Psykisk helse

Oslo Hospital: Hva skjer med de 17 plassene på åpen seksjon?

Overlege Oslo Hospital: Hva skjer med de 17 plassene på åpen seksjon?Iver H. Høy ved Oslo Hospital viser til at selv om sykehusseksjonen ved sykehuset er sikret videre driftet er det fortsatt uklartt hva som skal skje med de eksisterende 17 plassene på den åpne seksjonen hvor også mennesker med store vansker med å mestre hverdagen har kunnet få hjelp.

Og som han skriver: "Det er imidlertid viktig ikke å miste av syne at dette også har vært en sak som dreide seg om å bevare behandlingstilbud for en del av befolkningen som i perioder er i begrenset grad istand til å hevde sine interesser. Redningen av Oslo Hospital er ikke ensbetydende med at døgnbehandlingstilbudet i Lovisenberg og Diakonhjemmet sykehussektor opprettholdes.  Det kan se ut som at et eller flere titalls døgnplasser stillferdig bli borte."

Her er det derfor viktig fortsatt å være årvåkne.

Se gjerne i fra til medlemmene i Stortingets helse- og omsorgskomite hva du mener om utviklingen i det psykiske helsevern.

Videre sykehusdrift ved Oslo Hospital er sikret

Det blir fortsatt sykehusdrift ved Oslo Hospital. Det skjer gjennom en avtale som er inngått mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus og Oslo Hospitals Stiftelse med støtte fra Helse Sør-Øst RHFI går kom den offisielle gladmeldingen:

Det blir fortsatt sykehusdrift ved Oslo Hospital. Det skjer gjennom en avtale som er inngått mellom Lovisenberg Diakonale Sykehus og Oslo Hospitals Stiftelse med støtte fra Helse Sør-Øst RHF.

Her har mange gjort en viktig jobb; politikere, fagfolk, brukere. 
Bred moblisering førte fram til et godt resultat, og det viser nok en gang at resultater oppnås når man klarer å skape brede allianser.
Godt jobbet!

Les mer her

Byen trenger Oslo Hospital

Byen trenger Oslo HospitalMandag 8. november ble det kjent at Helse Sør-Øst, i praksis, har besluttet at Oslo Hospital skal nedlegges i løpet av fire måneder. Beslutningen kom fullstendig overraskende på såvel pasientene og deres pårørende som på de ansatte og samarbeidspartnerne i det psykiske helsevern i Oslo.

Oslo Hospital er en psykiatrisk døgninstitusjon med 31 behandlingsplasser. Hospitalet er veldrevet og behandlerstaben har høy kompetanse, lang erfaring og et velutviklet tverrfaglig samarbeid. Det er ikke kjent at noen erstatning for disse tapte behandlingsplassene er planlagt andre steder i Oslo.

Det ser dermed ut som Helse Sør-Øst har fattet en drastisk beslutning uten noen utredning av konsekvensene for Oslos befolkning. Det er vanskelig å forestille seg andre grunner for denne beslutningen enn et ønske om å redusere kostnader til psykisk helse. Men å ville redusere utgifter på en måte som direkte rammer de vanskeligst stilte pasientgruppene og deres familier kan vanskelig la seg forsvare for helseforetakene som er gitt ansvar for å forvalte tilbudene av helsetjenester til befolkningen i sin region.

Dette er er uklok beslutning. Det psykiske helsevern i Oslo trenger den kompetanse og de behandlingsplasser Oslo Hospital representerer.

Fortell medlemmene av Stortingets helse- og omsorgskomite hva du mener

Behandlingskontinuitet innenfor barnevern, rus og psykisk helse, men åpner for tvangsflytting av funksjonshemmede

Finanskomiteen: Behandlingskontinuitet innenfor rus og psykisk helse, men åpner for tvangsflytting av funksjonshemmedeMed bakgrunn i et opprinnelig initiativ fra meg vedrørende en anbudspraksis som sikrer kontinuitet og valgfrihet anbefaler en enstemmig finanskomite følgende vedtak overfor bystyret:

"Den som er inne i et tidsbegrenset behandlings- eller rehabiliteringsopplegg skal ikke som en konsekvens av endret tjenesteleverandør måtte avbryte eller endre et pågående opplegg der faglige hensyn – ut fra kommunens egen vurdering – tilsier at behandlingen bør fullføres i eksisterende tiltak. Det er en forutsetning at dette kan skje innenfor regelverket for offentlige anskaffelser, og at den berørte blir hørt."

Men det borgerlige flertallet i finanskomiteen anbefaler bystyret ikke å vedta følgende: "Hjelpetrengende har samme rett som andre innbyggere til et etablere et langsiktig/varig privat hjem, og ingen skal som en konsekvens av anbud tvangsflyttes til annen bolig."

Med andre ord: en god nyhet for særlig hjelpetrengende innenfor rus, psykisk helse, og barnevern, men en tilsvarende dårlig nyhet overfor byens funksjonshemmede, og særlig da de psykisk utviklingshemmede.

Byrådet: Malmøgata Aktivitetssenter bør redusere aktiviteten

Malmøgata Aktivitetssenter gir opplæringstilbud til fysisk funksjonshemmede og personer i psykisk ettervern. Det undervises i ulike formingsfag i et trygt stabilt miljø. Målsettingen er å stimulere til kreativitet, å oppøve ferdighet, gi elevene suksesserfaring, styrke selvfølelsen og være et ledd i hjelp til selvhjelp. Tilbudet skal bidra til å gi sosial trening og skal være en del av rehabiliteringen.

Aktivitetssenteret er i økonomisk krise og jeg har utfordret Byrådet: "På hvilken måte vil byrådet bidra til å sikre at Malmøgaten Aktivitetssenter kan opprettholde driften?".

Byrådets svar er entydig: reduser aktiviteten.

Mitt råd til Malmøgata Aktivitetssenter er: driv lobbyvirksomhet overfor de folkevalgte.

Einar Plyhn: Hensynsløst helsetilsyn

Einar Plyhn: Hensynsløst helsettilsynDet arbeider en psykiater i en ledende stilling ved en akuttpsykiatrisk avdeling på et sykehus i Oslo som utgjør en fare for sine pasienter. Helsetilsynet lar kollegial lojalitet gå foran selvmordsforebygging for de svakeste, skriver forllagssjef Einar Plyhn, selv etterlatt etter selvmord.

Malmøgaten Aktivitetssenter i økonomiske problemer

Malmøgaten Aktivitetssenter er en stiftelse som gir opplæringstilbud til voksne i alderen 18-65 år. Kursene er et tilbud til fysisk funksjonshemmede og personer i psykisk ettervern. Det undervises i ulike formingsfag i et trygt stabilt miljø. Målsettingen er å stimulere til kreativitet, å oppøve ferdighet, gi elevene suksesserfaring,  styrke selvfølelsen og være et ledd i hjelp til selvhjelp. Tilbudet skal bidra til å gi sosial trening og skal være en del av rehabiliteringen.

Nå er driften av senteret truet, og jeg tar opp med Byrådet hvordan en kan sikre at MAS sitt viktige aktiviteter kan trygges.

Kommunal svikt: Ferdigbehandlet ungdom ventet 18 måneder på psykiatrisk avdeling

Kommunal svikt: Ferdigbehandlet ungdom ventet 18 måneder på  psykiatrisk avdelingAllmennpsykiatrisk avdeling ved Ullevål sykehus ga bydelen beskjed om at en yngre pasient var ferdigbehandlet, og at han nå trengte bolig med heldøgns bemanning. Etter 18 måneder var bolig ikke på plass, og ungdommen ble derfor påført halvannet års ekstra opphold i psykiatrisk avdeling, etter at han er ferdigbehandlet, med de mulige skader det kan ha påført ham.

Helt uakseptabelt, skriver byråd Sylvi Listhaug i et svar til meg. Men på spørsmål om "Oslo kommune i dag har et tilstrekkelig dimensjonert og tilstrekkelig differensiert hjelpetilbud overfor personer med psykiske lidelser", blir byråden mer utsvevende: "Bydelene arbeider kontinuerlig med å forbedre hjelpetilbudet overfor personer med psykiske lidelser."

Les svaret under

Gla'melding: Første personlige ombud for psykisk lidende i Norge i Sagene bydel

Gla'melding: Første personlige ombud for psykisk lidende i Norge i Sagene bydelBydel Sagene i Oslo får landets første personlige ombud for personer med psykiske lidelser. To personlige ombud skal bistå personer som ikke vil ha hjelp av helsevesenet, eller som helsevesenet ikke klarer å bistå. Noen er gjengangere i hjelpeapparatet, men andre lever i skjul.

Tilbudet finansieres med støtte av Oslo kommune og bydel Sagene. Det skal administreres av Pårørende i Oslos ressurssenter for psykisk helse (PIO). Ordningen skal prøves ut i Sagene bydel i syv måneder fra 01. august 2010.

Et positivt initiativ overfor en særs sårbar gruppe. Skal bli spennende å se hvordan dette utvikler seg.

Les mer her

Vilje viser vei

"Vilje viser veiGjennom NAVs Vilje Viser Vei-tiltakene så fikk jeg 9 fine måneder på Teknisk avdeling på Aker Sykehus og der fikk jeg utfolde meg som elektriker igjen etter mange år som uføretrygdet," skriver min Facebook-venn Bjørn Ingar Pedersen. Det skjer mye bra i NAV.

til NAV

Byrådet støtter utvidet rett til spesialundervisning, også i privatskoler

Byrådet støtter utvidet rett til spesialundervisning, også i privatskolerElever i videregående skole med spesialundervising har rett til inntil 2 år ekstra videregående skole. Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener gjeldende rett er slik at elever i private videregående skole ikke har samme rett, og at de for å nyte godt av denne retten må skifte skole, og ta denne utvidede tiden i den offentlige videregående skole. Dette er helt urimelig, og skaper betydelig uro hos en gruppe som ofte har særskilt behov for stabilitet i skoletilbudet.

Jeg tok saken opp med Byrådet, og Byrådet skriver i et notat til bystyret at "dersom private videregående skoler i Oslo skulle ønske å søke om dispensasjon for egne elever som befinner seg i en slik situasjon, vil jeg i utgangspunktet støtte søknaden."

Dette åpner da for smidig overgangsordning, fram til departementet får på plass en lovendring.