Psykisk helse

15-årig jente med ADHD: Bydel vil tvangsflytte, mot faglige råd

15-årig jente med ADHD: Bydel vil tvangsflytte, mot faglige råd"Vi vil på det sterkeste anbefale bydel Østensjø å forsøke å finne løsninger som sikrer pasientens videre opphold i eksisterende omsorgsbase", skriver Barne- og Ungdomspsykiatrisk Poliklinikk Østensjø om den 15-årige jenta med ADHD og tunge psykiske lidelser som bydel Østensjø har satt ut på anbudstorget. Fagfolk har framhevet jentas spesielle behov og viktigheten av kontinuitet i omsorgen, samt at flytting til nytt sted i seg selv vil medføre stor fare for forverring av hennes helsetilstand.

Men bydelen nekter å følge faglige råd, for her skal det spares penger. De vil derfor tvangsflytte henne fra det nåværende hjelpetilbudet hvor hun har god framgang.

Fra høsten 2009 til hun ble utskrevet i januar 2011 var hun på x, med opphold i hjemmet i helger og ferier. I denne perioden opplevde foreldrene at hennes angst og depresjon tiltok og at hun startet med selvskading. Hun hadde også flere selvmordsforsøk og rømminger, både hjemmefra og fra x. Hun ble tvangsinnlagt flere ganger, hadde hyppig kontakt med Barnevernsvakta og ble hentet av politiet på grunn av trusler med kniv etc mot sin familie. Utskrivingen fra x skjedde uten at det forelå et annet tilbud til jenta. I påvente av at spesialisthelsetjenesten fant et egnet sted, oppholdt hun seg på x på Ullevål i perioden februar-mai 2011. I en periode på to måneder ble det registrert hele 97 holdesituasjoner. Etter at hun fikk sin egen bolig med sine egne, kompetente, voksenpersoner hos y 7. mai 2011 har det vært svært få utageringer og holdesituasjoner (kun fire de to første månedene). I tillegg har jenta hatt jevnlig kontakt med sin familie, og har hatt både kortere og lengre opphold i hjemmet. Det har i disse 6 månedene siden jenta flyttet til y ikke vært en eneste krisesituasjon i hjemmet.

Denne positive utviklingen vil bydelen nå bryte opp, og tvangsflytte henne til Aleris, som vantr anbudet. Foreldrene har klaget vedtaket inn for Fylkesmannen, men måtte gå til Namsretten, før bydelen - en time før namsrettsmøtet - bøyde av og aksepterte at klagen fikk oppsettende virkning. Men nå er det igjen fare for tvangsflytting. Dette er ganske enkelt uverdig behandling av en tungt hjelpetrengende ungdom.

Les begjæring for Namsretten om midlertidig forføyning.

Tilbud for dobbeltdiagnosepasienter nedlegges

Tilbud for dobbeltdiagnosepasienter nedlegges- Visst er det mulig å hjelpe dobbeltdiagnose-pasienter. Det finnes mye god kunnskap om hvordan man skal gjøre det i spesialisthelsetjenesten, som gir resultater, sier psykiater Grete Larsen, vinner av Godt gjort-prisen 2010, en pris som deles ut av Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og psykiatri.

Men nå nedlegges Tverrfaglig enhet for dobbeldiagnose (TEDD) Vinderen DPS, Diakonhjemmet sykehus. TEDDs pasientgruppe er de aller aller dårligst psykose - og ruspasienter.

Og samtidig: 1. januar er det kroken på døra for psykoseenheten for ungdom på Ullevål sykehus.

Igjen er det de mest hjelpetrengende som taper i kampen om helseressursene.

Fortell Stortingets helsepolitikere hva du mener
Se TV 2-oppslag

Psykisk helsevern A-hus: Ytterligere svekkelse av tilbudet

I A-hus sitt styremøte i morgen foreligger det nye forslag om nedbygging av det psykiske helsevern. Denne gang er det mennesker med psykiske lidelser i bydel Alna som rammes: A-hus vil legge ned Døgnenheten Alna DPS. En nedlegging vil være i strid med både Stortingsmelding nr. 25 og opptrappingsplanen for psykisk helsevern, som begge vektla lokalbaserte tilbud.

Døgnenheten har et svært godt samarbeid med alle mulige lokale instanser, har et godt og fleksibelt tilbud. De  får gode tilbakemeldinger fra pasientene/brukerne. De hjelpetrengende profiterer godt på dette tilbudet . Kompetansen er høy.

Den formelle begrunnelsen fra A-hus er: "Ahus skal ta ned aktivitet tilsvarende 40-50 mill i de budsjettrammene som er lagt til grunn for 2012, og er bedt om å komme med forslag til tiltak med konsekvensutredning som skal legges frem for styret. De områdene som forslås å skjerme er rus, barne- og ungdomspsykiatrien og voksenhabiliteringen. I Ahus sitt opptaksområde er det en overkapasitet på DPS-døgnplasser, mens det mangler plasser til psykose, langtid og sikkerhet. Det siste er det de må styrke kommende år. En eventuell omstilling av av DPS-døgnplassene vil bety at Bydel Alna sine pasienter vil bli ivaretatt innenfor de opprettholdte tilbudene i Ahus, men kanskje andre steder som for eksempel på Skytta."

På tross av at Bjerke bydel fortsatt ble plassert til psykisk helsevern i Oslo, mens Alna DPS gikk til A-hus, har det ikke vært noen reduksjon i antallet søknader. Det er ikke få som i løpet av året er innom de 8 plassene. En vesentlig del av disse har annen kulturell bakgrunn enn etnisk norsk. Alna bydel er en av de bydeler med høyest prosent innvandrerbefolkning, og dette avspeiler innholdet i tilbudet og kompetansen.

Dersom det lokalbaserte tilbudet nå blir nedlagt, i strid med alle nasjonale føringer, vil alternativet bli innlegging på psykiatrisk akuttavdeling på Ahus, eller økt press på et døgntilbud i Nittedal. Det lokalbaserte tilbudet i psykisk helsevern utgjør fra før av, blir det fortalt meg, bare rundt 25 % av budsjettet til A-hus, og med dette forslaget blir dette ytterligere svekket.

Det foreliggende forslag flytter ikke ressurser til ander deler av psykisk helsevern, som plasser innen psykose, langtid og sikkerhet, som de argumenterer med at de mangler, men er et rent kutt og reduksjon i tilbudet. Dette kan ikke være klokt.

Les mer om tilbudet

Her er den: Lista over tomme kommunale bygninger

Her er den: Lista over tomme kommunale bygningerGang på gang får vi opp eksempler på at Byrådet i Oslo lar kommunale bygninger stå tomme over mange år, og med hærverk og forfall som det naturlige resultat. Dette er særs dårlig forvaltning av felleskapets verdier.

På mitt initiativ ga bystyrets finanskomite i fjor vår Byrådet denne beskjeden: "Byrådet anmodes om å få på plass en rutine som sikrer at alternativ/midlertidig bruk i kommunal regi/utleie blir vurdert der det er sannsynlig at lokaler blir stående tomme ut over 6 måneder."

Her offentliggjør jeg siste oversikt over tomme kommunale bygninger, slik at innbyggerne - ved henvendelse  til den etat/virksomheten som disponerer bygningen-  kan gi innspill til alternativ bruk.

Les Excelark med oversikt over tomme kommunale bygg/eiendommer

Høyre-byrådet vil kutte i psykisk helsevern

Høyre-byrådet vil kutte i psykisk helsevernFontenehuset Oslo Øst er et meningsfylt sted å være for dem som har eller har hatt psykiske helseproblemer. Det drives som en klubb av medlemmer og ansatte sammen. Målet er at medlemmene skal kunne vende tilbake til et sosialt og aktivt liv. Enten gjennom frivillig arbeid på huset, støtte til utdanning eller lønnet arbeid på en ordinær arbeidsplass.

Og Aftenpostens hovedoppslag lørdag var nettopp om Fontenehuset: Får hjelp til å komme tilbake til jobb.

Fontehuset gjør et flott arbeid, men ikke alle vet å verdsette det arbeidet som gjøres: Oslo-budsjettforslag for 2012 som Høyre og Fremskrittspartiet forhandlet fram, og som Høyre-byrådet har lagt fram, foreslår en dramatisk reduksjon i aktiviteten. Oslo kommunes tilskudd foreslås redusert med 2,5 million kroner.

"Byen som stiller opp", heter det i Byrådets budsjettforslag. Og at Oslo "skal bli en varmere og mer inkluderende by" og man skal "øke arbeidsdeltakelsen og dermed redusere fattigdom og sosial eksklusjon".

Gjennom f.eks. å

- kutte bevilgningen til Fontehuset Oslo Øst med 2,5 million
- kutte bevilgningen til Fontehuset Oslo med 0,5 million
- kutte bevilgningen til Pårørende i Oslo ressurssenter for psykisk helse med 0,7 million

Psykisk helsevern: Om å se bakover for å skape morgendagen

Victoria Ibabao Edwards"Det er mange og store utfordringer innen psykisk helsevern i dagens Norge. Flere tjenestesteder har utviklet og tatt i bruk gode metoder som fører til mindre tvang og mer medvirkning. Allikevel er det flere behandlingsinstitusjoner som velger å se bort ifra fremskrittene. Den hjelpen som gis i dag, vil bestemme hvordan morgendagens brukere og fagfolk vil se tilbake på psykisk helsevern anno 2011. Selv om mye har endret seg siden de store asylenes tid, er det lurt å se tilbake. Hvilke feil vil vi absolutt ikke huskes for i fremtiden?" skriver Victoria Ibabao Edwards som dagens gjesteblogger.


Anbudstorget: 120 personer med psykiske lidelser og rusproblemer

De 5 indre-by-bydelene Frogner, St. Hanshaugen, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo la tirsdag ut tidenes anbud, med samlet verdi på opp mot nesten 1 milliard kroner (975 millioner): "rammeavtale med leverandører for kjøp av enkeltstående heldøgns bo- og omsorgstjenester til voksne personer med psykiske lidelser og eventuelle rusproblemer." De regner med at dette dreier seg om totalt sett rundt 120 plasser.

Her skal enkeltmennesker i hopetall etterhvert settes ut på anbudstorget, slik det politiske flertall i bystyret ønsker. Men en ros skal disse bydelene ha: mens de tidligere har lagt enkeltmennesker sykehistorie ut på det åpne anbudstorget, til alminnelig skue for alle og enhver, legger de nå opp til et en rammeavtale. Den enkelte person skjermes noe, ved at det enkelte anbud senere vil skje internt blant anbudsvinnerne som får rammeavtale.

Men bydelene kunne sagt; dette løser kommunen selv. Anbudstorget er ikke et egnet sted for å bygge opp stabile og trygge bo- og omsorgstilbud til mennesker som er i en vanskelig livssituasjon.

Les anbudsdokumentet (pdf)

Psykisk syke på anbud

Psykisk syke på anbudNesten fem ganger så mange psykisk syke ble satt ut på anbud i Oslo i fjor som for to år siden.

Byråden innrømmer at det kan være uheldig dersom psykisk syke må flytte fordi de konkurranseutsettes. Hun mener problemet vil være løst dersom anbudene lages slik at syke mennesker slipper å flytte når de bytter omsorgsfirma. Men Brein sier byrådet ikke kan pålegge bydelene å følge en slik løsning, skriver NRK Østlandssendingen.

Joda, om Byrådet vil, så er det fullt mulig på å få til et slikt pålegg til bydelene. Byrådet kan når som helst fremme sak til bystyret som fastslår et hovedprinsipp om at enkeltpersoners bo- og omsorgstilbud ikke skal settes ut på anbud. Og det vil få SVs støtte. Politisk må Byrådet gjerne ha klokketro på at marked, anbud og konkurranse løser det meste. Men på områder hvor det ikke er tilfredsstillende marked, eller dette opplagt gir svært dårligere livskvalitet for den enkelte, tar man konsekvensen av dette, og drifter dette i egen regi.

Les mer hos NRK

Oslo Hospital-kutt: De ansatte bekymret

Oslo Hospital-kutt: De ansatte bekymretDe ansatte ved Oslo Hospital melder betydelig bekymring som følge av prosessene rundt Oslo Hospital.

Som de skriver: "Helse Sør Øst garanterer midler for driften av 14 plasser på lukket avdeling Halvard ved OH. Men de ville ikke gi midler til de resterende 17(22) plassene på åpen avdeling Fransiskus. Disse er lagt ned og alle de ansatte har mistet arbeidet sitt, avvikling innen 1.mai. Lovisenberg ønsker deretter å kutte antall sengeplasser ved Tøyen DPS-seksjon døgn og flytte denne inn i Fransiskus sine lokaler. Dette innebærer altså store kutt i døgnplasser for 6 av bydelene i Oslo."

Det er to ting de særlig er bekymret for:

1) Reelle kutt av mange sengeplasser innen psykisk helsevern i Oslo som ikke er helsefaglig begrunnet og som ikke erstattes.
2) Et svært godt etablert fagmiljø ved avd Fransiskus, unikt på landsbasis, som får gode tilbakemeldinger fra pasienter, samarbeidspartnere og pårørende, ble ødelagt uten at noen av disse partene fikk være med i prosessen.

Les mer under. Har du synspunkter på dette?

Psykisk syke papirløse nektes helsehjelp i Norge

Psykisk syke papirløse nektes helsehjelp i Norge"Regjeringen ved Helse og omsorgsdepartementet sender nå ut forslag til nye forskrifter som innebærer at så godt som alle alvorlig psykisk syke papirløse nektes helsehjelp.  

Etter å ha jobbet som frivillig psykolog ved Helsesenter for papirløse migranter i over et år, er jeg fortsatt overrasket og rystet over at Norge ikke selvfølgelig tar sitt humanitære ansvar og sikrer helsehjelp til psykisk syke og lidende mennesker som faktisk befinner seg i Norge, uavhengig av deres legale status. I forhold til påtrengende behov for helsehjelp til syke, må myndighetene etter mitt syn anlegge en pragmatisk humanitær holdning, om man kun vektlegger prinsippet eller ønsket om at ingen skal oppholde seg ulovlig i landet, risikerer man at ubotelige helseskader og stor menneskelig lidelse blir resultatet," skriver psykolog Karl Eldar Evang.

Særs viktige innvendinger, som det må lyttes til.

Les høringsdokumentene her

Hva er kvalitet i psykisk helsearbeid?

Hva er kvalitet i psykisk helsearbeid?Kommunepsykolog Birgit Valla i Stange kommune har noen spennende tanker om hvordan man kan gi den hjelpetrengende større makt og innflytelse på behandlingen, eksemplifisert med psykisk helsevern:

"Mange er opptatt av kvalitetssikring, men det blir ofte uklart hva dette innebærer, og jakten på gode kvalitetsindikatorer er en utfordring. Fra et brukerperspektiv vil det å motta den hjelp og støtte man har behov for være en viktig kvalitetsindikator.Behandling som hjelper mennesker til et bedre liv med seg selv og andre, slik brukerne selv opplever det. Men kvalitetsindikatorer som viser behandlingsresultat er foreløpig mangelvare innen psykiske helsefeltet. Jeg tror det er på tide at vi får nasjonale kvalitetsindikatorer som gir brukerne anledning til å være med på å evaluere kvaliteten på den tjenesten de mottar, og som gir dem makt til å evaluere hva som er god kvalitet når det gjelder sin egen behandling", skriver hun blant annet.

Les mer her