Psykisk helse

Uredd og engasjert for psykisk helsevern

Uredd og engasjert for paykiak helsevernGunn Pound er leder for Mental Helse Stovner. Hun jobber for å gjøre hverdagen lysere for dem som sliter med psykiske lidelser. Hun ble selv syk, og falt ut av arbeidslivet for to år siden. Fram til da hadde hun jobbet som arkivar i Oslo kommune.

– Jeg ble slått i bakken av depresjon, og datt ut på grunn av mangelfull tilrettelegging på arbeidsplassen min, forteller Stovner-kvinnen.

Hun valgte likevel å vende det negative om til det positive i den vanskelige situasjonen hun hadde havnet i. Etter at hun ble syk, tok hun opp tråden igjen for fullt, og nå jobber 58-åringen for Mental Helse Stovner «på heltid».

Les mer her

Empati under press

Empati under pressNew Public Management-reformer i psykisk helsevern gjør at helsepersonell kommer i skvis mellom krav om økt effektivitet og faglig og moralsk integritet, skriver professor i filosfi Arne Johan Vetlesen i en artikkel i tidsskriftet Sykepleien.

Les artikkelen her

Psykisk utviklingshemmede på anbud: Fagfolk fortvilet

Psykisk utviklingshemmede på anbud: Fagfolk fortviletByrådet har intiert å sende dagsentertilbudet til psykisk utviklingshemmede ut på åpent anbud. Jeg har utfordret byråd Listhaug på hvordan man gjennom valgt løsning sikrer forutsigbarhet og langsiktighet for en sårbar gruppe.

Og svaret beroliger ikke fagfolk på feltet. Som en av dem skriver: "Jeg har lest svarene fra byråd Sylvi Listhaug. Hele saken gjør meg fortvilet på vegne av de menneskene i denne byen som trenger å bli behandlet på den aller beste måten, nemlig folk med sterk psykisk utviklingshemming. Som bystyret selv har lagt vekt på, de trenger forutsigbarhet og langsiktighet. Det gjør også deres foresatte, som selv ofte er gamle og pleietrengende. Jeg føler at dette til syvende og sist betyr at pris på tilbud blir det avgjørende – ikke kvalitet."

Les hele saken under.

Mangelfull tilrettelegging: Falt ut av kommunal IA-bedrift

Mangelfull tilrettelegging: Falt ut av kommunal IA-bedriftVisste du at 90 000 sykemeldes hvert år grunnet psykiske lidelser og at hver tredje uførepensjonering har en psykisk årsak. Ni av ti ledere vet lite om temaet viser en undersøkelse fra Rådet for Psykisk Helse. Gunn Pound har erfaring fra en kommunal IA-bedrift i Oslo, og ønsker å dele sine erfaringer med andre.

Dagsentertilbud på anbud

Byrådet har lagt dagsenterplasser for psykisk utviklingshemmede ut på anbudstorget i Doffin.

Dagsentrene drives i dag av ikke-kommersielle, ideelle, aktører som Ragna Ringdals Dagsenter, Radarveien Dagsenter og Holmenkollen Dagsenter.
Helse- og omsorgstjenester er å anse som uprioriterte tjenester etter EUs konkurranseregler, og Byrådet kunne derfor valgt å gå i direkte forhandlinger med disse. I stedet må de ideelle organisasjonene nå konkurrere med kommersielle, men på ikke-likeverdige vilkår pga. pensjonsforpliktelser.

Bystyret har eksplisitt bedt  Byrådet ”vurdere å inngå rammeavtaler av lengre varighet enn 4 år", for som bystyret understreket; "dette vil kunne bety økt forutsigbarhet og langsiktighet for brukerne." Byrådet har gått motsatt vei, og avtalene skal inngås på 3 år, med mulighet for forlengelse. Jeg har bedt Byrådet gi begrunnelse for anbudet overfor bystyret.

Les anbudet

A-hus: Brukerrådsrepresentant trekker seg

A-hus: Brukerrådsrepresentant trekker segEtter en grundig refleksjonsrunde har jeg kommet fram til at jeg ikke lenger kan forsvare å være brukerrepresentant for psykisk helse ved Brukerrådet på Akershus Universitetssykehus. Som brukerrepresentant for psykisk helse i Brukerrådet på Akershus Universitetssykehus deltar man i et «spill for galleriet», og er med på å legitimere en ordning som ikke fungerer. Dette kan jeg ikke være med på lenger, skriver Christine Rosenqvist i en henvendelse til brukerrådet og styret ved Akershus Universitetssykehus. Hvilke erfaringer har andre med brukerråd innen psykisk helsevern?

Personlig ombud til psykisk psyke?

Bistå brukeren. Mange alvorlig psykisk syke i Oslo lever et liv i kaos, forkommenhet og isolasjon. Ordningen fra Sverige med personlig ombud må nå på plass, skriver Inger Hagen, daglig leder PIO-senteret (Pårørende i Oslos ressurssenter for psykisk helse) i Aften.

Les artikkelen

Krevende psykisk helse

Våre politikere står overfor en gedigen oppgave, en oppgave som vil kreve enormt mot. Mot til å endre kursen i en retning av å gi folk en følelse av å være verdifulle og ønsket. Det er ikke nok å si at alle er likeverdige, folk må også ha følelsen av å være det. Det vil kreve en annen politikk, en annen bruk av ressurser, dyrking av andre verdier og mange upopulære avgjørelser. Er dette utopi? Det er lov å håpe. Med tanke på de neste generasjoner, skriver Geir Sørlie i en kronikk i Aftenposten.

Les kronikken