Psykisk helse

Fastlegene i økende grad tilfreds med psykiatrien

Fastlegenes tilfredshet med de distriktspsykiatriske sentrene har økt fra 2006 til 2008, og sentrene har forbedret seg på veiledning. Men fastlegene er fortsatt kritiske til deler av virksomheten, viser en ny landsomfattende undersøkelse fra Kunnskapssenteret.

Men hva mener de som er primærbrukerne av DPS-ene; de som trenger bistand for egne psykiske lidelser? Jeg tar gjerne i mot synspunkter og innspill.

Les Fastlegers vurderinger av distriktspsykiatriske sentre. Nasjonale resultater i 2008 og utvikling fra 2006 (pdf)
Les: Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre i 2008. Institusjonsresultater (pdf)

Helse eller marked?

Helse eller marked?Det er innen psykisk helsevern blitt viktigere å ha rask pasientgjennomstrømning enn å sikre god faglig oppfølging. Ukritisk overføring av bedriftsøkonomisk tankegang er i ferd med å forstyrre helsevesenets kjerneoppgave: Å yte god helsehjelp. Dette skriver Mehdi Farshbaf, Inge-Arne Teigset og Tage Wester - aktive innenfor psykisk helsevern - i en debattartikkel i Dagsavisen.

Les artikkelen

Psykiatrisk legevakt: Hjelpetrengende sendes på gata

Psykiatrisk legevakt: Hjelpetrengende sendes på gata"Tenk at den første natta vår datter prøvde å ta livet sitt, ble hun kjørt til Legevakta , uten mobil eller penger i farta, og de på Legevakta sender henne bare ut i Oslo-natta kl. 04, uten å ringe etter drosje eller til  familien. Hun er veldig beskjeden, så hun tuslet tilbake til xxx, halvt i svime, i blodig t-skjorte. Er det rart de mister troen på at det er noen som bryr seg? Men på tvang er hun.."

Det skriver en fortvilet mor til meg. Og det er verdt å lytte til hennes fortvilelse. "Så nå, etter nesten et år på lukket avdeling, sender de henne bare ut. Samtidig som alle hadde ferie , og uten noen særlig oppfølging i overgangen. Vi kunne egentlig garantert at det ville gå galt. Hvis de hadde jobbet mer med helhet og overganger - og spilt på lag med venner og familie, hadde menneskene og samfunnet vårt spart mange millioner - både kroner og tårer!"

Psykiatrien er i en ressurskrise, men den kan opplagt også jobbe bedre med oppfølging og samarbeidet med andre deler av hjelpeapparatet.

Bydel Grorud: Utviklingshemmet jente på anbud

Bydel Grorud: Utviklingshemmet jente på anbudGrorud bydel har nå lagt tjenestetilbudet - dagsenterplass - til en utviklingshemmet ung jente ut på et åpent, offentlig, anbud. Den 19-årige jenta har diagnosen CP - spastisk diplegi, en alvorlig psykisk utviklingshemming og epilepsi. Mens anbudsrunden pågår, venter en fortvilet mor på at den hjemmeboende datteren, nettopp ferdig med videregående skole, skal få et tilbud.

Dette skjer på tross av at bystyret i desember vedtok at "organisering av kjøp av dagsenterplasser skal foregå gjennom at det inngås rammeavtaler med alle de aktører som tilfredsstiller krav til kvalitet." Men mens Utviklings- og kompetanseetaten arbeider med rammeavtaler og kvalitetskriterier, er altså utviklingshemmede i Grorud ute på anbud.

Helse- og velferdstjenster egner seg dårlig for anbud- og konkurranse. Men det er en himmelvid forskjell mellom å anbudsutsette en tjeneste eller en institusjon, og det å plassere et enkeltmenneske ut på det offentlige anbudstorget.  Og les noen av de svært personlige karakteristikker av jenta under: skal funksjonshemmede - som forutsetning for å få et akseptabelt hjelpetilbud - måtte akseptere at denslags er tilgjengelig for alle og enhver, lagt ut av offentlige myndigheter? 

Jeg har bedt byrådet skriftlig klargjøre overfor bystyret hvorvidt byrådet anser at denne anbudsutsettingen samsvarer med intensjonen og de faktiske vedtak fra bystyrebehandlingen.

Les Dagbladets oppslag om saken

Sosialt arbeid – nødvendig i psykisk helsevern

Sosialt arbeid – nødvendig i psykisk helsevernDet sosialfaglige og sosialpsykiatriske perspektivet marginaliseres i psykisk helsevern. Bekymringen dreier seg ikke om snever profesjonskamp: Vår påstand er at det er blitt mindre plass til å jobbe med folk i deres livs sammenheng, hevder Olav Sannes Vika og Brit Jørgensen i en artikkel i fagtidsskriftet Fontene. Hva mener du? Skriv innspill i kommentarfeltet.

Ansvarsreformen for psykisk utviklingshemmede bør evalueres

"Det foretas av evaluering av ansvarsreformen for psykisk utviklingshemmede i Oslo, og de utviklingshemmedes levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet. Særlig skal det legges vekt på botilbudene, herunder om den faglige kompetansen hos de ansatte er tilstrekkelig. Evalueringen skal skje i tett samarbeid med de utviklingshemmede selv, de pårørende og deres interesseorganisasjoner."

Dette er teksten i et forslag jeg har sendt fram for behandling i Oslo bystyre.

Færre sengeplasser i psykiatrien

Færre sengeplasser i psykiatrienFlere døgnplasser og polikliniske konsultasjoner var blant målene i Opptrappingsplanen for psykisk helse. I stedet for en økning i antall sengeplasser har det skjedd en betydelig reduksjon. En forskyvning i retning av mer poliklinisk behandling kan ha gått utover meget syke pasienter med behov for innleggelse, heter det bl.a. i en artikkel i Tidsskrift for Den norske Legeforening.

Opptrappingsplanen for psykisk helse – idealer og realiteter
Sikkerhetspsykiatrien trenger flere sengeplasser

Psykiatri, tvang og drap

Psykiatri, tvang og drapVi må ikke forledes til å tro at flere senger og mer tvang gjør behandlingstilbudet til mennesker med psykiske lidelser bedre, skriver Bjørn Rishovd Rund, direktør for psykisk helse ved Sykehuset Asker og Bærum.

Politiet bruker store ressurser på psykisk syke

Politiet bruker store ressurser på psykisk syke- Hadde helsevesenet gjort jobben sin og fulgt opp de syke, kunne politiet spart store ressurser, sier politimester Truls Fyhn i Troms.

Politiet i Oslo må ofte rykke ut for å ta seg av utagerende personer, eller bistå helsevesenet ved transport til sykehus. I 2008 loggførte politidistriktet 2698 henvendelser i kategorien sykdom/psykiatri, noe som tilsvarer syv henvendelser daglig. – Psykiatri er ressurskrevende for politiet. Dette er ikke saker vi ordner på stedet, men krevende oppdrag, sier politiinspektør Johan Fredriksen ved fellesoperativ seksjon i Oslo politidistrikt. Oslo-politiet brukte totalt 3200 timeverk til å ta seg av psykisk syke i 2008. I tillegg kommer timer til etterforskning og oppfølging av eventuelle lovbrudd.

Dette er et - av mange - eksempler på psykisk helsevern ikke er tilstrekkelig dimensjonert.

Les mer i Aftenposten

Psykiatere må delta i samfunnsdebatten

Psykiatere må delta i samfunnsdebatten"Jeg har den klare oppfatning at psykiatere, som helse- og omsorgspersonell for øvrig, i første rekke skal ha sin lojalitet knyttet til brukerne av helsetjenester. Det innebærer at helsepersonell skal bruke sitt fag og kunnskap fra eget arbeid til og sloss for at vi har en tilstrekkelig dimensjonert og kvalitativt godt tjenestetilbud. Der politisk ledelse farer med tåkeprat, tilsløringer eller gir feilaktige beskrivelse av virkeligheten er det etter min oppfatning helsepersonell – og psykiateres plikt – til å si i fra både i forhold til folkevalgte beslutningstakere og offentligheten.

Psykiatere har et betydelig ansvar for å bidra til at den offentlige debatt får nødvendig tilfang av kunnskap og faglige perspektiver," skriver jeg bl.a. i en artikkel i bladet Psykiateren, medlemsbladet til Norsk Psykiatrisk Forening.