldreomsorg i form av heldøgnstjenester innen omsorg og pleie primært for innbyggere over 67 år. Vi har etablert ulike plasstyper med ulike kompetanse, og bemanning innen gjeldende norm, for å kunne tilby aktuell brukergruppe et forsvarlig og godt tilbud i tråd med behovog ønske. Vi erfarer med jevne mellomrom at Oslo kommune har noen innbyggere som har behov for tjenester utover det vi kan tilby, og disse «faller ofte mellom alle stoler», og verken bydel eller etat har tilbud som i tilstrekkelig grad kan ivareta dem i tråd med deres behov, rettigheter og krav."

Sykehjemsetaten gir konkrete eksempler hvor sykehjemmene blant annet har måttet tilkalle politiet. Etaten ber om at byrådet og Sykehjemsetaten "sammen kan vurdere ulike alternative løsninger for å sikre en forsvarlig og god tjeneste også til disse innbyggerne."

Et klokt initiativ.

You have no rights to post comments